2021-uosius metus LR Seimas paskelbė kunigo, Trečiojo ordino pranciškono, XIX a. Lietuvos mokslininko, švietėjo, rašytojo, pedagogo, gydytojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Sausio 15 dieną minėjome 250-ąsias tėvo Ambraziejaus gimimo metines.

Šiandien galime patvirtinti faktą apie nuo seno gyvuojantį, net sovietmečiu nenutrūkusį ir vis augantį kun. J. A. Pabrėžos kultą. Jo gyvenimas, dorybės, šventumo garsas, spaudoje ir rankraščiuose užfiksuoti stebuklai yra svarus pagrindas siekti beatifikacijos ir kanonizacijos.

Tarpukaryje broliai pranciškonai buvo pradėję rengti beatifikacijos bylą, tačiau Antrasis pasaulinis karas nutraukė tolimesnę jos eigą (manoma, kad dokumentai liko Telšių vyskupijos archyve, kuris po karo sudegė). 2020 m. vasario 25 d. vėl pradėti pirmieji J. A. Pabrėžos beatifikacijos inicijavimo pasirengimo žingsniai. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos atstovai Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Nijolė Raudytė OFS ir Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS dalyvavo  Kaune vykusiame Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos definitoriumo posėdyje. Susitikime vyskupas Algirdas Jurevičius, buvęs pal. Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius, apžvelgė ir konkrečiai pristatė visus beatifikacijos proceso aspektus. Definitoriumo posėdyje nutarta, kad per vienerius metus būtina atlikti parengiamuosius darbus, prieš nusprendžiant dėl J. A. Pabrėžos beatifikacijos proceso iniciavimo.

2020 m. birželio 8 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba nutarė įkurti J. A. Pabrėžos beatifikacijos proceso inicijavimo darbo grupę, kurios vadove paskyrė nacionalinę sekretorę, Kretingos vienuolyno bibliotekininkę Nijolę Raudytę OFS. Kiti šios darbo grupės nariai: kun. Paulius Saulius Bytautas OFM (teologijos mokslų daktaras, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas); Rimantas Radzevičius OFS (Telšių regiono ministras); Jolanta Klietkutė OFS (Kretingos brolijos ugdymo magistrė, Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė); Žavinta Sidabraitė (humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios lietuvių literatūros skyriaus vyr. mokslo darbuotoja); Vilija Karaliūnaitė OFS (teologijos mokslų daktarė, Kauno arkivyskupijos kurijos referentė, lektorė, Kauno regiono brolijos ugdymo magistrė).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino J. A. Pabrėžos darbo grupė,

japabreza@gmail.com

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliografija

Sekite naujienas socialiniuose tinkluose:

Facebook – https://www.facebook.com/JAPabreza

Instagram – https://www.instagram.com/japabreza

YouTube – https://www.youtube.com/@japabreza

Projektas „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia“

Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) buvo ne tik mokslininkas, botanikas, pedagogas, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvis, žemaičių raštijos veikėjas ir mokslo terminų kūrėjas, bet ir garsus pamokslininkas, kunigas, Trečiojo ordino pranciškonas. Dėl ypatingo dvasinio artumo su šiuo broliu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 2020 m. įkūrė J. A. Pabrėžos darbo grupę, kurios rūpesčiu 2024 m. įgyvendinamas projektas „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos žinia“. Aštuoniose su J. A. Pabrėža susijusiose vietose bus įrengtos QR kodų lentelės, kurių pagalba jų lankytojai galės pasiklausyti garso takelių su ištraukomis iš įvairių J. A. Pabrėžos raštų. Projekto tikslas nėra pristatyti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybę ar biografinius faktus, bet perduoti jo paties, kaip pamokslininko, žodžius – tą žinią, kuria „žemaičių šventasis“ pats norėjo su mumis pasidalinti.

J. A. Pabrėžos antkapinė koplyčia Kretingos senosiose kapinėse


Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Ryžtų, padarytų Tveruose 1801 metais.

Kiekviena diena gali būti paskutinė. Kad mirtis būtų lengva, tad visą gyvenimą daryk gerus darbus ir maldingai gyvenk. Net ir kasdienine nuodėme daugiau Dievas išniekinamas, negu visais gerais darbais ir prakilniaisiais dorybių vaisiais pagerbiamas. Kad ir visą pasaulį Dievui laimėtum – negali prisileisti net ir mažiausios melagystės. […] Kasdieninė nuodėmė padaro baisią pragaištį sielai: sužeidžia ją, bjaurina ją, juodina jos šviesumą ir gražumą, aptemdo protą, susilpnina valią, sustiprina aistras, sukursto geidulius, niekina Dievo baimę, atšaldo Dievo meilę, daro ją tingią, atima palinkimą prie maldingumo, sukelia pasibjaurėjimą dorybėmis ir dievotumu, padidina laikinų dalykų troškimą, sužadina blogus palinkimus ir, kas baisiausia, veda prie mirtinosios nuodėmės – sielos mirties.

J. A. Pabrėžos atminimo lenta Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje

Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Ryžtų, padarytų Raudėnuose 1799 metais.

Visados atsiminti, kad Dievas mato.

Pagundose sakyti sau: „Kaip galiu nusidėti Dievo akivaizdoje?“

Atšalimuose ir dvasinėse sausrose sakyti sau: „Mano akys visuomet atkreiptos į Viešpatį, nes Jis ištrauks mano kojas iš žabangų“ (Ps 24, 15).

Sunkiose nelaimėse tarti: „Aš turiu visuomet Viešpatį savo akivaizdoje, kad nebūčiau pajuoktas“ (Ps 15, 8).

 Esant norui eiti pasilinksminti tarp žmonių, kreiptis šiais žodžiais: „Viešpatie, mums čia gera būti“ (Lk 9, 33).

Visada minėti žodžius, kuriuos Dievas Abraomui pasakė: „Vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas“ (Pr 17, 1).

J. A. Pabrėžos paminklas Kretingoje

Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš knygos „Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambraziejaus Pabrėžos“.

Oy! Kaypo sałdós ira Wardas Jezusa! Tyms kótryi nobażnay anóu mynawo! Nieks negyidoses łagadnesney: nieks nedóuses gyrdiety milesney, nieks nebipasymyslis saldesney, kaypo JEZUS Sunós Dyiwa. – Óns ira bórnoiy medó saldziausió, óns szyrdieiy dayktó linksmiausió. Óns ausyms bałsó grażiausió. – Mynawokytgi tóu Szwęcziausi Warda JEZUS tąkey giwenymy jusó: ale wysados nobażnay: nes eyszkey saka Szwęts Petrós Apasztołs: iogey niebier kyta warda po Dągómi, par kóri begalietumem buty yszganity.

Oi! Kaip saldus yra Vardas Jėzaus! Tiems, kurie dievobaimingai jį mini! Niekas negiedosis maloniau: niekas nebus girdėti mieliau, niekas nebepasigalvos saldžiau, kaip Jėzus, Sūnus Dievo. – Jis yra burnoje medumi saldžiausiu, jis širdyje daiktu linksmiausiu. Jis ausims balsu gražiausiu. – Minėkite tą švenčiausią vardą JĖZUS dažnai gyvenime jūsų: bet visados dievobaimingai, nes aiškiai sako šventas Petras apaštalas, jogei nebėra kito vardo po dangumi, per kurį begalėtume būti išganyti.

Pranciškonų gimnazija Kretingoje, kur J. A. Pabrėža dirbo mokytoju ir kapelionu

Pranciškonų gimnazijos direktorius br. kun. Alvydas Virbalis OFM skaito Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos laišką mokiniams, parašytą Kretingoje 1821 metais.

Mylimasai mokiny! Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus. Venk tuščių kalbų, kvailų žingeidumų, barnių, puikybės, piktžodžiavimų, storžieviškumo, nedėkingumo, nepaklusnumo, girtavimų, neramumo, nesusilaikymo, išdavikiškumo, įžūlumo, veidmainiškumo, apgavystės ir kitų visų negerovių. Iš savo turtų dalyk išmaldas ir nenukreipk veido nuo vargšų. Jei daug turėsi, gausiai duok; jei mažai turėsi, ir mažai su noru rūpinkis duoti. Padariusiam tau ką gero tuojau atsilygink, kad svetimas užmokestis pas tave neužsiliktų. Iš kitų blogo patyręs, kitam to nedaryk. Patarimo visuomet nuo protingo ieškok. Visados Dievą garbink ir nuo Jo prašyk, kad tavo gyvenimą tvarkytų, kad visi tavo užmanymai Jame būtų. Nebijok, Brangusis, į neturtą patekti, nes būsi labai turtingas, jei Dievo bijosi, nuodėmių vengsi, o darysi gerai. Štai mano paskutinieji pamokinimai tau, Brangusis Mokiny!

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktorius dr. Kęstutis Trakšelys skaito Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos laišką mokiniams, parašytą Kretingoje 1821 metais.

