PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS KARALIENĖ

Ikona Regina Familiae Franciscanae (Pranciškoniškosios šeimos Karalienė) buvo sukurta 2018 metais Lietuvoje, rengiantis III Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresui „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38).

2018 m. kovo 17 d. Medininkuose Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona buvo pašventinta ir pradėjo savo piligrimystę po Europos OFS ir Jaupra brolijas.

APIE IKONĄ

Kas yra ikona

Ikona yra graikiškas žodis, reiškiantis atvaizdą, portretą. Paprastai tai yra ant medinės lentos, padengtos drobe ir gruntu, nutapytas atvaizdas. Jis tapomas natūraliais, su kiaušinio tryniu sumaišytais pigmentais. Aureolei ir fonui yra naudojami gryno aukso lakšteliai.

Kada gimė ikona

Pirmosios ikonos pasirodė IV-V amžiuje, dar iki Rytų ir Vakarų Bažnyčios skilimo 1054 metais. Ikona Vakarų Bažnyčioje klestėjo iki XIV amžiaus pabaigos. Vėliau, Vakarų Bažnyčioje įsigalėjus kitoms meno kryptims ir stiliams, ikonos reikšmė buvo primiršta. Tačiau XX amžiaus antroje pusėje ikonos vėl buvo prisimintos.

Kam reikalinga ikona

Ikona išreiškia žmogaus troškimą regėti savo Dievą. Dievą, kuris tapo žmogumi. Tai yra priemonė, padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priartėti prie Dievo.

Kokia ikonos prasmė

Senajame Testamente Dievas savo tautai draudė daryti bet kokį Dievo atvaizdą. Viešpaties ikona gimsta Jėzui atėjus į pasaulį – nematomam Dievui prisiėmus žmogišką prigimtį ir tapus vienu iš mūsų. Jėzaus Kristaus ikona yra pirmoji iš visų ikonų. Antroji – Dievo Motinos ikona, nes Marija yra Jėzaus Gimdytoja. Šventųjų ikonos yra Kristaus šventumo atspindžiai. Ikona visada reprezentuoja Kristų ir tuos, kurie yra panašūs į Jį ir amžinai gyvi Jo paslaptyje.

Bažnyčia apie ikonas

Jau keletą dešimtmečių pastebime grįžtantį susidomėjimą Rytų ikonų teologija ir dvasingumu. Tai ženklas, kad auga autentiško krikščioniškojo meno dvasinės kalbos poreikis. Krikščioniškosios ikonos atradimas mums atveria neregimojo Kito žvilgsnį ir leidžia prisiliesti prie dvasinio ir eschatologinio pasaulio tikrovės.

Mūsų seniausioji tradicija, kuria pilnai dalijamės su savo broliais ortodoksais, moko, kad tikėjimui tarnaujanti grožio kalba yra pajėgi pasiekti žmonių širdis ir leisti jiems iš vidaus atpažinti Tą, kurį drįstame atvaizduoti paveiksluose –  Jėzų Kristų, Dievo Sūnų, tapusį žmogumi, tą patį „vakar, šiandien ir per visus amžius“ (Žyd 13, 8).

Kaip skaitydami Šventojo Rašto knygas girdime gyvą Viešpaties žodį, taip kontempliuodami tapytas ikonas regime išganymo slėpinius. Tai, kas vienur išreiškiama rašalu ir popieriumi, kitur, ikonoje, nusakoma įvairiomis spalvomis ir kitomis medžiagomis“ (Šv. Jonas Paulius II, Apaštališkasis laiškas „Duodecimum Saeculum“).

PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS KARALIENĖ

Pranciškoniškosios šeimos Karalienė

Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona buvo sukurta 2018 metais Lietuvoje, rengiantis III Europos OFS ir Jaupra kongresui.

2018 m. kovo 17 d. ikona Regina Familiae Franciscanae buvo pašventinta ir pradėjo savo piligrimystę po Europos OFS ir Jaupra brolijas.

Ikonos simbolika

„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn 1, 1-5).

Tamsybėse atsirado dieviška erdvė. Ikonoje ši erdvė yra žymima aplink rėmą apvesta raudona linija. Tai – tarsi apibrėžta Dievo erdvė. Raudona spalva reiškia dieviškumą. Ši sakrali erdvė apibrėžia dievišką erdvę, kurią ikonoje simbolizuoja auksas.

Šviesa spindi tamsoje. Tamsybės – tai mūsų gyvenimo dienos: chaotiškos, skubančios, įpareigojančios. Ikona yra šviesa, kuri spindi toje tamsoje. Ikona – tai Dievo, kuris apsigyveno tarp mūsų, buvimas. Ši dieviškoji šviesa visa perkeičia ir uždega, ji įžiebia visą mūsų aplinką. Kiekvieną akimirką turime galimybę pasinerti į šią šviesą.

