rozinis

Pranciškoniškas vainikas atsirado 1422 m. Pasakojama istorija apie jauną pranciškonų noviciją, kuris, norėdamas išreikšti savo pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, puošdavo jos skulptūrą šviežių gėlių vainiku. Tačiau noviciate šią maldingumo praktiką jis turėjęs nutraukti. Jaunasis novicijas taip sielvartavo, kad net buvo pasiruošęs palikti ordiną. Tačiau jam pasirodė pati Švč. Mergelė ir paprašė, kad jis kalbėtų septynių dalių rožančių jos Septynių Džiaugsmų garbei – tuo būdu jis galėsiąs nupinti vainiką, kuris būsiąs jai malonesnis nei gėlės ant jos skulptūros. Nuo to laiko Septynių džiaugsmų vainiko kalbėjimo praktika tapo pagrindine pranciškonų ordine, ir tapo žinoma kaip „Pranciškonų vainikas“, arba „Serafiškasis vainikas“.

 

Pirmasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ANGELO APREIŠKIMAS

Nekaltai pradėtoji Mergele Marija, pasveikinta angelo, per tavo paklusnumo „Taip“ išlaikyk mus nuolatinėje vienybėje su Jėzumi.

 

Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui… Po kiekvieno slėpinio kalbama: Garbė ir padėka tebūnie Švenčiausiajai Trejybei už visas malones, suteiktas Mergelei Marijai.

 

Antrasis Mergelės Marijos džiaugsmas: ELZBIETOS APLANKYMAS

Mergele Marija, kuri aplankei šv. Elzbietą, idant Jonas Krikštytojas būtų pašventintas, duok mums uolaus gailestingumo, atnešančio Jėzų žmonėms.

 

Trečiasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS GIMIMAS

O Mergele Marija, prie prakartėlės neturtingoji, padėk mums pasiekti pranciškoniško neturto turtus, per kurį turime Jėzų ir galime sakyti: Mano Dievas ir mano viskas!

 

Ketvirtasis Mergelės Marijos džiaugsmas: TRIJŲ IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS

Mergele Marija, kuri parodei Jėzų trims išminčiams, vis labiau augink mūsų tikėjimą, kad galėtume jį perduoti tiems, kuriuos mes sutinkame.

 

Penktasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE

Mergele Marija, tokia laiminga atradusi Sūnų, išmelsk mums ištikimybę malonei, kuri niekad nepraranda Jėzaus ir kiekvienam padeda atrasti Jėzų.

 

Šeštasis Mergelės Marijos džiaugsmas: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS

O Mergele Marija, paguosta prisikėlusio Jėzaus, išprašyk mums dvasios troškimo, kuris mus guodžia žinojimu, kad Jėzus gyvena mumyse ir kituose žmonėse.

 

Septintasis Mergelės Marijos džiaugsmas: DANGUN ĖMIMAS

O Mergele Marija, išaukštinta garbėje, patrauk mus prie savęs, per ištikimą meilę tavo Dieviškam Sūnui ir Dievo karalystės troškimą.

Po paskutinio slėpinio kalbama 2 Sveika Marija (ji gyveno 72 m., todėl iš viso kalbama 72 Sveika Marija).

 

Melskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, Tu padarei Mergelę Mariją pavyzdžiu žmogaus, priimančio Tavo žodį ir jį įgyvendinančio. Savo Dvasios galia atverk mūsų širdis klausymuisi; padaryk mus šventa vieta, kurioje tavo Išganymo žodis šiandien išsipildo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Sveika Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami, šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija.

maldos


Malda lankant bažnyčias

Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau,
čia ir visose Tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname Tave,
kad šventuoju savo kryžiumi atpirkai pasaulį.

 

Malda prie Nukryžiuotojo

Aukščiausias šlovingasis Dieve,
Apšviesk manosios širdies tamsybes.
Duok man teisingą tikėjimą,
gryną viltį, tobulą meilę,
išmintį ir pažinimą, Viešpatie,
kad įvykdyčiau tavo šventą ir teisingą paliepimą.

 

Absorbeat

Tegu karštos ir saldžios kaip medus Tavo meilės galybė atpratina, Viešpatie, mano širdį nuo visko, kas yra po dangumi, kad galėčiau numirti iš meilės Tavo meilei, Tavo, kuris buvai toks geras, kad numirei iš meilės mano meilei.

 

Dievo garbinimas

Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
Ir Tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.
Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali, Gailestingasis Išganytojau.

 

Kūrinijos giesmė

Aukščiausiasis Visagali, geras Viešpatie,

Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir  visa palaima.

Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,

ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,

ypač su didinga sese Saulė, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.

Ji graži, spindinti didžia šviesa

            ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie,

per brolį Mėnesį, Dangaus žvaigždes –

sukūrei juos ryškius ir gražius.

Būk pagarbintas per brolį Vėją, visokį Orą – debesuotą, giedrą,

            nes per jį, mano Viešpatie, palaikai savo kūriniją.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį Vandenį,

kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Ugnį,

            kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę mūsų motiną,

kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas ir žolę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie,

            per tuos, kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.

Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,

kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie,

per mūsų sesę kūniškąją Mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali.

Vargas tiems, kurie mirs su nuodėme mirtina.

Palaiminti, kuriuos ji užklups bevykdančius švenčiausiąją Tavo valią –

Jų nepažeis mirtis antroji.

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,

            Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

 

Dorybių išaukštinimas

Sveika, karaliene Išmintie! Tesergi tave Viešpats
ir tavo brolį – tyrą, šventą Paprastumą.
Šventoji Sužadėtine Neturtyste, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Nusižeminimą.
Šventoji Sužadėtine Meile, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Klusnumą.
Visos šventos dorybės, tesaugo jus Dievas,
iš kurio jūs kylate ir sklindate.
Nėra nė vieno visame pasaulyje,
kuris įgytų bent vieną jūsų, nenumiręs prieš tai sau.
Kas ugdo vieną ir nenusižengia kitoms, įgyja visas;
Kas nusižengia vienai, nebeturi nė vienos ir praranda visas.
Kiekviena jūsų ir visos kartu sugėdijate ydą ir nuodėmę.
Šventa Išmintis sugėdija šėtoną ir visokią jo klastą.
Tyras ir šventas Paprastumas sugėdija
šio pasaulio mokytumą ir prigimto proto nuovokumą.
Šventa Neturtystė sugėdija
bet kokį godumą ir šykštumą,
ir visokiausią susirūpinimą šiuo pasauliu.
Šventas Nusižeminimas sugėdija išdidumą,
visus, puikiai įsitaisiusius šiame pasaulyje,
ir viską, kas tik yra pasaulyje.
Šventa Meilė sugėdija visus
velnio ir kūno gundymus,
visas prigimtas baimes.
Šventas Klusnumas sugėdija
visus prigimtinius savanaudiškus norus.
Jis apmarina žemesniąją mūsų prigimtį
ir priverčia paklust ją dvasiai
ir savo artimui.
Klusnumas žmogų atiduoda
šioje žemėje kiekvienam, –
Ne tik kitiems žmonėms, bet ir naminiams gyvuliams, visiems žvėrims,
Ir gali jie daryti su juo, ką tik nori – kiek leidžia Dievas. 

 

„Tėve mūsų“ parafrazė

Tėve mūsų: Švenčiausiasis mūsų Kūrėjau ir Atpirkėjau, mūsų Išganytojau ir Guodėjau.

Kuris esi danguje: savo angeluose ir šventuosiuose. Tu juos apšvieti, kad jie galėtų pažinti, nes esi, Viešpatie, šviesa. Tu juos uždegi, kad jie galėtų mylėti, nes esi, Viešpatie, meilė. Tu nuolat gyveni juose ir pripildai palaimos, kad jie galėtų būti laimingi, nes Tu, Viešpatie, esi aukščiausias gėris, amžinas gėris, ir visa, kas gera, iš Tavęs kyla, o be Tavęs gėrio iš viso nėra.

