IN MEMORIAM
Zuzana Zulcienė OFS
1933.08.05 – 2023.12.19

2023 m. gruodžio 19 d. pas savo mylimą Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos sesė Zuzana Zulcienė OFS.

Zuzana Jonikaitė-Zulcienė gimė 1933 m. rugpjūčio 5 d. Šarnelės kaime, kuris priklausė Žemaičių Kalvarijos parapijai. Nuo vaikystės visa šeima kiekvieną sekmadienį eidavo apie 6 kilometrus į Žemaičių Kalvarijos bažnyčią. Būdama aštuonerių priėmė Pirmąją Komuniją, o kadangi tą pačią 1941-ųjų vasarą prasidėjo karas, kartu ir Sutvirtinimo sakramentą. Sakramentams ruošė bažnyčioje tarnavęs klierikas ir vienuolės kazimierietės. 1949 m. rugpjūtį dėl ligos ir prastos gydymo priežiūros mirė mama Marijona Griniutė-Jonikienė, Zuzanai buvo tik šešiolika. 1950 m. sausio 1 d. buvo suimti Zuzanos tėvelis Steponas Jonikas ir 21 metų brolis, apkaltinus bendravimu su partizanais. Tėvelį nuteisė dviem metams priverstinių darbų Naujosios Akmenės miesto ir cemento gamyklos statybose, o brolį 10 metų išsiuntė į Karagandos akmens kasyklas. Sovietų valdžia konfiskavo visus gyvulius, bet leido Zuzanai su dviem seserimis pasilikti gyventi tėvų namuose. Bijodamos, kad neišvežtų į Sibirą, seserys nakvodavo lauke po krūmais. Baigusi 7 klases, Zuzana tarnavo pas įvairius žmones. Būdama 21-erių metų išvyko gyventi į Klaipėdą.

1958 m. Zuzana ištekėjo už Alfonso Zulco. Užaugino du sūnūs: Egidijų (gimė 1959 m., įšventintas į kunigus 1991 m.) ir Raimondą (1962–1989). Dirbdama Klaipėdos medienos apdirbimo ir mėsos kombinatuose, 17 metų įvairiais būdais tarnavo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (klebonu buvo kun. J. Baikauskas). Turėdama siuvimo mašiną ji siuvo rūbus Adoracijai, dažnai tekdavo dirbti ir naktimis. Važinėdavo su Adoracijos jaunimu į atlaidus.

Zuzanos mama Marijona (1899–1949) buvo tretininkė, nakties metu ji keldavosi, kad sukalbėtų įsipareigotas maldas. Zuzana nuo vaikystės bendravo su Žemaičių Kalvarijoje gyvenusiomis kazimierietėmis, padėdavo joms puošti bažnyčią atlaidams ir atlikti kitus darbus, svajojo ir pati stoti į vienuolyną. Tačiau po karo vienuolynai buvo uždaryti, kontaktai su vienuolėmis nutrūko.

Sukūrusi šeimą ir nuo 1974 m. dirbdama Kristaus Karaliaus bažnyčios „pročkele“ – altorių puošėja, skalbėja ir valytoja, Zuzana sužinojo, kad Gargžduose kun. Antanas Šeškevičius ruošia ne tik kunigus pogrindžio seminarijai, bet ir pasauliečius pranciškonus (tuomet vadintus tretininkais). 1979 m. su drauge Aldona nuvyko pas kunigą pasikalbėti dėl stojimo į tretininkus. Jis sutiko priimti ir uždavė pasiruošti įžadams, 6 mėnesius kasdien kalbant po 12 poterių. Taip sovietmečiu Zuzana su drauge pradėjo pirmuosius pranciškoniško ugdymo žingsnius. Pasiruošimo metu sužinojo, kad dar 7 moterys ruošiasi stojimui į pasauliečius pranciškonus, bet dėl slaptumo nieko apie jas neklausinėjo. 1980-ųjų vasaros pavakarę Gargždų senojoje bažnyčioje buvo numatyta amžinųjų įžadų data. Iš anksto pasakyta atlikti viso gyvenimo išpažintį. Po šv. Mišių išėjus žmonėms, užrakintoje bažnyčioje slapta 9 sesės, tarp jų ir Zuzana, davė amžinuosius pasauliečių pranciškonų įžadus. Savo globėja Zuzana pasirinko Švč. Mergelę Mariją, todėl jos pranciškoniškas vardas – Marija. Sesė Zuzana pasakojo, kad tądien tiesiog skraidė iš laimės, kad išsipildė jos vaikystės svajonė.

Atėjus Atgimimo laikams, Klaipėdoje buvo pradėta statyti Šv. Kazimiero bažnyčia, prie kurios apie 1991-uosius Zuzana įsteigė OFS broliją. Iš pradžių rinkdavosi 5 sesės, kelios jų įžadus buvo davusios slapta sovietmečiu. Vėliau brolija pradėjo reguliariai rinktis kas mėnesį. Susitikimų metu skaitydavo Šventąjį Raštą, žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“, OFS Regulą ir kitas knygas. Zuzana buvo išrinkta brolijos ministre, prie brolijos prisijungė ir daugiau narių (iš viso buvo 19). Kai Klaipėdos Šv. Kazimiero brolija neturėjo patalpų susirinkimams, rinkdavosi pas Zuzaną bute. Dvasiniu asistentu paskyrus tėvą Juozapą Adolfą Pudžemį OFM, brolija mūrinėje bažnyčioje gavo kambarėlį, kuriuo dalindavosi su iš įkalinimo įstaigos grįžusių kalinių grupele. Zuzana parapijoje ėjo „pročkelės“, Adoracijos mergaičių vadovės, katechetės (ruošė vaikus Pirmajai Komunijai) pareigas.

2016 metais Klaipėdos Šv. Kazimiero brolijos sesės prisijungė prie naujai įsteigtos Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos. Sesė Zuzana visada labai džiaugėsi būdama pasauliete pranciškone ir liudijo, kad svarbiausia brolijos gyvenime yra vienas kito palaikymas maldoje bei pagalba vienas kitam. Visada visiems nuoširdžiai linkėjo tapti pasauliečiais pranciškonais ir daryti daug gero.

Šv. Mišios už a. a. Zuzaną Zulcienę OFS bus aukojamos gruodžio 21 d., 18 val., Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje ir gruodžio 22 d., 10 val., Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Po to sesė Zuzana amžino poilsio atguls Žemaičių Kalvarijos kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Zuzanos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Zuzaną!