Lapkričio 29 dieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Serafimas yra aukščiausiojo rango angeliška būtybė, kurios pagrindinė pareiga – mylėti Dievą. Serafimas ir jo sparnai yra Pranciškoniškojo ordino simbolis, dėl to jis dažnai dar yra vadinamas Serafiškuoju ordinu.

Šventei pasirinkta diena, kada popiežius Honorijus III 1223 m. lapkričio 29 dieną patvirtino šv. Pranciškaus mažesniesiems broliams surašytą Regulą. Šią dieną minime šimtus šventųjų, kurių visų neįmanoma išskirti liturginiame metų kalendoriuje.

Lapkričio 29-ąją, visų Serafiškojo ordino šventųjų dieną, prisimenami trijų šv. Pranciškaus įsteigtų ordinų (mažesniųjų brolių, šv. Klaros neturtėlių seserų ir pasauliečių pranciškonų) šventieji bei palaimintieji. Visi šie vyrai ir moterys, vienuoliai ir pasauliečiai, buvo įkvėpti ir patraukti šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžio.

 

Pranciškonų Šventųjų Litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Nekaltasis Prasidėjime, Pranciškonų Ordino Karaliene, melski už mus!

Šventasis Tėve Pranciškau,

Visi šventieji Pranciškonų Ordino kankiniai, melskite už mus!
Šventieji Berardai, Akursijau, Adjutai, Otai ir Petrai, pirmieji Ordino kankiniai,
Šventieji Danieliau, Angelai, Domnau, Hugolinai, Leonai, Mykalojau ir Samueli, Afrikos kankiniai,
Šventieji Mykalojau Taveličiau, Deodatai iš Akvitanijos, Petrai iš Narbono ir Steponai iš Kunėjo, Šventosios Žemės kankiniai,
Šventieji Tomai Morau, Jonai Džonsai ir Jonai Volai, Anglijos kankiniai,
Šventieji Mykalojau Pikai, Antanai Horneri, Antanai iš Verto, Kornelijau, Pranciškau, Gotfridai, Jeronimai, Nikasijau, Petrai, Teodorikai, Vilehadai, Olandijos kankiniai,
Šventieji Petrai Baptistai Blaskesai, Martynai iš Agviros, Pranciškau Blankai, Jėzaus Pilypai iš Meksikos, Gonzalai Garsija iš Indijos ir jūs septyniolika Japonijos Trečiojo Ordino šventųjų, Šventieji Antanai iš Nagasakio, Bonaventūra, Kozmai, Pranciškau Fahelantai, Pranciškau iš Mijako, Gabrieliau, Joachimai, Jonai, Leonai, Liudvikai, Motiejau, Mykolai, Pauliau Ibaraki, Pauliau Zuzuki, Petrai, Tomai Danki ir Tomai Kosaki, pirmieji Japonijos kankiniai,
Šventasis Fideli iš Zigmaringeno, pirmasis kankiny iš Šventosios Tikėjimo skleidimo kongregacijos,
Šventasis Maksimilijonai Marija Kolbe, Aušvico kankiny, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
Šventasis Antanai Paduvieti, Evangeliškasis daktare ir stebukladary,
Šventasis Bonaventūra, Serafiškasis daktare,
Šventasis vyskupe, Benvenutai iš Osimo,
Šventasis vyskupe Liudvikai iš Tulūzos,
Šventasis Bernardinai Sienieti,
Šventasis Jonai iš Kapistrano,
Šventasis Petrai Regaladai,
Šventasis Jokūbai iš Markos,
Šventais Petrai Alkantarieti,
Šventasis Pranciškau Solanai,
Šventasis Juozapai iš Leonisos,
Šventasis Bažnyčios mokytojau, Laurynai Brindizieti,
Šventasis Juozapai iš Kupertino,
Šventasis Pacifikai iš San Severino,
Šventasis Kryžiaus Jonai Juozapai,
Šventasis Teofili Kortieti,
Šventais Leonardai iš Porto Mauricijo,
Šventais Leopoldai Mandičiau, melski už mus!

