Pranciškoniškosios šeimos konferencijos laiškas

Pranciškoniškosios šeimos broliams ir seserims

Visuotiniai atlaidai 800 metų „Grečio Kalėdų“, kurias išgyveno šv. Pranciškus Asyžietis, proga

 

Brangūs broliai ir seserys,

Viešpats tesuteikia jums savo ramybę!

Rašome jums iš Asyžiaus, čia susirinkę mūsų Serafiškojo Tėvo iškilmių proga ir norėdami pasidalyti su jumis didžiule dovana ir privilegija, kurią Šventasis Tėvas norėjo mums suteikti 800-ųjų Grečio Kalėdų metinių proga. Čia šventasis Pranciškus norėjo paminėti Viešpaties gimimą, pradedant prakartėle ir baigiant Eucharistijos šventimu, kur Jėzus Kristus pats apsireiškia duonoje ir vyne.

Minint šį Pranciškonišką šimtmetį, 2023 m. balandžio 17 d., mes nusiuntėme Šventajam Tėvui tokį prašymą: „Siekdami skatinti tikinčiųjų dvasinį atsinaujinimą ir pagausinti malonės gyvenimą, prašome, kad nuo 2023 m. gruodžio 8 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2024 m. vasario 2 d., mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Paaukojimo šventės, tikintieji įprastomis sąlygomis gautų visuotinius atlaidus, aplankydami Pranciškoniškosios šeimos bažnyčias visame pasaulyje ir stabtelėdami maldai prie jose įrengtų prakartėlių. Panašiai ir sergantys ar negalintys fiziškai dalyvauti galėtų lygiai taip pat pasinaudoti visuotinių atlaidų dovana, aukodami savo kančias Viešpačiui ar atlikdami pamaldumo praktikas“.

Apaštališkoji penitenciarija palankiai priėmė šį prašymą ir suteikė teisę jį viešai paskelbti.

Todėl visose bažnyčiose, kurios patikėtos mūsų pastoracijai, visi tikintieji galės įprastomis sąlygomis gauti visuotinius atlaidus nuo 2023 m. gruodžio 8 d. iki 2024 m. vasario 2 dienos.

Prašome jūsų pasidalinti žinia apie šią visoms mūsų vietoms suteiktą „privilegiją“, kuri puikiai atitinka tą ypatingą šventojo Pranciškaus ir Bažnyčios ryšį, kai jis išprašė popiežiaus atlaidų lankantiems Porciunkulę. Ir viliamės, kad tai bus bendrystės ir dvasinio atsinaujinimo proga kiekvienam broliui ir seseriai visoje Pranciškoniškoje šeimoje.

Viešpats telydi jūsų žingsnius ir tesuteikia jums savo gailestingumą!

Jūsų generaliniai ministrai ir prezidentė
Frances Duncan OSF, IFC-TOR
Massimo Fusarelli OFM
Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv
Tibor Kauser OFS
Roberto Genuin OFM Cap
Amando Trujillo Cano TOR