Pranciškoniškosios šeimos konferencija

 

Brangūs Pranciškoniškosios šeimos broliai ir seserys,

Viešpats tesuteikia jums ramybę!

Šv. Pranciškaus šventės proga susirinkę jo mieste nuoširdžiai prašome, kad šiuo sunkiu žmonijai metu liktumėte dėmesingi taikos klausimui. Reiškiame savo gilų susirūpinimą taika, atsižvelgdami į tokiai daugybei žmonių jau sukeltas kančias ir galimo branduolinių ginklų panaudojimo pavojų.

Viešpats davė šv. Pranciškui visiems skirtą pasveikinimą: „Viešpats tesuteikia jums ramybę!“ Tai tapo esminiu mūsų charizmos elementu. Taikos dovaną mes priimame per širdžių atsivertimą. Mūsų pačių pašaukimas – būti romiais, taikiais, kukliais, nuolankiais vyrais ir moterimis, be ginčų ir konkurencijos. Tad liudykime taiką, kurią patys gavome.

Taika nieko neprarandama. Viskas gali būti prarasta karu. Tegul žmonės vėl pradeda vienas kitą suprasti. Tegul pradeda vėl kalbėtis vienas su kitu. Elgdamiesi sąžiningai vienas su kitu ir gerbdami vienas kito teises, jie supras, kad garbingam rezultatui niekad nekenkia nuoširdžios ir veiksmingos derybos“. Šiuo šauksmu Pijus XII į visus kreipėsi 1939-aisiais, Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Šiandien jo žodžiai vėl dramatiškai aktualūs. „Niekada daugiau karo!“ – kreipdamasis į Jungtines Tautas sušuko šventasis popiežius Paulius VI. Šventasis popiežius Jonas Paulius II karą pavadino „nuotykiu, iš kurio negrįžtama“. 2015 m. rugsėjo 25 d. popiežius Pranciškus į Jungtines Tautas kreipėsi su tokiu patprašymu: „Jokio karo daugiau; karas yra visų teisių paneigimas“.

Atsižvelgdami į laiko ženklus, mūsų charizmą bei mūsų ganytojų žodžius, kviečiame kiekvieną jūsų rimtai ir su užsidegimu rūpintis taika bei nuolat melstis už šią brangią dovaną.

Tad kviečiame 2022 m. spalio 11-ąją kartu su visa Pranciškoniškąja šeima jungtis į ypatingą pasninko ir maldos dieną. Nors su blogiu matome paslaptingą amoralumo veikimą, į jį atsakome atgaila ir malda, skatindami susitaikymą ir taiką, keldami savo ir kitų sąmoningumą šiuo esminiu klausimu. Mūsų ugdymas ir pamokslavimas, mūsų darbai ir tarnystės, mūsų skelbimas ir kasdienis gyvenimas galingai ir įtikinamai teskatina taiką ir susitaikymą.

Paveskime šią kilnią ir neatidėliotiną maldą už taiką Taikos Karalienei ir mūsų nuolankiems, taikiems šventiesiems – Pranciškui, Klarai ir Elžbietai. Baigdami perduodame jums savo geriausius linkėjimus ir brolišką apkabinimą.

 

Sesuo Daisy Kalamparamban, AFBP, IFC-TOR viceprezidentė
Brolis Massimo Fusarelli, OFM, generalinis ministras
Brolis Carlos A. Trovarelli, OFM Conv., generalinis ministras
Tibor Kauser OFS, generalinis ministras
Brolis Roberto Genuin, OFM Cap., generalinis ministras
Brolis Amando Trujillo Cano TOR, generalinis ministras, dabartinis Pranciškoniškosios šeimos konferencijos (CFF) prezidentas

 

Asyžius, 2022 m. spalio 4 d.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Taikos šauklio, iškilmė