2021 m. sausio 21 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos sesė Stanislava Teresė Brazauskaitė OFS.

Sesė Stanislava gimė 1933 m. gegužės 8 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1960 m. balandžio 15 dieną. Neseniai amžinųjų įžadų 6­0-ies metų jubiliejų šventusi sesė Stanislava prieš kelis dešimtmečius subūrė po Lentvario apylinkes išsibarsčiusius pasauliečius pranciškonus į broliją, kurios gyvenime stropiai ir aktyviai dalyvavo. Brolija visada prisimins Staselės paprastumą, nuoširdumą, nuolatinę šypseną ir nenutrūkstamą maldą.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Stanislavos artimuosius – šeimą ir broliją. Tebūna Viešpats gailestingas mūsų brangiai sesutei Staselei!

Ordino broliai ir seserys