Marija ir Kristus

Atvaizdas ikonoje nėra natūralistinis, nes visa perkeičia aukso fonu išreikšta Dievo šviesa. Aureolės (graikų k. – nimbai) reiškia šventumą, t. y. gyvenimą pagal Dievo Dvasią.

Didelės, atmerktos akys – tai dėmesingumo ženklas. Sučiaupta, maža burna – garbinimo tyloje simbolis. Ilga ir plona nosis – krypties į aukštumą, į Dievą ženklas.

Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona priklauso Gailestingumo Dievo Motinos ikonų tipui. Gailestingumo Dievo Motinos vardas trumpinamas graikiškomis raidėmis MP ΘY, tai reiškia Dievo Motina. Ši ikona perteikia ypatingą Motinos ir Sūnaus meilės santykį, pabrėžiant Jos žmogiškumą.

Kristus (vardas trumpinamas graikiškomis raidėmis Iς Xς, tai reiškia Jėzus Kristus) savo aureolėje turi kryžių, per kurį Jis išreiškia savo meilę žmonijai. Kūdikėlis vilki šviesią tuniką, papuoštą klavusu – auksine juosta. Tai rodo, kad šis Kūdikis yra Valdovas, pasaulio Viešpats, turintis galią visai kūrinijai. Mėlyni ir raudoni taškai ant tunikos simbolizuoja dvi Jo prigimtis – žmogiškąją ir dieviškąją. Jėzaus apsiaustas išaustas aukso siūlais dėl Jo karališkos dievystės.

Marija dėvi mėlyną tuniką (tai žmogiškumo spalva) ir yra apsigaubusi mantija – omoforijumi – ilgu apsiaustu, gaubiančiu galvą ir pečius. Jis yra raudonos spalvos – tai Mariją apgaubusios Dievo malonės ir pilnatvės simbolis. Trys kryžiai lyg žvaigždės ant Marijos galvos ir pečių nurodo į tai, kad ji lieka mergele prieš, per ir po gimdymo.

Marija klausosi mūsų maldų ir užtardama jas perduoda savo Sūnui. Marija rodo į Jėzų ir mus veda pas Jį.

Šventasis Pranciškus, šventoji Klara ir šventoji Elžbieta Vengrė

Ikonos apačioje, trijose aureolėse matome svarbiausius visų trijų Pranciškoniškosios šeimos ordinų šventuosius. Centre matome šv. Pranciškų Asyžietį, jo dešinėje – šv. Klarą Asyžietę. Tai du Pranciškoniškosios šeimos ordinų įkūrėjai. Greta jų šv. Elžbieta Vengrė – Pasauliečių pranciškonų ordino globėja. Šventųjų vardai parašyti apačioje, po kiekvieno atvaizdu.

Ikonos titulas – Pranciškoniškosios šeimos Karalienė (lot. Regina Familiae Franciscanae). Pasauliečių pranciškonų ordino Reguloje rašoma: „Mergelę Mariją, nuolankią Viešpaties tarnaitę, priėmusią kiekvieną Jo žodį ir kvietimą, Pranciškus apgaubė neapsakoma meile ir paskyrė savo šeimos Globėja ir Užtarėja“ (OFS Regula, 9).

Kartu su šv. Pranciškumi ir mes paaukokime šiai Karalienei save, savo šeimas, brolijas ir visą Pranciškoniškąją šeimą.

Melskimės šv. Pranciškaus žodžiais:

Sveika, šventoji Sužadėtine,
Švenčiausioji Karaliene,
Marija, Dievo Motina,
per amžius Mergele;
Švenčiausio dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Jo pašventinta
Kartu su švenčiausiuoju mylimu Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja.
Tavin nusileido ir tavy pasiliko
Visa malonės pilnatvė
Ir visoks gėris.
Sveika, Jo Rūmai.
Sveika, Jo Tabernakuli.
Sveika, Jo Rūbe.
Sveika, Jo Tarnaite.
Sveika, Jo Motina.
Ir sveikos, visos šventos Dorybės,
Šventosios Dvasios malone ir įkvėpimu
Besiliejančios į tikinčiųjų širdis,
Kad, atsikratę netikėjimo,
Jie taptų ištikimi Dievo tarnai –
Per tave.

Lankstinukas apie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikoną

IKONOS PILIGRIMYSTĖ

Ikonos piligrimystės tikslas – aplankyti visas Europos OFS ir Jaupra brolijas, tačiau ji gali būti pagerbta ir pranciškoniškose pašvęstojo gyvenimo brolijose bei pranciškoniškose parapijose. Dera, kad Ikona aplankytų ir sergančius brolijų narius. Ikonos pagarbinimui atitinkamai pasirenkamos iškilmingos, paprastos arba privačios apeigos.