Teesie šventas Tavo vardas: tegu mes vis labiau Tave pažįstame, idant suvoktume Tavo geradarybių dydį ir Tavo pažadų tvirtumą, Tavo didybės aukštį ir Tavo sprendimų gilumą.

Teateinie Tavo karalystė:idant Tu savo malone viešpatautumei mumyse ir įvestumei mus į savo karalystę, kur mes aiškiai Tave regėsime, tobulai Tave mylėsime, būsime laimingi bendraudami su Tavimi, amžinai Tavimi gėrėsimės.

Teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje:idant mes mylėtume Tave visa širdimi, nuolat mąstydami apie Tave, visa siela, nuolat susitelkdami į Tave ir siekdami visur Tavo garbės, visomis jėgomis, atiduodami visą kūno ir sielos stiprybę ir meilę vien Tavajai meilei. Temylime savo artimus kaip save pačius, padrąsindami juos Tave mylėti, džiaugdamiesi kitų sėkme kaip savo, užjausdami juos varguose, nieko neįžeisdami ir neįskaudindami.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad primintų mums savo meilę, kad padėtų suprasti ir priimti ją ir visa, ką Jis darė, kalbėjo ar kentėjo.

Ir atleisk mums mūsų kaltes:savo beribiu gailestingumu, neapsakoma savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios galia ir per švenčiausiosios Mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą.

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams:ir jeigu mes atleidžiame netobulai, padėk, Viešpatie, tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės Tau mylėti savo priešus ir karštai melstis už juos, nė vienam neatlygindami blogiu už blogį, o vien trokšdami Tavyje tarnauti kiekvienam.

Ir neleisk mūsų gundyti:slapta ar tiesiogiai, staiga ar nenumatytai.

Bet gelbėk mus nuo pikto:dabartinio, buvusio ar būsimo. Amen.

 

Švenčiausios Mergelės pasveikinimas

Sveika, šventoji Sužadėtine,

Švenčiausioji Karaliene,

Marija, Dievo Motina,

per amžius Mergele;

Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta,

Jo pašventinta

Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi

Ir Šventąja Dvasia Guodėja.

Tavin nusileido ir tavy pasiliko

Visa malonės pilnatvė

Ir visoks gėris.

Sveika, Jo Rūmai.

Sveika, Jo Tabernakuli.

Sveika, Jo Rūbe.

Sveika, Jo Tarnaite.

Sveika, Jo Motina.

Ir sveikos, visos šventos Dorybės,

Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu

Besiliejančios į tikinčiųjų širdis,

Kad, atsikratę netikėjimo,

Jie taptų ištikimi Dievo tarnai –

Per tave.

 

Palaiminimas broliui Leonui

Telaimina tave Dievas ir tepalaiko tave.

Tegu šypsosi tau ir būna maloningas;

Tegu Dievas pažvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.

Telaimina tave Dievas, broli Leonai.

 

Taikos malda

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu

ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;

santaiką, kur vyrauja barniai;

vienybę, kur yra skilimas;

tikėjimą, kur kankina abejonės;

tiesą, kur viešpatauja klaida;

viltį, kur braunasi nusiminimas;

džiaugsmą, kur slegia liūdesys;

šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau

kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;

kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;

kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,

nes kas duoda – gauna,

kas atleidžia, tam atleidžiama,

kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.

 

litanijos

Šv. Pranciškaus Asyžiečio litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Motina Dievo, melski už mus!