Mylimasai mokiny! Žiūrėk, kad tavo gyvenimas būtų tylus ir ramus, nes toks Dievui patinka. Melskis kiekvienoje vietoje. Būk blaivus, išmintingas, išauklėtas, drovus ir kuklus. Venk tuščių kalbų, kvailų žingeidumų, barnių, puikybės, piktžodžiavimų, storžieviškumo, nedėkingumo, nepaklusnumo, girtavimų, neramumo, nesusilaikymo, išdavikiškumo, įžūlumo, veidmainiškumo, apgavystės ir kitų visų negerovių. Iš savo turtų dalyk išmaldas ir nenukreipk veido nuo vargšų. Jei daug turėsi, gausiai duok; jei mažai turėsi, ir mažai su noru rūpinkis duoti. Padariusiam tau ką gero tuojau atsilygink, kad svetimas užmokestis pas tave neužsiliktų. Iš kitų blogo patyręs, kitam to nedaryk. Patarimo visuomet nuo protingo ieškok. Visados Dievą garbink ir nuo Jo prašyk, kad tavo gyvenimą tvarkytų, kad visi tavo užmanymai Jame būtų. Nebijok, Brangusis, į neturtą patekti, nes būsi labai turtingas, jei Dievo bijosi, nuodėmių vengsi, o darysi gerai. Štai mano paskutinieji pamokinimai tau, Brangusis Mokiny!

Stogastulpis, žymintis Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos tėviškės vietą Večių kaime

Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rekolekcijų mąstymo 1800 metais Tveruose.

„Tepažįstu Tave, Viešpatie, tepažįstu save?“ (šventasis Augustinas).

Kas buvai? Pirmiau buvai niekas. Pasidarytumei tūkstantį kartų blogesnis, jei drįstumei nors vieną sunkią nuodėmę prisileisti. […] Sunkia nuodėme užpelnytum amžiną ugnies kalėjimą ir tenai būdamas ar galėtumei į puikybę keltis, ar galėtumei kitus niekinti, ar galėtumei save aukštinti? […]

Kas esi? Atėmus Dievo malonę, visai nieko gero negali padaryti, nė vieno žodžio ištarti, net pamanyti nieko gero iš savęs negali, bet tegali tik nusidėti ir paklysti. Puikybė skverbiasi į širdį, aptemdo protą, ne Dievo, ne Jo garbės ieško, bet savęs teieško visuose užmanymuose, kalbose ir darbuose.

Kas būsi? Būdamas Dievo malonėje, lengvai gali jos netekti, gali į didžius prasikaltimus įkristi, gali Dievo malonę praradęs daugiau jos nebeatgauti. […] Nusikalto Saliamonas, nusikalto Dovydas, nusikalto apaštalas Petras ir daug kitų, ir tai dėl menkos priežasties. Tokia pat nelaimė gali ištikti ir tave. Tad didelis nusižeminti paraginimas. Todėl dažnai tuos visus dalykus minėk!

Lenkimų Šv. Onos bažnyčios, kur J. A. Pabrėža buvo pakrikštytas, varpinė

Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Ryžtų, padarytų Tveruose 1800 metais.

Rūpintis visur ir visada pagal Šventosios Dvasios nurodymą nusižeminti. […] Nusižeminti širdyje, mintyse, žodžiuose, visais darbais. […] Labai saugokis save kitiems pristatyti kaip nusidėjėlį ir netinkantį atlikti savo pareigų, nes tas paeina iš užsislėpusios puikybės ir savimeilės. Patsai savęs negirk ir nekaltink, tai daro neprotingi, kuriuos tuščia garbė blaško (Tob 4, 14). Didžiausiai saugokis apie kitus blogai kalbėti, kritikuoti kitų papročius, kitus smerkti. Nors matytumei didžiausią nusidėjėlį, niekados savo širdyje jo nesmerk, o tuo labiau žodžiais nesuniekink. Tai sau tada galvok: tiesa, padarė, bet greit per atgailą Dievo akyse gali būti šventas. O aš, kas žino, ar didžiau nenusikalsiu, o paskiau gal nusikaltimuose ir mirsiu. Girdėdamas, kaip kiti smerkia ir keikia kitų nusikaltimus, taip sau galvok: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta akmenį“ (Jn 8, 7). […] Tylėti ir nusižeminti prieš Viešpatį didžiausiai tada, kada Dievas prileis išjuokimus, persekiojimus, apkalbas, paniekinimus, nemalonumus ir kitus sunkius kryželius.

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia, kurioje tarnavo J. A. Pabrėža

Aktorius Linas Zubė skaito ištrauką iš kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Ryžtų, padarytų Kartenoje 1809 metais.

Aukštai vertinti kunigo luomą.

Su pasitikėjimu, švelniai ir visada melstis į Švč. Dievo Motiną.

