Pasauliečių pranciškonų ordinas lapkričio 17 dieną švenčia savo dangiškąją globėją – šventąją Elžbietą Vengrę, kuri buvo didelė vargšų draugė. Priešpaskutinį liturginių metų sekmadienį minima ir trečioji Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 3-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

Plačiau apie šv. Elžbietą Vengrę

Šv. Elžbietos Vengrės litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Asyžieti,
Šventoji Elžbieta Vengre,
Dievą mylinčioji kunigaikštiene,
Nuo vaikystės mylinti Dievą,
Mylinti Evangeliją ir pagal Ją gyvenanti,
Susijungusi su Kristumi maldoje ir meilėje,
Ištikimoji Šv. Pranciškaus ordino sekėja ir papuošale,
Paniekinusi pasaulio garbę,
Krikščioniškojo gyvenimo mokytoja,
Apdovanotoji mistinės maldos malone,
Jautri vargstančiai žmonijai,
Tarnaujanti kenčiantiems ir apleistiesiems,
Teikianti išmaldą stokojantiems,
Pasninkais ir maldomis varginanti savo kūną,
Kritiškoje situacijoje apdovanotoji rožių stebuklu,
Dėkojanti Dievui už kančias ir nuoskaudas,
Geros žmonos ir motinos pavyzdy,
Vargstančių ir apleistųjų jautri globėja,
Vargšų Motina,
Tobulas tretininkų pavyzdy,
Galingoji danguje užtarėja, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Elžbieta! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, kuris šventąją Elžbietą apdovanojai gausiomis malonėmis, ypatingai tobulo Kristaus sekimo malone, pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, leisk mums, jos užtariamiems liudyti Dievo meilę savo krikščioniškuoju gyvenimo pavyzdžiu ir atnešti gausių dvasinių vaisių. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.