Pranciškau, mažesniųjų brolių Tėve,

Pranciškau, angeliškasis Tėve,

Pranciškau, sumanusis Tėve,

Pranciškau, Dievo meile liepsnojantis žmogau ,

Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau,

Pranciškau, Kristaus broli,

Pranciškau, ištikimasis Bažnyčios rėmėjau,

Pranciškau, skaistusis šaltini,

Pranciškau, mažutėlių mylėtojau,

Pranciškau, ligonių lankytojau ir guodėjau,

Pranciškau, neturtėlių broli,

Pranciškau, užmirštųjų drauge,

Pranciškau, jautrusis atgailautojau,

Pranciškau, Dievo žodžio brangintojau,

Pranciškau, nuostabusis giesmininke,

Pranciškau, Aukščiausiojo, Visagalio ir gerojo Viešpaties garbintojau,

Pranciškau, Viešpaties kūrinijos globėjau,

Pranciškau, šventasis misionieriau,

Pranciškau, besivaidijančių sutaikytojau,

Pranciškau, paklydusiųjų vadove,

Pranciškau, Jėzaus skausmo žaizdomis paženklintasis,

Pranciškau, sesę mirtį su džiaugsmu pasitikęs,

Pranciškau, Dievo karalystės regėtojau,

Pranciškau, angelų drauge,

Pranciškau, Dievo paukšteli,

Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventasis Pranciškau! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Viešpatie Dieve. Sūnau Jėzau Kristau. Dvasia Šventoji. Vienas Dieve!

Kartu su šventuoju Pranciškumi meldžiame Tavęs ugninga meilės jėga persmelkti ir apvalyti mūsų širdis nuo žemiškos tuštybės ir savanaudiškumo, kad praregėtume ir eitume pas tuos, kas laukia jautrumo, globos ir suraminimo. Suteik mums, Viešpatie Dieve, šventojo neturtėlio drąsos kasdieną gyventi ne savo, bet Tavo gyvenimą. Amen.

 

Šv. Klaros Asyžietės litanija 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Šventoji Marija,melski už mus!

Šventoji Klara,

Kristaus numylėtine,

Karšta Dievo Motinos gerbėja

Šventojo Kryžiaus nešėja,

Dievo Žodžio skelbėja,

Nusidėjėlių gynėja,

Ligonių gydytoja,

Nelaimėje mūsų užtarėja,

Varguose mūsų padėjėja,

Švelni Viešpaties gėlele,

Neturtą aukščiau už viską pamilusi,

Uždarą gyvenimą gyvenusi,

Viešpačiui nuo jaunystės atsidavusi,

Dievo šventumu prašvitusi,

Daugybę stebuklų dariusi,

Kristaus skaistybės pilnoji,

Meilės tylos saugotoja,

Dangaus paslapčių regėjusi

Viešpatį savimi pašlovinusi,

Viską dėl Jėzaus atidavusi,

Viską dėl Jėzaus paniekinusi,

Visas Jėzaus malones gavusi,

Motinos Bažnyčios dukra ištikimiausioji,

Krikščionių sielų vaduotoja,

Krikščioniškojo nuolankumo pavyzdy,

Šventosios Dvasios dovanų turėtoja,

Meilės tarnystės pavyzdy,

Neturtėlių Mergelių Motina,

Kristaus Karūnos švytintis perle,

Garbe Visuotinės Bažnyčios,

Visų šventųjų ir angelų drauge,

Evangelinio tobulumo pavyzdy, melski už mus!

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melskimės. Dievo išrinktoji šv. Klara, savo šventomis maldomis padėk mums išvengti nuodėmės bjaurumo ir surasti Dievo skaistumą. Neapsakomas ir Amžinasis Dieve, Šventajai Klarai nurodęs savo malonę sekti Tavo meile bei tarnauti visiems kūriniams, leisk ir mums, užtariant jos maldoms, atiduoti žmonėms tai, ką mes gauname iš Tavo gailestingumo. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Šv. Elžbietos Vengrės litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Pranciškau Asyžieti,

