2022 m. spalio 14 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Nijolė Gaučaitė OFS.

Sesė Nijolė Gaučaitė gimė 1946 m. spalio 12 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2016 m. birželio 26 dieną. Brolija Nijolę prisimena kaip plačios širdies ir apaštališkos dvasios sesę, kuri visada rūpinosi brolijos pašaukimais, daug skaitė ir dalinosi dvasine literatūra. Buvo nuolatinė Švč. Sakramento garbintoja ir nenuilstanti piligrimė, nepraleisdavusi Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio. Pati daug iškentėjusi, ji be žodžių kiekvieną suprato,visiems buvo mažoji Jėzaus sesuo, bet kada pasiruošusi savo artimui nuplaut ir kojas, ir širdį.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Nijolės artimuosius – sūnų Karolį su šeima, kuriuos ji taip mylėjo. Amžinąjį atilsį duok mirusiai sesutei Nijolei, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia!

Ordino broliai ir seserys