Ikonos piligrimystė Lietuvoje:
Kovo 17 d. – balandžio 21 d. Vilniaus regiono brolijose;
Balandžio 21 d. – gegužės 6 d. Vilkaviškio regiono brolijose;
Gegužės 6-25 d. Panevėžio regiono brolijose;
Gegužės 25 d. – birželio 3 d. Šiaulių regiono brolijose;
Birželio 3 d. – rugpjūčio  5 d. Telšių regiono brolijose;
Rugpjūčio 5-20 d. Kauno regiono brolijose;
Rugpjūčio 20-26 d. III Europos OFS ir Jaupra kongrese.

Ikonos piligrimystės Lietuvoje koordinatorė – Loreta Lenčiauskienė OFS (8 610 31816; loreta03@gmail.com). Už Ikonos piligrimystę vietinėse brolijose yra atsakingi vietiniai OFS ministrai ir Jaupra prezidentai.

Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos kelionės po Lietuvą (2018-03-17 / 08-26) GRAFIKAS

Data

Vieta Brolija
03-17 Medininkai

Nacionalinių OFS ir Jaupra tarybų, Kongreso darbo grupės posėdis

03-17 – 03-24 Vilnius Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija ir Vilniaus Bernardinų Jaupra brolija
03-24 – 03-28 Vilnius Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija
03-28 – 04-03 Vilnius Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija
04-03 – 04-07 Vilnius Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija
04-07 Vilnius Vilniaus regiono šventė Dievo Gailestingumo atlaiduose
04-07 – 04-13 Vilnius Vilniaus Šv. Jono Bosko brolija
04-14 Panevėžys Broliškas ir pastoracinis vizitas Panevėžio regioninėje brolijoje
04-15 – 04-21 Lentvaris Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija
04-21 Marijampolė VI Nacionalinis ugdymo seminaras
04-21 – 04-27 Marijampolė Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolija
04-27 – 05-01 Veisiejai Veisiejų Šv. Jurgio brolija
05-01 – 05-05 Alytus Alytaus Šv. Angelų Sargų brolija
05-05 Marijampolė Broliškas ir pastoracinis vizitas Vilkaviškio regioninėje brolijoje
05-06 – 05-10 Panevėžys Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija
05-10 – 05-13 Kupiškis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolija
05-13 – 05-17 Rokiškis Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato brolija
05-17 – 05-21 Biržai Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija
05-21 – 05-25 Pasvalys Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo brolija
05-25 – 05-30 Kryžių kalnas Šiaulių Kryžių kalno brolija
05-30 – 06-03 Kuršėnai Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija
06-03 – 06-08 Naujoji Akmenė Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo brolija
06-08 – 06-13 Telšiai Telšių Šv. Antano Paduviečio brolija
06-13 – 06-18 Plungė Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolija
06-18 – 06-23 Skuodas Skuodo Švč. Trejybės brolija
06-23 Kretinga Telšių regiono Rinkimų kapitula
06-23 – 06-29 Palanga Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija
06-29 – 07-06 Klaipėda Besikuriančios OFS ir Jaupra brolijos
07-06 – 07-08 Pakutuvėnai OFS ir Jaupra Palapinių stovykla
07-08 – 07-15 Klaipėda Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija ir Klaipėdos Vilties Jaupra brolija
07-15 – 07-20 Klaipėda Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolija
07-20 – 07-23 Klaipėda Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolija
07-23 – 08-05 Kretinga Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija ir Kretingos Jaupra brolija
08-05 – 08-12 Kaunas Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija
08-12 – 08-19 Kaunas Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija ir Kauno Šv. Jurgio Jaupra brolija
08-19 – 08-20 Kaunas Kongreso darbo grupė ir savanoriai
08-20 – 08-26 Kaunas III Europos OFS ir Jaupra kongresas

LIUDIJIMAI

DATA: 2018-08-20/26

VIETA: Kaunas and other places around Lithuania

BROLIJA: Secular Franciscan Order (OFS) and Franciscan Youth (YouFra) in Europe

LIUDIJIMAS: The 3rd European OFS-YouFra Congress has enjoyed the hospitality of the Lord and of the OFS-YouFra national fraternities in Lithuania. Thanks God! Thank you! (Tibor Kauser, OFS minister general)

DATA: 2018-08-19

VIETA: Kaunas, Lietuva

BROLIJA: Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonės (FDCJ)

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, jog su Švč. M. Marija ir mūsų Serafiškosios šeimos globėjais meldėmės paskutinę dieną prieš OFS ir Jaupra kongresą!

DATA: 2018-08-12/18

VIETA: Kaunas, Lietuva

BROLIJA: Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija

LIUDIJIMAS: Su jauduliu laukėme ir su dideliu džiaugsmu pasitikome Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikoną. Maldoje dėkojome Švč. M. Marijai už Pranciškoniškosios šeimos globą, taip pat už visas šeimas. Meldėmės už pašaukimus, už jaunimą ir už netrukus prasidėsiantį lll Europos OFS ir Jaupra kongresą. Švč. Dievo Motina, melski už mus!

DATA: 2018-08-05/19

VIETA: Kaunas, Lietuva

BROLIJA: Kauno regiono brolija

LIUDIJIMAS: Pranciškoniškosios šeimos Karalienės Marijos ikona atvyko į Kauno arkikatedrą. Pabuvojo Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijoje, o piligriminę kelionę užbaigė Šv. Jurgio Kankinio vietinėje brolijoje (OFM koplyčioje). Prie ikonos buvo meldžiamasi Septynių džiaugsmų rožinis už Europos Kongresą, pašaukimus, šeimas.

DATA: 2018-08-04

VIETA: Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Nacionalinės OFS ir Jaupra brolijos, III Europos OFS ir Jaupra kongreso darbo grupė

LIUDIJIMAS: Švč. M. Marija dalyvauja paskutiniame Kongreso darbo grupės posėdyje.

DATA: 2018-08-02

VIETA: Klibiai – Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame Dievui, kad Pranciškoniškosios šeimos Karalienė lydėjo žygeivius į Porciunkulės atlaidus. Ikona keliavo iš Klibių į Kretingą, kur bažnyčioje visi kartu su parapijiečiais meldėmės Marijos septynių džiaugsmų rožinį. Ypač daug džiaugsmo išgyvenome per šlovinimo giesmes, nuovargio kaip ir neliko! Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, melski už mus ir nuolat gaivink širdis!

DATA: 2018-07-23 / 08-05

VIETA: Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija

LIUDIJIMAS: Liepos 23 dieną su džiaugsmu brolija pasitiko Pranciškoniškosios šeimos Karalienės Ikoną. Tą patį vakarą brolijoje meldėmės Septynių džiaugsmų rožinį. Po to Ikona iškeliavo į Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos seserų vienuolyną. Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona Kretingoje aplankė tris vienuolynus: Nepaliaujamos pagalbos seserų, klarisių ir mažesniųjų brolių. Pabuvo pas sergančias brolijos sesutes. Su džiaugsmu brolijos sesės ir broliai meldėsi prie Ikonos savo namuose. Parapijiečiai taip pat turėjo džiaugsmo pamatyti ir pasimelsti prie Ikonos bažnyčioje. Ačiū Tau, Viešpatie, už suteiktą bendrystės malonę. Ačiū, Šeimos Karaliene, už užtarimą ir globą!

DATA: 2018-07-30

VIETA: Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Šv. Klaros seserų vienuolynas

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, kad malda vienija pranciškonišką šeimą ir leidžia patirti motinišką Švč. M. Marijos globą. Vilties Motina, lydėk mus mūsų pašaukimo kelyje ir stiprink mūsų pasitikėjimą Kristumi!

DATA: 2018-07-23/24

VIETA: Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserys

LIUDIJIMAS: O Švč. Mergele Marija, dėkojame Tau už Tavo globą ir apsilankymą mūsų namuose. Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, išmelsk mums santarvės, meilės, taikos mūsų širdims, šventumo ir pašaukimo malonės.

DATA: 2018-07-20/23

VIETA: Klaipėda, Lietuva

BROLIJA: Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už Pranciškoniškosios šeimos užtarimą ir globą!

DATA: 2018-07-15/20

VIETA: Klaipėda, Lietuva

BROLIJA: Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolija

LIUDIJIMAS: Širdingai dėkojame Švč. Marijai už mūsų brolijos aplankymą. Visą dieną buvome maldoje, dalyvavo šešiolika narių. Pavedėme Mergelei Marijai savo šeimas, Ordiną, jaunimą, našlaičius, ligonius… Dėkojome ir šlovinome maldomis. Ikona aplankė ligonių, brolijos narių namus, begalinio džiaugsmo suteikė neįgaliai, su vaikštyne vaikštančiai sesutei Viktorijai.