Melstis ištikimai, dažnai ir nužemintai.

Numirti pasauliui, niekinant visas jo tuštybes, pasilinksminimus ir nepastovumus

Kristaus kryžių nuolat nešti, kankinant savo kūną.

Pasipuošti šventomis dorybėmis, pvz., nusižeminimu ir kitomis […].

Stropiai,  rūpestingai tarnauti Dievui ir sielų išganymui. Daryti pastangas užkirsti Dievo įžeidimams, neleidžiant niekinti Dievo vardo, nemokančius pamokant, klystantiems patariant, dorybėse silpstančius sustiprinant. Uoliausiai saugotis pasaulio silpnybių, pasaulio, kuris siekia neribotos laisvės, nenori niekam pasiduoti, nenori turėti kitų įstatymų kaip tiktai savo valią ir pageidimus, ieško lepumų ir patogumų, glamonėjimų ir naujenybių, smerkia ir atmeta, kas buvo seniau ir amžiais pašvęsta.

Sukurtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos lankytinų vietų žemėlapis

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino įsteigtos J. A. Pabrėžos darbo grupės narė Jolanta Klietkutė OFS (Telšių regiono ugdymo magistrė, Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė) nuveikė didžiulį darbą –  sukūrė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos lankytinų vietų žemėlapį! Kviečiame keliauti, susipažinti, atrasti! J. A. Pabrėžos darbo grupės informacija Žemėlapis „Pabrėžos kelias“

Skaityti plačiau

Kviečiame brolijas į piligrimystę Kretingoje su tėvu Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža

OFS brolijas ir visą Pranciškoniškąją šeimą kviečiame į piligrimystę Kretingoje su tėvu Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža. Piligrimystės programa trunka 3 val., per kurias susipažinsite su žemaičių šventojo, Trečiojo ordino pranciškono, kunigo J. A. Pabrėžos asmenybe ir dvasingumu bei aplankysite svarbiausias su juo susijusias vietas Kretingoje (paminklą J. A. Pabrėžai, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią…

Skaityti plačiau

J.A.Pabrėžos užtarimu gautos Dievo malonės bus įrašomos į liudijimų knygą

2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje buvo pristatyta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga. Pranešimą knygos pristatyme skaitė teologijos mokslų daktarė Vilija Karaliūnaitė OFS. Knygos steigimo aktą pasirašė Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM, Lietuvos…

Skaityti plačiau

Kretingoje vyks J. Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas

2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje po Votyvos ir Sumos šv. Mišių vyks Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas. Dalyvauja teologijos mokslų dr. Vilija Karaliūnaitė OFS. Negalinčius atvykti kviečiame stebėti transliaciją nuo 10.30 val. Kretingos parapijos YouTube kanale. Tarpukario pranciškonai apytiksliai nuo 1921 m. vienuolyno knygoje ėmė užrašinėti…

Skaityti plačiau

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga

Vasario mėnesį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas įsteigė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą. Liudijimus apie J. A. Pabrėžos užtarimu patirtas malones bus galima pateikti atvykus į  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią  (Vilniaus 2, Kretinga). Atsakingu už liudijimų priėmimą paskirtas Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas. Po…

Skaityti plačiau

„Mažosios studijos“ laida „Druska“ apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą

Sausio 28 d., 06.27 val., LRT KLASIKA eteryje transliuota „Mažosios studijos“ laida „Druska“ apie kunigą pranciškoną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kurio 250-ąsias gimimo metines šiemet minime. Apie Jurgio Pabrėžos nuopelnus įvairiose mokslo srityse bei vis dar gyvą didelį liaudies pamaldumą tėvui Ambraziejui pasakojo Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė OFS ir Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė…

Skaityti plačiau

Konferencija 2021-ųjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų proga

2021 m. vasario 17 d., trečiadienį, 18.30-20.00 val., nuotoliniu būdu (per Zoom programą) vyks Pranciškoniškos pasauliečių akademijos (PPA) nuotolinio ugdymo ciklo konferencija. Tema: „T. Viktoro Gidžiūno OFM studija apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir jos publikavimo istorija“. Lektorė: dr. Irena Vaišvilaitė – meno ir bažnyčios istorikė, diplomatė. Konferencija organizuojama 2021-ųjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų proga. Konferencija atvira visiems norintiems, tačiau…

Skaityti plačiau

2021-ieji kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

2021 m. sausio 15 d. minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osios gimimo metinės ir pradedami švęsti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – įžvalgus mokslininkas, jautriasielis gydytojas, aistringas savo krašto kalbos ir istorijos mylėtojas, minias uždegantis…

Skaityti plačiau