Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos sesė Stanislava Teresė Brazauskaitė OFS šiemet švenčia 1960 metų balandžio 15 dieną duotų amžinųjų įžadų 60-ies metų jubiliejų.

Brangi sese Stasele,

Balandžio 15 dieną suėjo 60 metų, kai Jūs ištarėte Viešpačiui „Taip“ ir davėte įžadus Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordine. 60 metų – gražus jubiliejus. Visi tie metai, tarsi 60 ištartų „Taip“ mūsų Viešpačiui, per kuriuos buvo visko: ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų, ir karšto, liepsnojančio užsidegimo ir nusivylimo, ir atmetimo bei nepriėmimo, kaip ir palaikymo iš aplinkinių, nežinojimo ką daryti toliau – kokia gi ta Viešpaties valia. Buvo visko, bet džiugių akimirkų buvo daugiausia. Juk kiekvienas išbandymas, kiekvienas iššūkis, įveiktas kartu su Dievu, yra didelis džiaugsmas.

Miela sese, Jūs esate ta, kuri prieš 60 metų suradote ir subūrėte po Lentvario apylinkes išsibarsčiusius pavienius pasauliečius pranciškonus į Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai broliją, kuri tebegyvuoja ir šiandien.

Visų mūsų Lentvario brolijos sesių ir brolių vardu – nuoširdus ačiū. Ačiū už tai, kad ilgus metus kūrėte ir vedėte mūsų broliją link Viešpaties tuo keliu, kurį Šventosios Dvasios įkvėptas mums parodė šv. Pranciškus Asyžietis. Ačiū už Jūsų nuveiktus darbus, skelbiant Dievo Karalystę. Ačiū už Jūsų palydėjimą, einant šventumo keliu. Ačiū už Jūsų paprastumą, nuoširdumą, nuolatinę šypseną, nenutrūkstamą maldą, už Jūsų uolumą, stropumą aktyviai dalyvaujant brolijos gyvenime net ir šiandien. Už Jūsų meilę tiek Dievui, tiek žmonėms, už jūsų palaikymą ir buvimą šalia. Išvardyti visus jūsų nuveiktus darbus yra neįmanoma, jų tiek daug. Bet kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui. Jis nepamiršta net ir menkiausio atodūsio, iškvėpto dėl Dievo ir dėl žmonių.

Visi broliai ir sesės linkime Jums sveikatos, Dievo palaimos, Švč. Mergelės Marijos globos ir užtarimo, šv. Pranciškaus Asyžiečio taikos ir ramybės!

Su meile nuoširdžiai 60-ojo įžadų jubiliejaus proga Jus sveikina
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos broliai ir sesės

Lentvaris,  2020 m. rugpjūčio 23 d.

PADĖKA
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos sesei
STANISLAVAI TERESEI BRAZAUSKAITEI OFS

Pax et bonum! Mylima sese, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas sveikina Tave su amžinųjų įžadų, kuriuos davei 1960 m. balandžio 15 d., garbingu 60-ies metų jubiliejumi.

Neturtėlis ir nukryžiuotas Kristus (…) yra „knyga“, iš kurios broliai sekdami Pranciškumi mokosi, kodėl ir kaip gyventi, mylėti ir kentėti. Jame jie atranda (…) kasdienio gyvenimo kryžių prasmę“ (OFS Generalinės Konstitucijos, 10).

Dėkojame Tau, brangi sese, už Kristui pašvęstą gyvenimą, prašydami Tavęs ir toliau karštai melstis už Pranciškoniškąją šeimą ir visą Bažnyčią. Viešpats tesuteikia Tau savo ramybę!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė
Virginija Mickutė OFS

Kretinga, 2020-08-23