Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė iškilių Lietuvos asmenybių Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, Jono Karolio Chodkevičiaus, kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Vytauto Mačernio metais.

2021 m. bus minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos 250 metų gimimo metinės. Jurgis Ambroziejus Pabrėža paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle – išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinių, parašė medicinos veikalų, reikšmingai prisidėdamas prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms.

Kunigas, pasaulietis pranciškonas Jurgis Ambroziejus Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose, Skuodo rajone. Mokėsi Kretingoje, studijavo Vilniuje, baigė Varnių kunigų seminariją. 1816 metais įstojo į Kretingos pranciškonų (bernardinų) vienuolyną kaip pasaulietis pranciškonas (tuomet tretininkas). Vilniaus universitete įgijęs medicinos ir farmakologijos žinių kunigas Jurgis Pabrėža nemokamai gydė žmones. Buvo pagarsėjęs pamokslininkas, paliko kelis pilnai spaudai paruoštus savo pamokslų rinkinius. Vyskupo Motiejaus Valančiaus liudijimu, Jurgis Pabrėža buvo uolus nuodėmklausys, geras dvasios vadas ir švento gyvenimo žmogus. Mirė 1849 m. lapkričio 11 d. Kretingoje, palaidotas senosiose Kretingos kapinėse.

Po Jurgio Pabrėžos mirties ligoniai pradėjo melstis prie jo kapo, prašydami Dievo išgydymo malonės. Einat metams žmonių pamaldumas augo, tarpukariu nacionalinėje periodinėje spaudoje buvo paskelbti straipsniai apie Jurgio Pabrėžos menamus stebuklus (išgydymus). Liaudies šventojo kultas gyvuoja iki šiol: prie jo kapo niekada negęsta žvakės, žmonės čia nuolat meldžiasi ir atlieka kitas maldingas praktikas, liudydami apie Jurgiui Pabrėžai užtariant patirtas malones.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija