2023 m. kovo 7 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Stefanija Žukienė OFS.

Sesė Stefanija gimė 1930 m. rugpjūčio 15 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2004 m. balandžio 24 d., pasirinkdama Barboros vardą. Sesė Stefanija su meile ir nuoširdumu atlikdavo visas tarnystes brolijoje. Buvo draugiška ir atidi kitiems, mylėjo brolijos narius, visada buvo pasiruošusi padėti geru žodžiu ir auka. Ypatingai rūpinosi, kad vyresnio amžiaus žmonės priimtų Atgailos sakramentą.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Stefanijos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, meldžiame Tavo gailestingumo mūsų brangiai sesutei Stefanijai.

Ordino broliai ir seserys