DATA: 2018-07-08/15

VIETA: Klaipėda, Lietuva

BROLIJA: Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija

LIUDIJIMAS: Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona aplankė pasauliečių pranciškonų Jūratės ir Vytauto Jakelių namus, kuriuose prieš keletą dienų buvo atsitikusi nelaimė – sudegė ūkinis pastatas, gaisras palietė ir gyvenamąjį namą, bet spėta laiku užgesinti. Daug žmonių atvyko jiems pagelbėti tvarkyti ugnies nuniokotos sodybos. Prieš pradėdami dirbti talkininkai suklupdavo maldai prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos. Visi patyrė ypatingą Švč. Mergelės Marijos užtarimą ir globą – maldos dvasioje darbai ėjosi sparčiai ir sėkmingai. Prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos Šv. Pranciškaus onkologijos centre brolija meldėsi kartu su onkologiniais ligoniais, prašydami sveikatos, stiprybės ir vilties. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už visas suteiktas malones mūsų brolijos nariams ir vėžio ligos kelionėje esantiems žmonėms!

DATA: 2018-07-06/08

VIETA: Pakutuvėnai, Lietuva

BROLIJA: Nacionalinės OFS ir Jaupra brolijos, OFS ir Jaupra Palapinių stovykla

LIUDIJIMAS: Dėkojame Dievui už pirmąją OFS ir Jaupra Palapinių stovyklą Pakutuvėnuose. Džiaugėmės brolyste, Dievo artuma, Mergelės Marijos globa ir poilsiu. Dekojame dangiškąjai Karalienei, kad pasauliečių pranciškonų stovyklos metu Jolantai Klietkutei OFS buvo duota dovana atrasti dar vieną Kretingos istorijos dėlionės dalelę – 1935 m. balandžio 16 d. Miroslave įsteigtos Tretininkių bendro gyvenimo šv. Agnietės Asyžietės kongregacijos kanoniško steigimo antspauduotus ir pasirašytus dokumentus!

DATA: 2018-06-29 / 07-06

VIETA: Klaipėda, Lietuva

BROLIJA: Klaipėdos Šv. Maksimiljono Marijos Kolbės brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame, Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, už malones, kuriomis apdovanojai mūsų broliją, už tą džiaugsmą kartu su parapijiečiais būnant maldos bendrystėje, už Tavo mums padovanotą rožinio maldą. Serafiškojo ordino Karaliene, melski už mus. Šv. Pranciškau, šv. Klara, šv. Ežbieta, melskite už mus.

DATA: 2018-06-23/29

VIETA: Palanga, Lietuva

BROLIJA: Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija

LIUDIJIMAS: Džiaugėmės sulaukę iš Regiono rinkiminės kapitulos grįžtančios brolijos ministrės Reginos Kašinskienės, drauge su kun. Virginijumi parvežusios mums nuostabaus grožio Ikoną. Klebonas kun. Marius taip pat džiaugėsi, ir Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona sekmadienį papuošė centrinį altorių. Vėliau perkėlėme ją ant šoninio Švč. M. Marijos altoriaus. Valandą prieš vakaro šv. Mišias prie jos meldėmės, skaitėme Dievo žodį, meditavome. Brolijos susirinkimo metu gilinomės į Ikonos spalvų ir ženklų simboliką. Ikona domėjosi ne tik parapijiečiai, bet ir miesto svečiai – skelbimų lentoje pakabinome informatyvų lankstinuko pavyzdį. Ikonos meno ir dvasingumo visuotinumas daug kam tapo nauju atradimu, o pranciškoniška dvasia kaip niekada stipriai pripildė mūsų bažnyčią. Meldėmės už III Europos OFS ir Jaupra kongresą Lietuvoje, kad nuostabi jo vizija taptų dar nuostabesne tikrove.

DATA: 2018-06-23

VIETA: Kretinga, Lietuva

BROLIJA: Telšių regiono brolijos VI Rinkimų kapitula

LIUDIJIMAS: Sveikiname Tave Švenčiausioji Mergele, Gailestingumo Motina! Dėkojame, kad su tokia meile mus užtarei ir lydėjai per šią Kapitulą. Ačiū už brolius ir seseris, kurie Tavo pavyzdžiu atsiliepė savuoju TAIP. Tau aukojame visą Telšių regiono broliją, visas vietines brolijas, visus tarybose tarnaujančius brolius ir seseris, visus planus ir svajones dėl Pranciškoniškos pasauliečių akademijos. Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, melski už mus ir stipriai apkabink amžinybėn iškeliavusius brangius Ordino brolius ir seses.

DATA: 2018-06-18/23

VIETA: Skuodas, Lietuva

BROLIJA: Skuodo Švč. Trejybės brolija

LIUDIJIMAS: Mes, pranciškonai pasauliečiai ir parapijos tikintieji, prisilietę prie išganingos ir viltingos Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos, su viltimi ir tikėjimu meldėmės ir giedojome, prašydami Marijos ir Jėzaus gailestingo veikimo malonių bei užtarimo. Ikona pabuvojo ir pas sergančias keturias tikėjimo seses. Marija klausosi mūsų maldų ir užtardama jas perduoda savo Sūnui.

