2022 m. birželio 23 d. pas savo mylimą Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos sesė Konstancija Steponavičienė OFS.

Sesė Konstancija gimė 1932 m. birželio 29-ąją, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1992 m. spalio 4 dieną. Švento gyvenimo pranciškonė Konstancija mums visiems padovanojo daug meilės, motiniško švelnumo ir paliko pavyzdį, kaip turime mylėti Eucharistinį Jėzų. Silpnėjant sveikatai, didžiausias jos troškimas buvo turėti jėgų kasdien ateiti į bažnytėlę melstis ir garbinti Dievą, ką ji kaip galėdama ištikimai darė. Švč. Sakramento Adoracija ir šv. Mišios buvo ištikimos meilės Tam, kuriam ji pašventė savo gyvenimą, ženklai. Pasauliečių pranciškonų ordinui priklausė ir jos amžiną atilsį vyras Alfonsas, o prieš aštuonerius metus į Kretingos broliją atėjo dukra Onutė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Konstancijos artimuosius – šeimą ir broliją. Užtariant Serafiškojo Ordino šventiesiems, Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Konstanciją!

Ordino broliai ir seserys

***
Šįvakar, birželio 23 d., 18.00 val. Kretingos laidojimo namuose brolija giedos Kalvarijos kalnus. Sesę Konstanciją laidosime birželio 24 d., Švč. Jėzaus Širdies liturginėje iškilmėje: 8.00 val. šv. Mišios, 12.00 val. išlydėjimas.