2022 m. gegužės 28 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato brolijos brolis Vytautas Pranciškus Šablinskas OFS.

Brolis Vytautas gimė 1931 m. kovo 16 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2013 m. spalio 12 dieną. Zakristijonu ilgai tarnavęs Vytautas buvo aktyvus Bažnyčios narys. Devynerius metus pranciškoniško pašaukimo keliu kartu keliavusį Vytautą Pranciškų brolija prisimins kaip visada besišypsantį ir melstis raginantį brolį.

Nuoširdžiai užjaučiame brolio Vytauto Pranciškaus artimuosius − šeimą ir broliją. Amžinąjį atilsį duok mūsų broliui, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Ordino broliai ir seserys