Visi šventieji Pirmojo Pranciškonų Ordino broliai, melskite už mus!
Šventais Didakai iš Alkalos,
Šventais Salvatorai iš Hortos,
Šventasis Feliksai iš Kantaličės,
Šventasis Benediktai Juodasis,
Šventasis Paskali Beilonai,
Šventasis Serafimai iš Montegranaro,
Šventasis Karoli Sezės,
Šventasis Ignacai Lakoni,
Šventasis Pranciškau iš Kamporoso,
Šventasis Konradai iš Parzhamo, melski už mus!

Visos šventosios Antrojo Pranciškonų Ordino mergelės, melskite už mus!
Šventoji Motina Klara Asyžiete,
Šventoji Agniete Asyžiete,
Šventoji Kolete Korbiete,
Šventoji Kotryna iš Bolonijos,
Šventoji Veronika Džiulijani, melski už mus!

Visi šventieji Trečiojo Pranciškonų Ordino kunigai, melskite už mus!
Šventasis Ivai Bretonieti,
Šventasis Karoli Boromėjau,
Šventasis Juozapai Benediktai Kotolengai,
Šventasis steigėjau, Vincentai Paloti,
Šventasis Jonai Marija Vianėjau, klebonų globėjau,
Šventasis Juozapai Kafasai,
Šventasis Mykolai Garikotai,
Šventasis steigėjau, Petrai Julijonai Eimardai,
Šventasis steigėjau, Jonai Boskai,
Šventasis popiežiau Pijau X, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų steigėjos, melskite už mus!
Šventoji Brigita Švede,
Šventoji Žana iš Valua,
Šventoji Angele Meriči,
Šventoji Marija Baltramėja Kapitanija,
Šventoji Marija Magdaliete Postele,
Šventoji Vincentija Gerosa,
Šventoji Joachima de Mas y de Vedruna,
Šventoji Marija Juzefa Roselo,
Šventoji Pranciška Ksavera Kabrini, melski už mus!

Visi Trečiojo Pranciškonų Ordino šventieji vyrai, melskite už mus!
Šventasis Trečiojo Pranciškonų Ordino globėjau, Prancūzijos karaliau Liudvikai,
Šventasis Kastilijos ir Leono karaliau Ferdinandai,
Šventasis Elzearai iš Sabrano,
Šventasis Rokai iš Montpeljiero,
Šventasis eremite, Konradai iš Pjačensos, melski už mus!

Visos Trečiojo Pranciškonų Ordino šventosios moterys, melskite už mus!
Šventoji Trečiojo Pranciškonų Ordino globėja, Elzbieta Vengre,
Šventoji mergele, Rože iš Viterbo,
Šventoji mergele, Zita iš Lukos,
Šventoji Margarita iš Kortonos,
Šventoji mergele ir vienuole, Klara iš Montefalko,
Šventoji Elzbieta Portugale,
Šventoji Žana Arkiete,
Šventoji Pranciška Romiete,
Šventoji Kotryna iš Genujos,
Šventoji mergele ir vienuole, Jacinta Mariskoti,
Šventoji mergele, Jėzaus Marijona iš Kito,
Šventoji mergele, Penkių žaizdų Marija Pranciška, melski už mus!

Visi šventieji Šventojo Pranciškaus virvės nešiotojai, melskite už mus!
Šventasis vyskupe Pranciškau Salezai,
Šventasis steigėjau, Juozapai Kalasankcijau,
Šventasis Benediktai Juozapai Labrai,
Šventoji mergele ir vienuole, Bernadeta Subiru, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, dėkojame Tau už džiaugsmą, kurį Tu teiki, kai mes pagerbiame mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų ir jo šventuosius sekėjus. Leisk mums, meldžiame, džiaugtis ir jų nepaliaujamų maldų apsauga. Suteik mums malonę sekti jų pavyzdžiu ir taip pasiekti jų draugystę amžinoje garbėje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.