DATA: 2018-06-13/18

VIETA: Plungė, Lietuva

BROLIJA: Plungės Šv. Jono Krikštytoja brolija

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, jog šv. Antano dieną į Plungę atkeliavo Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona. Ši ikona sustiprino mūsų sergančias seseris, jų artimuosius, taip pat ir mus. Atidavėme Jai visus savo prašymus, maldavimus, ateities lūkesčius. Pranciškoniškosios šeimos Karalienė mums priminė, jog svarbiausia – gyventi dabartyje. Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, laiminki ir melski už mus!

DATA: 2018-06-08/13

VIETA: Telšiai, Lietuva

BROLIJA: Telšių Šv. Antano Paduviečio brolija

LIUDIJIMAS: Esame dėkingi Dievui už malonę, kad mus pasiekė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona. Jos buvimo pas mus metu patyrėme ypatingą širdies ramybę, Švč. Dievo Motinos globą kasdienybėje ir ugdant dorybes.

DATA: 2018-06-03/08

VIETA: Naujoji Akmenė, Lietuva

BROLIJA: Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo brolija

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, kad mūsų parapiją aplankė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės Ikona. Visos sesės susivienijo bendrai maldai – kartu pasimelsti atvyko ir sesės iš Viekšnių bei Akmenės parapijų. Dėkojame klebonui dekanui O. Jurevičiui bei kunigui S. Valauskiui už paramą ir rūpestį, kad Ikona laiku pasiektų mūsų parapiją. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už visas malones, kurias Ji teikia mūsų brolijai ir visiems OFS nariams.

DATA: 2018-05-30 / 06-03

VIETA: Kuršėnai, Lietuva

BROLIJA: Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija

LIUDIJIMAS: Labai džiaugiamės, kad Marijos ikonos atkeliavimas sutelkė mus bendrai maldai. Maldoje prisiminėme sergančias sesutes ir jau iškeliavusius pas Viešpatį. Meldėmės už aukotojus šuliniams Afrikoje gręžti. Dėkojame Ikonos piligrimystės idėjos autoriams ir žavimės jų drąsa.

DATA: 2018-05-25/30

VIETA: Kryžių kalnas, Lietuva

BROLIJA: Šiaulių Kryžių kalno brolija

LIUDIJIMAS: Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona atkeliavo į Kryžių kalno vienuolyno koplyčią. Čia ją pamatyti, pagerbti ir pasimelsti galėjo ne tik brolijos nariai, bet ir atvykstantys piligrimai. Ikona aplankė sesutes, gyvenančias Šiaulių mieste ir rajone, pabuvojo ir Joniškyje. Prie jos meldėmės ir Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje.

DATA: 2018-05-21/25

VIETA: Pasvalys, Lietuva

BROLIJA: Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo brolija

LIUDIJIMAS: Esame labai dėkingi, kad mūsų parapiją aplankė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona. Taip pat labai dėkingi visi ligoniukai, kuriuos lankėme. Visi tikimės globos, pagalbos ir užtarimo visų mūsų Motinėlės Marijos. Motinėle, užliek visą žmoniją savo Nekaltosios Širdies meilės liepsnos, malonės veikimu.

DATA: 2018-05-17/21

VIETA: Biržai, Lietuva

BROLIJA: Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija

LIUDIJIMAS: Tai tikrai šviesa, nusileidusi iš dangaus! Kiek džiaugsmo ir paguodos ji atnešė negalėjusioms ateiti sesėms, supranti pamatęs jų akis… O mums, kurios meldėmės ir keliavome kartu, buvo didelė malonė. Esame dėkingi dvasiniam asistentui kun. Ernestui Želviui už visokeriopą pagalbą.

DATA: 2018-05-13/17

VIETA: Rokiškis, Lietuva

BROLIJA: Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato brolija

LIUDIJIMAS: Mūsų brolijos dvasinis asistentas dekanas Eimantas Novikas, dalyvaujant visiems brolijos broliams ir sesėms, naujokams ir bendruomenei, Sumos šv. Mišių metu iškilmingai sutiko ikoną, ją papuošėme raudonomis tulpėmis. Dekanas Eimantas pamaldų metu supažindino tikinčiuosius su Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos gimimo istorija, prasme ir simbolika.

DATA: 2018-05-10/13

VIETA: Kupiškis, Lietuva

BROLIJA: Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolija

LIUDIJIMAS: Meldėmės kartu su parapijos tikinčiaisiais. Didelį džiaugsmą Motinos Marijos aplankymas suteikė sergančioms mūsų sesėms.

