2020 m. liepos 18 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministro delegatė Rita Budvytytė OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Nijolė Raudytė OFS, brolijos dvasinis asistentas br. Carlo Bertagnin OFM ir 23 amžinųjų įžadų brolijos nariai.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministrė Regina Gagilienė OFS, viceministras Kęstutis Balsevičius OFS, ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė OFS, sekretorė Vilma Šamonskienė OFS, ekonomė Marija Emilija Žiubrienė OFS ir Jaupra broliškas vadovas Zigmas Bolzanas OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Jonas Drungilas OFS, Kęstutis Balsevičius OFS ir Zigmas Bolzanas OFS, pakaitiniais delegatais – Alma Degimienė OFS, Jolanta Klietkutė OFS ir Virginija Mickutė OFS.

Per šv. Mišias, kurioms vadovavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. Astijus Kungys OFM, naujoji taryba davė iškilmingą priesaiką. Brolijos šventė tęsėsi bažnyčios šventoriuje dalinantis maistu ir brolyste.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir švento jos veikimo!

Jolantos Klietkutės OFS ir Ritos Budvytytės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija