2021 m. lapkričio 18 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos sesė Zofija Ona Aliukonienė OFS.

Sesė Zofija gimė 1936 m. liepos 10 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1998 m. spalio 4 dieną. Dėkojame Viešpačiui už visą gėrį, kurį daugelis patyrėm per sesutės Zofijos meilę.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Zofijos artimuosius – šeimą ir broliją. Tebūna Viešpats gailestingas mūsų brangiai sesutei Zofijai!

Ordino broliai ir seserys