DATA: 2018-05-06/10

VIETA: Panevėžys, Lietuva

BROLIJA: Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija

LIUDIJIMAS: Su jauduliu širdyse mūsų brolija laukė gegužės 6 dienos. Šią dieną bažnyčioje buvo daugybė žmonių, su kuriais kartu ir mes pamatėme šalia altoriaus įstabaus grožio Ikoną. Dalyvaujant šv. Mišiose mūsų širdys buvo su Marija, su Kūdikėliu Jėzumi, taip meiliai apkabinusiu savo Motiną. O šv. Klaros, šv. Pranciškaus ir šv. Elžbietos Vengrės atvaizdai – tai juk kertiniai akmenys viso pranciškoniškojo gyvenimo! Dieve, dėkojame Tau už šią nuostabią dieną ir patirtus išgyvenimus.

DATA: 2018-05-05

VIETA: Marijampolė, Lietuva

BROLIJA: Vilkaviškio regioninė brolija (broliškas ir pastoracinis vizitas)

LIUDIJIMAS: Su kokia meile šioje regioninėje brolijoje buvo sutikta Pranciškoniškosios šeimos Karalienė! Jautėme, kad čia tikrai yra karštai Mariją mylinčiųjų kraštas. Dėkojame, kad Dievo Motina mus lydėjo ir per šį brolišką-pastoracinį vizitą, po kurio išlydėjome Ikoną į Panevėžio regioninę broliją.

DATA: 2018-05-01/05

VIETA: Alytus, Lietuva

BROLIJA: Alytaus Šv. Angelų Sargų brolija

LIUDIJIMAS: Tai buvo didžiausia Dievo malonė, kad galėjome pasimelsti ne tik su savo brolija, bet ir su parapijos kunigais ir visais tikinčiaisiais, aplankyti mūsų brolijos sergančias seseris ir kartu pasimelsti. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai, kad turėjome galimybę pasinerti į šią šviesą, kuri spindi tamsoje.

DATA: 2018-04-27 / 05-01

VIETA: Veisiejai, Lietuva

BROLIJA: Veisiejų Šv. Jurgio  brolija

LIUDIJIMAS: Ikona buvo iškilmingai sutikta parapijos klebono Žydrūno Burnio. Vėliau įnešta į bažnyčią, kur skendo baltų lelijų apsuptyje. Gera buvo melstis su visa tikinčiųjų bendruomene ir sesėmis pranciškonėmis. Ikona mums priminė, kad ir mūsų sielos žydės, jei kiekvieną rytą prašysime Pranciškoniškosios šeimos Karalienės užtarimo.

DATA: 2018-04-21/27

VIETA: Marijampolė, Lietuva

BROLIJA: Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo brolija

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės ikonos piligrimyste mūsų brolijoje. Ypač pagarbiai ji buvo pristatyta mūsų klebono A. Šidlausko parapijos tikintiesiems. Visur, kur ikona keliavo, laužė svetimumo sienas, būrė įvairių kongregacijų tikinčiuosius. Buvo nukeliavusi net į Kėdainių ligoninę pas s. Zitą Legotienę. Tai buvo misijų kelionė – Marija mus vedė per įvairias kliūtis ir gyvenimo audras, labiau suvienijo mūsų broliją. Pranciškoniškosios šeimos Karalienės meilės žinia pasklido už brolijos ribų.

DATA: 2018-04-21

VIETA: Marijampolė, Lietuva

BROLIJA: Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (VI Nacionalinis ugdymo seminaras)

LIUDIJIMAS: Šis ugdymo seminaras buvo ypatingas, nes mus visą dieną lydėjo Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona, šv. Pranciškaus ir šv. Elžbietos relikvijos, o taip pat brangus pal. Jurgio Matulaičio užtarimas. Kokia graži buvo procesija į baziliką ir šv. Mišios palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų koplyčioje. Rikiuokimės ir pasišveskime!

DATA: 2018-04-15/21

VIETA: Lentvaris, Lietuva

BROLIJA: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame dangiškajai Motinėlei Marijai už dar kartą išgyventą brolystę kartu dalyvaujant šv. Mišių šventime, meldžiantis pas brolius ir seses namuose. Dėkojame Tau, Marija, už visas malones, gautas per Tavo užtarimą.

DATA: 2018-04-14

VIETA: Panevėžys, Lietuva

BROLIJA: Panevėžio regioninė brolija (broliškas ir pastoracinis vizitas)

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, kad visą šią dieną mus lydėjo Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, šv. Pranciškaus, šv. Klaros ir šv. Elžbietos užtarimas – per maldą, bendravimą ir dalijimąsi gyvenimu. Aleliuja!

