2024 m. sausio 8 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Zita Stankienė OFS.

Sesė Zita Stankienė gimė 1928 m. lapkričio 16 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2000 m. kovo 11 d. ir pasirinko Elžbietos vardą. Brolijoje sesė buvo tyli ir nuolanki, stengėsi būti nepastebima. Labai mylėjo Švč. Mergelę Mariją, norėjo būti į Ją panaši, kasdieninėje Rožinio maldoje mąstydama mūsų Išganytojo gyvenimo slėpinius.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Zitos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Zitą!

Ordino broliai ir seserys