2019 m. rugsėjo 28 d. Angelų svetainėje prie Kyžių kalno vyko šeštoji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė rinkimų asamblėja, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Asamblėjos metu buvo išrinkta nauja Nacionalinė taryba, kuri tarnaus Jaupra brolijai ateinančius dvejus metus. Nacionalinėje asamblėjoje pranciškoniškąjį jaunimą lydėjo broliški vadovai iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos bei mažesnieji broliai.

Pirmojoje asamblėjos dalyje Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 2017-2019 m. veiklos ataskaitą pagal Nacionalinės tarybos išsikeltus prioritetus pristatė nacionalinė prezidentė Karolina Sutkutė. Nacionalinė iždininkė Giedrė Povilaitytė pateikė nacionalinės brolijos 2017-2019 m. finansinę ataskaitą.

2019-2021 m. kadencijai išrinkta Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba:

Nacionalinė prezidentė – Karolina Sutkutė;
Nacionalinė viceprezidentė – Lina Panceraitė;
Nacionalinė atsakingoji už ugdymą – Ieva Gaudėšiūtė;
Nacionalinė sekretorė – Emilija Kuprelytė;
Nacionalinė iždininkė ir tarptautinė delegatė – Giedrė Povilaitytė;
Atsakingasis už Pranciškučius – Lukas Bieliauskas.

Jaupra Nacionalinei tarybai priklauso nacionalinis dvasinis asistentas br. Carlo Bertagnin OFM ir nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė OFS.

Nacionalinėje asamblėjoje buvo diskutuojama Jaupra ugdymo klausimais. Dvasinis asistentas br. Carlo Bertagnin OFM pakvietė pranciškoniškąjį jaunimą šiemet sugrįžti prie „šaknų“ – Dievo žodžio ir Pranciškoniškųjų šaltinių. Panašiai kaip ir šių metų Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio tema, paimta iš šv. Pranciškaus Testamento: „Dievas įkvėpė mane taip pradėti atgailos gyvenimą“. Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS pristatė liepos 24 dieną Vilniuje vykusį Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos susirinkimą Jaupra ugdymo klausimu ir pranešė žinią, kad gautas Krokuvos mažesniųjų brolių kapucinų provincijos ministro br. Tomasz Žak OFM Cap leidimas Lietuvos Jaupra brolijai naudoti kapucinų ugdymo programą „TAU“. Pristatyta Lietuvos Jaupra ugdymo programos koordinacinė komanda, kurią sudaro Teresa Jogilė Ramonaitė OFS, Karolina Sutkutė, Ilona Keruckienė OFS, Ieva Gaudėšiūtė, Gabrielė Šlušnytė, Giedrė Povilaitytė, br. Carlo Bertagnin OFM, br. Antanas Blužas ir s. Jolita Šarkaitė.

Po pietų Nacionalinėje asamblėjoje buvo numatyti svarbiausi pranciškoniškojo jaunimo metų renginiai: sausio mėnesį Klaipėdoje vyksiantis ugdymo seminaras, kovo mėnesį Vilniuje vyksiantis metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, liepos 4-6 d. Kryžių kalne vyksianti III OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“, liepos gale numatytas Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus bei 2020 m. rudenį organizuojama Pranciškoniškosios šeimos piligriminė kelionė į Asyžių.

Nacionalinė rinkimų asamblėja buvo užbaigta Eucharistijos šventimu Kryžių kalno vienuolyne, kuriam vadovavo jaunimo pasveikinti atvykęs Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Ingridos Biveinytės nuotraukos