DATA: 2018-04-07/13

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus Šv. Jono Bosko brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame už galimybę melstis prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos.

DATA: 2018-04-07

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus regioninė brolija

LIUDIJIMAS: Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona keliavo Dievo Gailestingumo savaitės šeštadienį vykusioje Vilniaus regiono šventėje. Dėkojame Dievui ir Švč. M. Marijai už malonę melstis Aušros Vartuose ir Gailestingumo šventovėje. Kokia laimė, kad kartu su mumis meldėsi ir mažesnieji broliai (OFM ir OFM Conv).

DATA: 2018-04-03/07

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame mūsų Karalienei Švč. Mergelei Marijai už visas malones, už veikimą mūsų širdyse ir šeimose. Dėkojame už galimybę pasiaukoti Marijai, už patirtą vienybę su visa Pranciškoniškąja šeima.

DATA: 2018-03-28 / 04-03

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija

LIUDIJIMAS: Dėkojame Dievui, kad turime nuostabiausią Mamą ir globėjus, kad esame maža dalelė didelės Pranciškoniškosios šeimos.

DATA: 2018-03-24/28

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija

LIUDIJIMAS: Patyrėme ypatingą Dievo Žodžio ir Švč. M. Marijos, Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, artumą mūsų gyvenimuose ir džiaugsmą būti kartu čia ir dabar. Sustiprinti ir įkvėpti maldai už pranciškonų vienybę, už taiką pasaulyje, už Tėvynę Lietuvą – Marijos žemę, ir už visą Dievo tautą.

DATA: 2018-03-17/24

VIETA: Vilnius, Lietuva

BROLIJA: Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija, Vilniaus Bernardinų Jaupra brolija

LIUDIJIMAS: Džiaugiamės, jog Ikona suvienijo maldai vietines OFS ir Jaupra brolijas. Ikona į brolijos narių namus atnešė ramybę ir leido maldoje žvelgti į Dangiškąją Mamą, Pranciškoniškosios šeimos Karalienę. Malda mūsų širdyse sužadino III Europos OFS ir Jaupra kongreso laukimą.

DATA: 2018-03-17

VIETA: Medininkai, Lietuva

BROLIJA: Nacionalinės OFS ir Jaupra brolijos, III Europos OFS ir Jaupra kongreso darbo grupė

LIUDIJIMAS: Patyrėme didelę malonę švęsti Eucharistiją ir dalyvauti Ikonos pašventinime. Tikime, kad ši piligrimystė atneš gausių vaisių ir suvienys Pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir visoje Europoje.

 

 

 

SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS

ŠVČ. M. MARIJOS SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS

 

Pranciškoniškas vainikas atsirado 1422 m. Pasakojama istorija apie jauną pranciškonų novicijų, kuris, norėdamas išreikšti savo pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, puošdavo jos skulptūrą šviežių gėlių vainiku. Tačiau noviciate šią maldingumo praktiką jis turėjęs nutraukti. Jaunasis novicijus taip sielvartavo, kad net buvo pasiruošęs palikti ordiną. Tačiau jam pasirodė pati Švč. Mergelė ir paprašė, kad jis kalbėtų septynių dalių rožančių jos Septynių Džiaugsmų garbei – tuo būdu jis galėsiąs nupinti vainiką, kuris būsiąs jai malonesnis nei gėlės ant jos skulptūros. Nuo to laiko Septynių džiaugsmų vainiko kalbėjimo praktika tapo pagrindine pranciškonų ordine, ir tapo žinoma kaip „Pranciškonų vainikas“, arba „Serafiškasis vainikas“.

 

 I džiaugsmas: ANGELO APREIŠKIMAS

II džiaugsmas: ELZBIETOS APLANKYMAS

III džiaugsmas: JĖZAUS GIMIMAS

IV džiaugsmas: TRIJŲ IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS

V džiaugsmas: JĖZAUS ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE

VI džiaugsmas: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS

VII džiaugsmas: DANGUN ĖMIMAS IR VAINIKAVIMAS

 

Rožinio pradžioje: TIKIU… Kiekvieną džiaugsmo slėpinį sudaro: Tėve mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui…

Po paskutinio slėpinio kalbama 2 Sveika Marija (pagal tradiciją, Marija gyveno 72 metus, todėl pagerbiami visi jos gyvenimo metai).

 

Pranciškonišką vainiką ypač tinka melstis šeštadieniais, nes ši diena tradiciškai dedikuota Švč. M. Marijos atminimui ir garbinimui.

 

PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS KARALIENE, MELSKI UŽ MUS!