Gruodžio 3 dieną vyko Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono ministras Algimantas Andziulis OFS. Kapitula prasidėjo šv. Mišiomis Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, kurias aukojo parapijos vikaras Jonas Naujokaitis. Kapituloje dalyvavo brolijos dvasinė asistentė Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos vyresnioji ses. Jolita Šarkaitė.

2017-2020 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministras Tadas Ringys OFS, viceministrė Janina Zeziūlytė OFS, ugdymo magistrė Laura Ringienė OFS, sekretorė Rasa Bankauskienė OFS ir ekonomė Danutė Zajenčkovskaja OFS.

Nuoširdžiai sveikiname naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir jos švento veikimo.

Vilniaus regiono brolijos informacija