2021 m. rugsėjo 17-19 d. Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo 33 delegatai. Nacionalinei rinkimų kapitulai pirmininkavo Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS iš Vengrijos, kaip stebėtojas dalyvavo Romoje reziduojantis Generalinių dvasinių asistentų konferencijos (CAS) pirmininkas br. Alfred Parambakathu OFM Conv iš Indijos.

Kapitulos atidarymo šv. Mišias Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje aukojo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Tikras palaiminimas, kad pranciškonams taip brangią šv. Pranciškaus Asyžiečio stigmų šventę Kapitula šventė Kryžių kalne, kurį sieja ypatingas dvasinis ryšis su La Vernos kalnu.

Pirmojoje Nacionalinės kapitulos sesijoje delegatai išklausė generalinio ministro Tibor Kauser OFS, generalinio dvasinio asistento br. Alfred Parambakathu OFM Conv ir nacionalinio dvasinio asistento br. Piotr Strocen OFM Conv pranešimus. Antrojoje Nacionalinės kapitulos sesijoje delegatams buvo pristatytos nacionalinės brolijos 2017-2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, kurias parengė nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS. Buvo pateiktos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sekretoriato ir socialinės akcijos „Well4Africa“ ataskaitos. Išklausę Revizijos komisijos išvadų, Kapitulos delegatai balsavimu priėmė kadenciją baigiančios Nacionalinės tarybos ataskaitas, o pirmąją Kapitulos dieną vainikavo Švč. Sakramento Adoracijos vakaras Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje.

Rugsėjo 18-osios ryte vyko trečioji Nacionalinės kapitulos sesija, kurioje buvo pristatyti trys projektai. Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS pristatė projektą dėl mėnesinio nario mokesčio ir metinio mokesčio CIOFS didinimo bei diferencijavimo dirbantiems ir nedirbantiems brolijos nariams. Po diskusijos nario mokesčio didinimo projektui buvo pritarta.

Nacionalinė ugdymo magistrė Teresa Jogilė Ramonaitė OFS pristatė Nacionalinės ugdymo programos organizavimo projektą ir apžvelgė bendrą ugdymo situaciją pagal atliktos vietinių ugdymo magistrų apklausos rezultatus. Po diskusijos dėl ugdymo centralizavimo galimybių, Kapitula balsavimu įpareigojo būsimą Nacionalinę tarybą užbaigti nuotolinę ugdymo programą naujokams, centralizuotai organizuojant likusių 9 temų kursą.

Nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS pristatė regioninių brolijų reorganizavimo klausimą. Po diskusijos, kurioje pasisakė generalinis ministras, prieš dvejus metus įsteigtos Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos ministrė bei Vilkaviškio ir Kauno regionų atstovai, Nacionalinė kapitula absoliučia balsų dauguma pritarė pasiūlymui sujungti Kauno ir Vilkaviškio regionines brolijas. Naujai įsteigtos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos Rinkimų kapitula vyks artimiausiu metu.

Po Septynių džiaugsmų rožinio maldos vyko Rinkimų sesija. 2021-2024 m. kadencijai išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba: ministrė ir CIOFS narė Virginija Mickutė OFS, viceministras diak. Nerijus Čapas OFS, ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, sekretorė ir pakaitinė CIOFS narė Kristina Petrutytė OFS, ekonomė Nijolė Raudytė OFS, broliška vadovė Rita Budvytytė OFS. Nacionalinei tarybai taip pat priklauso Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė bei du nacionaliniai dvasiniai asistentai br. Piotr Strocen OFM Conv ir br. Andrius Dobrovolskas OFM. Šv. Mišioms su naujai išrinktos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos palaiminimo apeigomis vadovavo generalinis dvasinis asistentas br. Alfred Parambakathu OFM Conv. Po vakarienės sodyboje „Angelų svetainė“ vyko džiaugsmingas brolijos vakaras.

Paskutinę kapitulos dieną naujai išrinkta Nacionalinė taryba vadovavo diskusijai dėl Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino prioritetų 2021-2024 metams. Nacionalinė kapitula patvirtino šiuos nacionalinės brolijos prioritetus ateinantiems trejiems metams: 1) Malda (Pranciškoniškosios šeimos atgailos vakarai, šv. Pranciškaus ikonos piligrimystė po OFS brolijas, bendros Ordino maldos intencijos mėnraštyje); 2) Ugdymas (nacionalinis ugdymo seminaras, nuotolinis ugdymo kursas naujokams, II nacionalinis OFS ir Jaupra kongresas, rekolekcijos visų brolijų OFS naujokams ir kandidatams, pašaukimų skatinimas – OFS ir Jaupra pristatymas, ugdymo seminarai dvasiniams asistentams); 3) Brolystė (su Pranciškoniškuoju jaunimu ir Pranciškučiais – nuolatinis bendravimas ir palaikymas, OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, žygis etc.; broliški ir pastoraciniai vizitai regioninėse brolijose, nuotolinių susitikimų ciklas: brolijų liudijimai); 4) Apaštalavimas (bendros ekologinės ir socialinės akcijos su pranciškoniškuoju jaunimu, socialinės akcijos „Well4Africa“ palaikymas, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos beatifikacijos pasiruošimo veiklos); 5) Kita (Regulos ir Generalinių Konstitucijų teksto redakcija ir leidyba, OFS Apeigyno vertimas ir leidyba, metinis išplėstinis posėdis). Kapitulos uždarymo šv. Mišias Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje aukojo Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijos atstovas br. Piotr Strocen OFM Conv.

Pagal Nacionaliniame statute nustatytą tvarką, Nacionalinėje kapituloje dalyvauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba, trys Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos atstovai, visi regioniniai ministrai ir dvasiniai asistentai bei regioninių brolijų delegatai, kurie yra renkami regioninėse rinkimų kapitulose.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Kapitulos galerija (Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos)
Daugiau nuotraukų rasite čia