2021 m. rugpjūčio 27 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Eleonora Teresė Vaitkienė OFS.

Sesė Eleonora gimė 1932 m. liepos 5 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2003 m. rugsėjo 14 dieną. Daug metų giedojo bažnyčios chore. Kol galėjo vaikščioti, kiekvieną sekmadienį karštai šlovino Viešpatį. Paprasta, kukli, romios širdies sesė kantriai priėmė jai tekusius gausius išbandymus, būdama tikru maldos užnugariu savo brolijai.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Eleonoros Teresės Vaitkienės artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, apgaubk savo meile ir gailestingumu mūsų brolijos mažąją kankinę Eleonorą Teresę!

Ordino broliai ir seserys