Šventoji Elžbieta Vengre,

Dievą mylinčioji kunigaikštiene,

Nuo vaikystės mylinti Dievą,

Mylinti Evangeliją ir pagal Ją gyvenanti,

Susijungusi su Kristumi maldoje ir meilėje,

Ištikimoji Šv. Pranciškaus ordino sekėja ir papuošale,

Paniekinusi pasaulio garbę,

Krikščioniškojo gyvenimo mokytoja,

Apdovanotoji mistinės maldos malone,

Jautri vargstančiai žmonijai,

Tarnaujanti kenčiantiems ir apleistiesiems,

Teikianti išmaldą stokojantiems,

Pasninkais ir maldomis varginanti savo kūną,

Kritiškoje situacijoje apdovanotoji rožių stebuklu,

Dėkojanti Dievui už kančias ir nuoskaudas,

Geros žmonos ir motinos pavyzdy,

Vargstančių ir apleistųjų jautri globėja,

Vargšų Motina,

Tobulas tretininkų pavyzdy,

Galingoji danguje užtarėja, melski už mus!

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melski už mus, šventoji Elžbieta! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

 

Melskimės. Dieve, kuris šventąją Elžbietą apdovanojai gausiomis malonėmis, ypatingai tobulo Kristaus sekimo malone, pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, leisk mums, jos užtariamiems liudyti Dievo meilę savo krikščioniškuoju gyvenimo pavyzdžiu ir atnešti gausių dvasinių vaisių. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Pranciškonų Šventųjų Litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, Pranciškonų Ordino Karaliene, melski už mus!
Šventasis Tėve Pranciškau,
Visi šventieji Pranciškonų Ordino kankiniai, melskite už mus!
Šventieji Berardai, Akursijau, Adjutai, Otai ir Petrai, pirmieji Ordino kankiniai,
Šventieji Danieliau, Angelai, Domnau, Hugolinai, Leonai, Mykalojau ir Samueli, Afrikos kankiniai,

Šventieji Mykalojau Taveličiau, Deodatai iš Akvitanijos, Petrai iš Narbono ir Steponai iš Kunėjo, Šventosios Žemės kankiniai,
Šventieji Tomai Morau, Jonai Džonsai ir Jonai Volai, Anglijos kankiniai,
Šventieji Mykalojau Pikai, Antanai Horneri, Antanai iš Verto, Kornelijau, Pranciškau, Gotfridai, Jeronimai, Nikasijau, Petrai, Teodorikai, Vilehadai, Olandijos kankiniai,
Šventieji Petrai Baptistai Blaskesai, Martynai iš Agviros, Pranciškau Blankai, Jėzaus Pilypai iš Meksikos, Gonzalai Garsija iš Indijos ir jūs septyniolika Japonijos Trečiojo Ordino šventųjų, Šventieji Antanai iš Nagasakio, Bonaventūra, Kozmai, Pranciškau Fahelantai, Pranciškau iš Mijako, Gabrieliau, Joachimai, Jonai, Leonai, Liudvikai, Motiejau, Mykolai, Pauliau Ibaraki, Pauliau Zuzuki, Petrai, Tomai Danki ir Tomai Kosaki, pirmieji Japonijos kankiniai,
Šventasis Fideli iš Zigmaringeno, pirmasis kankiny iš Šventosios Tikėjimo skleidimo kongregacijos,
Šventasis Maksimilijonai Marija Kolbe, Aušvico kankiny, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
Šventasis Antanai Paduvieti, Evangeliškasis daktare ir stebukladary,
Šventasis Bonaventūra, Serafiškasis daktare,
Šventasis vyskupe, Benvenutai iš Osimo,
Šventasis vyskupe Liudvikai iš Tulūzos,
Šventasis Bernardinai Sienieti,
Šventasis Jonai iš Kapistrano,
Šventasis Petrai Regaladai,
Šventasis Jokūbai iš Markos,
Šventais Petrai Alkantarieti,
Šventasis Pranciškau Solanai,
Šventasis Juozapai iš Leonisos,
Šventasis Bažnyčios mokytojau, Laurynai Brindizieti,
Šventasis Juozapai iš Kupertino,
Šventasis Pacifikai iš San Severino,
Šventasis Kryžiaus Jonai Juozapai,
Šventasis Teofili Kortieti,
Šventais Leonardai iš Porto Mauricijo,
Šventais Leopoldai Mandičiau, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino broliai, melskite už mus!
Šventais Didakai iš Alkalos,
Šventais Salvatorai iš Hortos,
Šventasis Feliksai iš Kantaličės,
Šventasis Benediktai Juodasis,
Šventasis Paskali Beilonai,
Šventasis Serafimai iš Montegranaro,
Šventasis Karoli Sezės,
Šventasis Ignacai Lakoni,
Šventasis Pranciškau iš Kamporoso,
Šventasis Konradai iš Parzhamo, melski už mus!

