Visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmės dieną, lapkričio 29-ąją, garbingoje Vilniaus universiteto bibliotekoje, Pranciškaus Smuglevičiaus salėje pristatyta knyga „Žemaičių daktaras Faustas: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kilmė, raida ir paveldas“. Knygą 2023 m. vasarą išleido Vilniaus universiteto leidykla bendradarbiaudama su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija. Pristatyme kaip pašnekovai dalyvavo knygos autoriai prof. dr. Arvydas Pacevičius, Nijolė Raudytė OFS, recenzentai doc. dr. T. Petreikis ir dr. Alma Braziūnienė. Renginį moderavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Evaldas Darulis OFM.

Knygoje pristatoma mokslininko ir pamokslininko, botaniko, gydytojo, žemaičių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, mokslo terminijos ir žemaičių bendrinės kalbos kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1849) asmeninė biblioteka, jos kilmė ir raida, likimas ir paveldas. Publikuojamame „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos kataloge“ užregistruoti 207 pavadinimai identifikuotų de visu ir atkurtų pagal šaltinius spaudinių. Knyga skirta kultūros ir mokslo istorijos tyrėjams, taip pat visiems, besidomintiems knygos istorija ir neeiline J. A. Pabrėžos asmenybe, kuri „tarsi mažas šviesos spindulėlis“ tapo pavyzdžiu ne tik mokytajam žemaičių pasauliui, bet ir visai Lietuvai.

Gruodžio 9-ąją minime pranciškono J. A. Pabrėžos amžinųjų įžadų dieną. 1816 metais jis įstojo į Kretingos bernardinų vienuolyną, o 1817-ųjų gruodžio 9 dieną davė amžinuosius pranciškono tretininko įžadus ir gavo Ambraziejaus vardą. Įžadų išvakarėse, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dieną, jis pasiaukojo Dievo Motinai, kuriai visą gyvenimą išlaikė ypatingą pamaldumą.

Trumpai prisiminkime žemaičių šventuoju vadinamo J. A. Pabrėžos biografijos detales. Gimė 1771 m. sausio 15 d. Večių kaime Skuodo rajone. 1786–1791 m. mokėsi Kretingos gimnazijoje. 1791–1794 m. studijavo medicinos kolegijoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojoje mokykloje (Vilniaus universitete). 1794 m. dalyvavo Tado Kosčiuškos organizuotame sukilime. 1794 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Varniuose, 1796 m. įšventintas kunigu.1796–1817 m. buvo vikaras, altarista Šiluvoje, Raudėnuose, Tveruose, Plungėje, Kartenoje. Garsėjo kaip pamokslininkas, liaudies medicinos žinovas ir gydytojas.

Nuo 1817 m. Kretingos bernardinų mokykloje dėstė lotynų kalbą, gamtos mokslus, tikybą. 1821 m. paskirtas Kretingos vienuolyno pamokslininku. Vienuolyne atsidėjo mokslinei veiklai, homiletikai, žmonių gydymui, farmacijai (pagrindus gavo Vilniaus universitete studijuodamas mediciną, parašė medicinos, farmakognozijos veikalų).

XIX a. pirmojoje pusėje Kretingos vienuolynas buvo žinomas kaip lietuvių (žemaičių) kultūros centras, kurio idėjinis vadovas ir ideologas buvo kunigas J. A. Pabrėža. Jo ir jo mokinių (sekėjų) pastangomis buvo sukurtas lietuvių (žemaičių) bendrinės (standartinės, literatūrinės) kalbos projektas, užmojų dydžiu neturėjęs lygių Lietuvoje. 2019 m. J. A. Pabrėžos sekėjų (Simono Groso, Juozapo Butavičiaus, Simfronijaus Žabakevičiaus) rankraščių kolekcija „Neformali lituanistinė mokykla Kretingos bernardinų vienuolyne XIX a.“ įtraukta į UNESCO nacionalinį dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“.

J. A. Pabrėža laikomas lietuviškos botanikos terminijos pradininku. Jis yra kapitalinio, sisteminio, mokslinio, didžiausio per visą XIX a. Lietuvos mokslo istoriją botanikos veikalo „Taislius augyminis“ (1843 m.), parašyto lietuviškai (žemaitiškai), autorius. Darbe jis sukūrė ir pagrindė lietuvišką botanikos mokslo terminiją. Knyga pirmą kartą išleista 1900 m. Amerikoje. 2008 m. rankraštis įtrauktas į UNESCO nacionalinį dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“. Lietuvoje išleista 2003–2015 metais. J. A. Pabrėža yra įvairių kitų reikšmingų botanikos, medicinos ir farmacijos veikalų autorius. Jis taip pat sudarė stambų Lietuvos augalų herbariumą, kuriame surinko ir identifikavo apie 800 augalų.

1831–1834 m. A. J. Pabrėža parašė pirmąjį lietuvišką (žemaitišką) geografijos vadovėlį „Geograpyje (Źemiuraszts)“. Šio vadovėlio rankraščio perrašas skelbiamas 2019 m. išleistoje knygoje „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos Geografija“. Kunigas pranciškonas yra reikšmingos dvasinės literatūros ir stambių pamokslų rinkinių autorius. 2021 m., švenčiant jo gimimo 250-ąjį jubiliejų, išleista knyga „Pamokslai vairingose materijose, sakyti J. A. Pabrėžos“.

J. A. Pabrėžos atminimas yra įamžintas ne tik Žemaitijoje, bet ir didžiuosiuose Lietuvos miestuose –  Vilniuje (Antakalnyje) ir Kaune (šalia botanikos sodo) yra jo vardu pavadintos gatvės. Taip pat svarbu prisiminti, kad LR Seimas 2021-uosius metus paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Lietuvoje nuo seno gyvuoja J. A. Pabrėžos, kaip liaudies šventojo, kultas ir žmonių pamaldumas, ant jo kapo negęsta žvakių liepsnos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino J. A. Pabrėžos darbo grupė kviečia visus į šios iškilios asmenybės piligrimystės kelią Kretingoje. Piligrimystei registruokitės tel. nr.: 8 618 10454 arba el.paštu: nijole.raudyte@gmail.com.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
J. A. Pabrėžos darbo grupės informacija