2023 m. gruodžio 30 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Bronė Indriliūnienė OFS, anksčiau priklausiusi Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolijai.

Sesė Bronė gimė 1931 m. liepos 30 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1999 m. gruodžio 8 d., pasirinkdama Cecilijos vardą. Sesė Bronė virš 40 metų giedojo bažnyčios chore.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Bronės artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, meldžiame Tavo gailestingumo mūsų brangiai sesutei Bronei.

Ordino broliai ir seserys