2022 m. gruodžio 12 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolijos sesė Vladislava Imbrasienė OFS.

Sesė Vladislava Imbrasienė gimė 1931 m. liepos 12 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1993 metais. Sesė Vladislava priklausė Anykščių šv. apaštalo Mato brolijai, vėliau Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolijai. Savo tarnystes brolijoje visada atlikdavo su meile ir nuoširdžiu pareigingumu. Labai mylėjo Ordino brolius ir seses, visada rasdavo paguodos ir užuojautos žodį šalia esančiam. Remdavo materialiai stokojantį.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Vladislavos artimuosius – šeimą ir broliją. Gailestingasis Viešpatie, priimk į savo Karalystę mūsų brangią sesutę Vladislavą ir suteik jai amžiną ramybę.

Ordino broliai ir seserys