Jau net dvi regioninės brolijos organizavo piligrimines keliones Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos keliais Kretingoje. Ši piligrimystė skirta susipažinti su žemaičių šventojo, Trečiojo ordino pranciškono, kunigo J. A. Pabrėžos asmenybe ir dvasingumu, aplankyti svarbiausias su juo susijusias vietas Kretingoje bei pabendrauti su Kretingos Pranciškoniškąja šeima. 2023 m. rugpjūčio 6 d. piligrimystę į Kretingą organizavo Kauno-Vilkaviškio regiono, o rugsėjo 23 d. – Vilniaus regiono brolija.

Janina Lebskienė OFS (Marijampolė):

Kauno Šv. Jurgio Kankinio ir Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo brolijų pasauliečiai pranciškonai vykome į piligriminę kelionę Kretingoje. Pirmiausia dalyvavome Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vykusiose šv. Mišiose, kurių metu br. Gytis Vaineikis OFM davė savo pirmuosius, laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Po šventės aplankėme Kretingos žiemos sodą, vėliau Jolanta Klietkutė OFS mums pravedė ekskursiją po tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo Kretingoje vietas. Savo piligrimystę užbaigėme dalyvaudami Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakare Šv. Klaros seserų vienuolyne: meldėmės Valandų liturgijos vakarinę, šlovinome Dievą malda ir giesmėmis, džiaugėmės brolyste agapėje kartu su seserimis klarisėmis.

Vitalija Samerdokienė OFS (Vilnius):

Ankstų šeštadienio rytą, lietuvių ir lenkų kalbomis melsdamiesi serafiškąjį 7 Marijos džiaugsmų rožinį, iš Vilniaus išvykome į Kretingą. Čia mus pasitiko Nijolė Raudytė OFS – J. A. Pabrėžos darbo grupės koordinatorė, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos ministrė.

Kasdien, 12 val., Kretingos Rotušės aikštėje prie J. K. Chodkevičiaus paminklo vyksta Maldos už taiką Ukrainoje akcija. Nepaisant įkyraus lietaus, kartu su kretingiškiais maldos akcijoje dalyvavome ir mes. Po jos šlapi ir sušalę rinkomės į pranciškonų vienuolyno refektorių, kur mus širdingai priėmė Kretingos pasauliečiai pranciškonai. Puodelis garuojančios kavos-arbatos visus greit sušildė, o dar labiau įkaitino karštos mūsų brolių ir sesučių širdys bei maloni bendrystė. Netrūko kalbų ir apsikabinimų. Ypač smagu buvo susitikti ir betarpiškai pabendrauti su kasdien, 19.30 val., Zoom platformoje vykstančio Maldos skydo už Ukrainą dalyviais. Agapės metu šiltai prisistatė Kretingos brolija, susipažinome su br. Kazimieru Kasparavičiumi OFM ir dviem Švč. Jėzaus Širdies seserimis pranciškonėmis misionierėmis. Trumpai prisistatėme ir mes – Vilniaus regiono pasauliečiai pranciškonai kartu su mums prijaučiančiais parapijiečiais. 

Nuo vaišėmis nuklotų stalų skubėjome pas šv. Klaros seseris. Čia mūsų laukė šiltas kontempliatyviųjų sesučių prisistatymas, ypač aktyviai praėjo klausimų-atsakymų valanda. Iš klarisių vienuolyno patekome į vyr. muziejininkės Jolantos Klietkutės OFS rankas ir jos vadovaujami praėjome J. A. Pabrėžos keliu Kretingoje. Prie J. A. Pabrėžos paminklo skaitėme jo gyvenimo credo tapusias 91 psalmės eilutes: „Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys Viešpačiui: ‚Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu Tavimi‘“. Kaip gyvai iš širdies į širdį mums prakalbo ši psalmė, kaip padrąsino tolesni jos žodžiai: „Tu pasirinkai Viešpatį savo prieglauda, Aukščiausiąjį savo užuovėja, todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes Jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum“. Ačiū Tau, Dieve, kad savo amžinai gyvu Žodžiu mus lydi visur, kad ir kur bebūtume. Ačiū už pasauliečio pranciškono J. A. Pabrėžos pavyzdį, jo gyvenimo būdą ir ryžtus (pasiryžimus), kurie neprarado aktualumo ir šiandien. Labiausiai įstrigo atmintin šie: „Viską darau tarsi tuoj turėčiau mirti“; „Plepalai – tiesus kelias į nuodėmę“; „Valdyti liežuvį ir mintis“; „Neieškoti patogumo, pasitenkinimo valgiuose ir gėrimuose. Vakarienės nevalgyti“. O kur dar jo tėviškas paraginimas: „Visados Dievą garbink ir prašyk, kad tavo gyvenimą tvarkytų. Kad visi tavo užmanymai Jame būtų. Nebijok, brangusis, į neturtą patekti, nes būsi labai turtingas, kai Dievo bijosi, nuodėmių vengsi ir gera darysi“. Po vakarinių šv. Mišių Kankinių koplyčioje aplankėme bažnyčios kriptą. Pakeliui prie J. A. Pabrėžos kapo, kurio koplytėlė šiuo metu restauruojama, stabtelėjome pasimelsti prie nuostabios Lurdo grotos.

Smagu, kad su mumis į šią kelionę vyko ir kandidatės, kurios buvo įvesdintos 2023 m. rugsėjo 2 d. Medininkuose. Ačiū Dievui už visus brolius ir seses, su kuriais praleidome šį turiningą šeštadienį Kretingoje, nes čia patirti įspūdžiai gerokai pranoko mūsų lūkesčius. Grįžtant visą kelią autobuse skambėjo juokas, netilo gausūs asmeniniai liudijimai ir šios piligrimystės įspūdžiai. Sutemus per autobusą nuvilnijo giesmės, kurios liete liejosi iš piligrimų širdžių su ypatinga padėka Aukščiausiajam ir Motinėlei Marijai. Giesmes gražiai turavojo Lentvario brolijos sesė Ramunė Paniukaitienė OFS, o jai pritarė visi piligrimai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija