Birželio 30 d. Šv. Jurgio konvento mažesniųjų brolių pranciškonų ir pasauliečių pranciškonų ordino iniciatyva Kauno šv. Jurgio bažnyčioje surengta dvasingumo puoselėjimo popietė „Širdie Švenčiausia, versme malonių!“ Dvasiškai atsigaivinti į popietę susirinkusiuosius prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS konferencijoje-meditacijoje „Švč. Jėzaus Širdies garbinimas – krikščioniškojo dvasingumo puoselėjimas“ supažindino su Jėzaus Širdies kulto atsiradimo istorija, pabrėžė jo esmę ir svarbą Bažnyčioje. Br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM pasidalijo įžvalgomis apie pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai gelmes bei neišsenkančius turtus.

Šv. Mišias aukojo prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, br. kun. Andrius Dobrovolskas OFM ir br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Homilijos mintys kvietė atvirai ir nuoširdžiai kalbėtis su Dievu. Pilnutėlėje tikinčiųjų šv. Jurgio bažnyčioje juntamai tvyrojo dvasios, maldos ir giesmės bendrystė.

Po Mišių buvo Švč. Sakramento adoracija, kurios metu skambant smuiko melodijai buvo garbinamas Dievas šv. Pranciškaus giesmės „Švenčiausias Aukščiausias, …“ žodžais, o vėliau buvo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Švč. Sakramento garbinimo procesija iš Šv. Jurgio bažnyčios pasuko į Šv. Jurgio konvento koplyčią. Ją lydėjo rožių žiedlapius beriančios mergaitės ir giesme Viešpatį šlovinantys tikintieji. Gausus būrys susirinkusių vienos dvasios brolių ir seserų liudijo, kad krikščioniškojo dvasingumo poreikis gyvas.

Popietė baigta agape vienuolyno kiemelyje, kur visi smagiai bendravo, vaišinosi, giedojo ir dainavo.