6b4a73a596Už nuopelnus Bažnyčiai Šventasis Tėvas Benediktas XVI kardinolu pakėlė 85 metų brolį kun. Umberto Betti, OFM.

Iš Toskanos kilęs teologijos dėstytojas ir buvęs Popiežiškojo Laterano universiteto rektorius (1991-1995) dalyvavo II Vatikano susirinkime, pirma kaip parengiamosios teologinės komisijos narys, o vėliau, vykstant sesijoms, kaip ekspertas ir Susirinkimo tėvo Florencijos arkivyskupo Florit teologas. Br. kun. Umberto Betti, OFM bendradarbiavo rengiant dvi svarbias dogmines Susirinkimo konstitucijas „Lumen Gentium“ ir „Dei Verbum“. Tris dešimtmečius (1964-1991) br. kun. Umberto Betti, OFM dėstė dogmatiką Popiežiškojo Universiteto Antonianum Pranciškonų dvasingumo institute Romoje ir kitose aukštosiose bažnytinėse mokyklose. Būdamas šešiolikos metų Umberto Betti istojo į Mažesniųjų brolių ordiną, 1943 metais davė amžinuosius  įžadus, o 1946 metais buvo įšventintas kunigu.

Buvęs Tikėjimo kongregacijos konsultorius br. kun. Umberto Betti, OFM šiuo metu yra Popiežiškosios Teologijos Akademijos Akademikas emeritas.