Visiems mano broliams ir sesėms pasauliečiams pranciškonams

kiekvienoje Pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinėje brolijoje

 

Savo didelei nelaimei, žmogus nežino, kas įvyks, ir kas jam gali pasakyti, kaip tai įvyks? Kaip žmogus negali suvaldyti vėjo ar pasilaikyti gyvybės alsavimo, taip jis negali nustatyti savo mirties dienos. Tas mūšis neišvengiamas, o nedorumas bejėgis išgelbėti savo šeimininką. Visus tuos dalykus suvokiau, svarstydamas visa, ką žmonės po saule daro, kai žmogus užvaldo kitą žmogų jo nenaudai. (Mok 8, 6-9)

 

Brangūs broliai ir seserys,

Tegul Viešpats suteikia jums ramybę!

Norėčiau, kad man nebūtų reikėję rašyti šio laiško, tačiau po tragiškų pastarųjų dienų įvykių negalime likti tyloje. Negalėjome žinoti, kaip tai įvyks. Kai kam iš mūsų Ukraina yra labai artima, o kai ką nuo jos skiria didžiulis atstumas. Tačiau neturėtume galvoti, kad tai, kas įvyko ten, mums negali nutikti. Melsdamiesi už taiką Ukrainoje turime atsiminti, kad taip galėjo nutikti ir mums. Gyvenimas taikoje nėra savaime suprantamas dalykas, užtenka pažvelgti į istoriją. Taika nėra kažkas natūralaus.

Taika nėra ugnies nutraukimas. Taika nėra ginklų tyla. Taika yra Dievo dovana. Ji yra Dievo mums duodama dovanai, tačiau mes turime būti aktyvūs, kad ją išlaikytume. Taika prasideda tada, kai aš neturiu jokios intencijos įžeisti kitų, o kiti neturi jokių intencijų įžeisti mane. Taika prasideda tada, kai aš gerbiu kitus, o kiti gerbia mane. Taika reiškia geras intencijas ir pagarbą kiekvieno Dievo vaiko laisvei. Taigi siekdamas taikos aš turiu apriboti save. Taika yra jaučiama mano širdyje, nes tai Dievas ją ten įdėjo. Taika yra mano pasitenkinimas tuo, ką turiu, nes aš savo širdyje turiu Dievą ir man to gana.

Karas sužeidžia ne tik aukas, bet ir kiekvieną, kas yra į jį įtrauktas. Kare nėra nugalėtojų, nes pergalė priklauso tik Dievui, o ne mums. Koks didžiulis skirtumas tarp kito nugalėjimo ir Dievo pergalės!

Ypatingai dabar, kai netrukus pradėsime gavėnią, atgailos ir susitaikinimo laiką, turime įsisąmoninti, kad nuodėmė sugriovė Dievo pradžioje sukurtą taiką. Popiežius Pranciškus sako, kad Ukraina nusipelno taikos. Aš papildyčiau, kad kiekviena tauta nusipelno taikos, kiekvienas vyras ir moteris nusipelno taikos. Pradėkime daryti tai, ką galime padaryti. Susitaikinkime su Dievu, su savimi ir su savo kaimynais. Gyvenkime atgailoje ir tęskime maldą už kiekvieną, kuris dalyvauja kare. Pirmiausia už tuos, kurie buvo į jį įtraukti be savo kaltės – už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, už aukas Ukrainoje ir galiausiai už tuos, kurie nežino ką darą (plg Lk 23, 34).

Brangūs broliai ir seserys, kviečiu stiprinti mūsų tarpusavio vienybę su visa Pranciškoniškąja šeima ir su Katalikų Bažnyčia, Pelenų trečiadienį jungiantis į popiežiaus Pranciškaus maldą už taiką. Galime būti tikri, kad mūsų maldos neliks neišgirstos.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos, kurie atleidžia iš meilės Tau (plg. Mt 6, 12) ir pakelia ligas bei vargą. Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje (plg. Mt 5, 10), kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti (Šv. Pranciškaus Kūrinijos giesmė).

Jūsų brolis

Tibor Kauser

CIOFS generalinis ministras

Roma, 2022 m. vasario 25 d.