Visos šventosios Antrojo Pranciškonų Ordino mergelės, melskite už mus!
Šventoji Motina Klara Asyžiete,
Šventoji Agniete Asyžiete,
Šventoji Kolete Korbiete,
Šventoji Kotryna iš Bolonijos,
Šventoji Veronika Džiulijani, melski už mus!

Visi šventieji Trečiojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
Šventasis Ivai Bretonieti,
Šventasis Karoli Boromėjau,
Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengai,
Šventasis steigėjau, Vincentai Paloti,
Šventasis Jonai Marija Vianėjau, klebonų globėjau,
Šventasis Juozapai Kafasai,
Šventasis Mykolai Garikotai,
Šventasis steigėjau, Petrai Julijonai Eimardai,
Šventasis steigėjau, Jonai Boskai,
Šventasis popiežiau Pijau X, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų steigėjos, melskite už mus!
Šventoji Brigita Švede,
Šventoji Žana iš Valua,
Šventoji Angele Meriči,
Šventoji Marija Baltramėja Kapitanija,
Šventoji Marija Magdaliete Postele,
Šventoji Vincentija Gerosa,
Šventoji Joachima de Mas y de Vedruna,
Šventoji Marija Juzefa Roselo,
Šventoji Pranciška Ksavera Kabrini, melski už mus!

Visi Trečiojo Pranciškonų Ordino šventieji vyrai, melskite už mus!
Šventasis Trečiojo Pranciškonų Ordino globėjau, Prancūzijos karaliau Liudvikai,

Šventasis Kastilijos ir Leono karaliau Ferdinandai,
Šventasis Elzearai iš Sabrano,
Šventasis Rokai iš Montpeljiero,
Šventasis eremite, Konradai iš Pjačensos, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios moterys, melskite už mus!
Šventoji Trečiojo Pranciškonų Ordino globėja, Elzbieta Vengre,
Šventoji mergele, Rože iš Viterbo,
Šventoji mergele, Zita iš Lukos,
Šventoji Margarita iš Kortonos,
Šventoji mergele ir vienuole, Klara iš Montefalko,
Šventoji Elzbieta Portugale,
Šventoji Žana Arkiete,
Šventoji Pranciška Romiete,
Šventoji Kotryna iš Genujos,
Šventoji mergele ir vienuole, Jacinta Mariskoti,
Šventoji mergele, Jėzaus Marijona iš Kito,
Šventoji mergele, Penkių žaizdų Marija Pranciška, melski už mus!

Visi šventieji Šventojo Pranciškaus virvės nešiotojai, melskite už mus!
Šventasis vyskupe Pranciškau Salezai,
Šventasis steigėjau, Juozapai Kalasankcijau,
Šventasis Benediktai Juozapai Labrai,
Šventoji mergele ir vienuole, Bernadeta Subiru, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dėkojame Tau už džiaugsmą, kurį Tu teiki, kai mes pagerbiame mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo šventuosius sekėjus. Leisk mums, meldžiame, džiaugtis ir jų nepaliaujamų maldų apsauga. Suteik mums malonę sekti jų pavyzdžiu ir taip pasiekti jų draugystę amžinoje garbėje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.