2022 m. balandžio 19 d. po ilgos ligos į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolijos sesė Valė Agota Pikelienė OFS.

Sesė Valė gimė 1938 m. kovo 2 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1984-aisiais. Net ir ligos patale, kai nebegalėjo lankyti brolijos susirinkimų, sesė Valė Agota visokeriopai rėmė Ordino misijas.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Valės artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę.

Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja, * nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, * prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melski už mus Dievą, aleliuja!

Ordino broliai ir seserys