2020 m. lapkričio 7 d. pas savo mylimą Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos sesė Rozalija Domarkienė OFS.

Sesė Rozalija gimė 1927 m. rugpjūčio 26 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1940-aisiais. Visada aktyviai brolijos veikloje dalyvavusi sesė Rozalija Domarkienė mums paliko švento linksmumo, dosnios širdies, ištvermingos ir atkaklios maldos, vaikiško tikėjimo, meilės Eucharistijai bei nuolankaus pranciškoniško gyvenimo liudijimą.

Šv. Mišios už a. a. Rozaliją Domarkienę OFS bus aukojamos lapkričio 11 d., 18 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Rozalijos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Rozaliją!

Ordino broliai ir seserys