2022 m. liepos 10 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos sesė Veronika Sagatauskienė OFS.

Sesė Veronika gimė 1933 m. spalio 4 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2000 m. spalio 4 dieną. Savo tarnystes brolijoje sesė atlikdavo su meile, uolumu ir nuoširdžiu pareigingumu.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Veronikos artimuosius – šeimą ir broliją. Tebūna Viešpats gailestingas mūsų brangiai sesutei Veronikai!

Ordino broliai ir seserys