Brangūs broliai ir sesės,

2017 m. lapkričio 4-11 d. Romoje, popiežiškajame teologijos fakultete „Seraficum“, mūsų ordinas šventė XV eilinę Generalinę kapitulą tema „Kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos siunčiu į pasaulį“ (Jn 17, 18). Pagrindinis kapitulos tikslas buvo užbaigti trejų metų analizę pagal 2014-ųjų metų Generalinėje kapituloje Asyžiuje pristatytą darbinį dokumentą, kvietųsį apmąstyti, kaip Pasauliečių pranciškonų ordinas turėtų būti valdomas visuose lygiuose. Kaip daugelis atsimenate, ir mes Lietuvoje visų lygių brolijose analizavome šį darbinį dokumentą bei teikėme pasiūlymus, kuriuos susisteminusi Nacionalinė taryba vėliau siuntė CIOFS Prezidiumui. Pastarojo paskirtas komitetas išanalizavo iš 45 nacionalinių brolijų gautus pasiūlymus ir padarė galutinę „Instrumentum laboris“ santrauką, kuri buvo pateikta Generalinei kapitulai tvirtinti. Pasiūlymai buvo suskirstyti į 8 sritis, kurios taps ateinančiųjų metų ordino prioritetais. Tai – ugdymas, broliškas gyvenimas, broliškesnio ir žmoniškesnio pasaulio kūrimas, vadovavimas, komunikacija, finansai, dvasinė asistencija ir Pranciškoniškasis jaunimas. Visą savaitę dirbusi plenarinėse sesijose ir diskutavusi darbo grupėse, kapitula nubalsavo už šiuos kertinius Pasauliečių pranciškonų ordino valdymą ir organizaciją tobulinančius pasiūlymus:

1) Ugdymas. Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už nuolatinio tarptautinio ugdymo biuro įsteigimą. Jis bus atsakingas už pradinio ir nuolatinio ugdymo organizavimą tarptautiniu lygmeniu, kad būtų stiprinama pasauliečių pranciškonų tapatybė ir priklausymo Pasauliečių pranciškonų ordinui jausmas.

2) Gyvenimas brolijoje. Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už pasiūlymą peržiūrėti Pasauliečių pranciškonų ordino struktūras ir, esant poreikiui, sukurti lankstesnę ordino valdymo sistemą, keičiant kai kuriuos Generalinių Konstitucijų straipsnius. Iš ekspertų sudaryta komisija peržiūrės struktūras ir per metus pateiks savo pasiūlymus. Šis decentralizacijos punktas aktualiausias didelėms valstybėms, kur pirmininkavimas kapituloms ir tarybų susitikimai yra komplikuoti ir brangūs, nes reikia toli važiuoti arba skristi, o informacija sunkiai pasiekia vietines brolijas. Reikia pridurti, kad mūsų nacionalinės brolijos vardu balsavau prieš šį pasiūlymą, nes tai rizikingas dalykas ir darant pakeitimus lauktų milžiniškas darbas atnaujinant ne tik pačias Generalines Konstitucijas, bet ir visus su jomis susijusius dokumentus (pvz., Nacionalinį statutą).

3) JPIC sekretoriatas. Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už OFS tarptautinio JPIC (teisingumo, taikos ir kūrinijos apsaugos) sekretoriato įsteigimą. Jis koordinuos JPIC veiklas tarp ordino narių, bendradarbiaus su kitomis žmogaus teisių ir ekologijos srityse dirbančiomis Pranciškoniškosios šeimos institucijomis (tokiomis kaip „Franciscans International“ prie Jungtinių Tautų), inicijuos tarptautinį ordino atsaką į stichines nelaimes ar kitas socialines ir politines krizes. Sekretoriatas koordinuos pagalbos teikimą nukentėjusiems pasauliečiams pranciškonams ir kitiems žmonėms paveiktuose regionuose.

4) Vadovavimas.

a) Absoliuti dauguma kapitulos delegatų atmetė pasiūlymą sukurti tarptautinę visų įžadus davusių OFS narių internetinę duomenų bazę. Visų pirma tai yra nesaugu dėl galimos asmens duomenų vagystės ir pasauliečių pranciškonų persekiojimo tose šalyse, kur krikščionys yra mažuma, o pasauliečiai pranciškonai veikia pogrindyje. Be to, daug nacionalinių brolijų dar neturi tvarkingo savo narių registro, kurį galėtų pateikti tarptautiniam lygmeniui. Mūsų darbo grupė pateikė alternatyvų pasiūlymą – įpareigoti nacionalines brolijas sukurti ir vesti savo narių registrą. Šiam pasiūlymui pritarė absoliuti dauguma balsavusiųjų.

b) Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už tai, kad ciofs.org puslapyje būtų sukurta internetinė direktorija su visomis vietinėmis OFS brolijoms ir jų kontaktais.

c) Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už tai, kad būtų paruošta ugdymo medžiaga ministro, viceministro, ugdymo magistro, sekretoriaus, ekonomo, CIOFS nario, broliško vadovo ir JPIC koordinatoriaus pareigas einantiems ordino nariams. Šie mokymai bus pateikiami šiuolaikiška internetinių kursų („webinarų“) forma, kad tarnystes prisiėmę broliai ir seserys galėtų ugdytis ir iš namų.

d) Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už tai, kad būtų sukurtas ekspertų rezervo sąrašas. Šie patyrę OFS nariai padės Prezidiumui pirmininkauti nacionalinėse rinkimų kapitulose, vesti broliškus ir pastoracinius vizitus, padės nacionalinėms taryboms spręsti iškylančias problemas, dirbs tose nuolatinėse struktūrose, už kurias nubalsavome teigiamai. (Tai iš dalies vykdoma jau dabar, bet bus praplėsta).

e) Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už glaudesnį bendradarbiavimą su Pranciškoniškąja šeima, ypač per Pranciškoniškosios šeimos konferenciją (CFF).

5) Komunikacija. Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už tai, kad būtų suformuotas nuolatinis tarptautinis komunikacijos sekretoriatas, atsakingas už internetinio puslapio ir socialinių medijų tobulinimą ir priežiūrą, komunikacijos strategijos kūrimą, renginių viešinimą. Sekretoriate tarnaus reikiamus gebėjimus turintys ordino nariai, o esant poreikiui bus samdomi profesionalai. Čia galime ypatingai pasidžiaugti, nes tarp mūsų nacionalinės brolijos pasiūlymų buvo komunikacijos stiprinimas ir profesionalų pasitelkimas.

6) Finansai. Absoliuti dauguma kapitulos delegatų balsavo už tai, kad kompetentingų žmonių komanda sukurtų pajamų generavimo ir išlaidų kontrolės strategiją. Ši strategija padės subalansuoti finansinius resursus, kad užtektų ir būtinam tarptautinės brolijos administravimui/ vadybai, ir vystyti tinkamas iniciatyvas sunkumus išgyvenančiose nacionalinėse brolijose.

Konkretūs sprendimai dėl Pranciškoniškojo jaunimo ir dvasinės asistencijos nebuvo priimti, tačiau pasauliečiai pranciškonai įsipareigojo skirti dėmesį ir paramą Pranciškoniškajam jaunimui visuose lygiuose, paskirdami broliškus vadovus bei supažindindami jaunimą su dvigubo priklausymo Jaupra ir OFS brolijoms galimybe. Dėl didžiulės darbo grupių pasiūlymų ir konkrečių įgyvendinimo detalių apimties buvo balsuojama tik už šiuos pamatinius sprendimus, o tolesnis detalus jų įgyvendinimas deleguotas CIOFS Prezidiumui.

Faktai apie Pasauliečių pranciškonų ordiną                  

Generalinės kapitulos pradžioje OFS generalinis ministras Tibor Kauser OFS kartu su Prezidiumo nariais pateikė trejų metų veiklos ataskaitą, iš kurios paminėsiu svarbiausius ir įdomiausius faktus, atskleidžiančius OFS situaciją pasaulyje ir Prezidiumo darbo apimtis bei pastangas.

Pasauliečių pranciškonų ordinas šiuo metu egzistuoja 112 pasaulio šalyse, iš kurių: 70 oficialiai įsteigtų nacionalinių brolijų, 18 besikuriančių nacionalinių brolijų (besikuriančiųjų statusą gauna tos šalys, kuriose yra bent trys vietinės brolijos, sudaryta juodraštinė ugdymo programa ir koordinacinė komanda), 19 šalių, kuriose yra OFS užuomazgų, ir 5 šalys, kurios yra tiesioginėje CIOFS Prezidiumo globoje. Prezidiumas negali pateikti konkretaus skaičiaus, kiek OFS turi narių, nes daug nacionalinių brolijų nepateikia prašomos statistikos, tačiau apytiksliai galima sakyti, kad pasauliečių pranciškonų pasaulyje yra apie 300 000.

Apžvelgdamas Pasauliečių pranciškonų ordino situaciją Europoje, generalinis ministras teigė, kad tiek rytų, tiek vakarų Europos brolijoms būdingas didelis atotrūkis tarp vyriausiųjų ir naujų narių, nes trūksta viduriniosios kartos. Nors visur dominuoja vyresnio amžiaus nariai, generolas išskyrė tris nacionalines brolijas – Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną bei Lietuvą – kur į ordiną ateina jauni žmonės, norėdami tapti pranciškoniškojo dvasingumo liudytojais pasaulyje, todėl šiose šalyse OFS labiau matomas Bažnyčioje ir visuomenėje. Jis pabrėžė, kad paminėtose šalyse bei Lenkijoje taip pat yra daug daugiau dvasinių asistentų nei vakarų Europoje ir stiprios Pranciškoniškojo jaunimo brolijos. Tuo tarpu Austrijos, Vokietijos ir Vengrijos OFS brolijos stengiasi įkurti Pranciškoniškąjį jaunimą savo šalyse.

CIOFS Prezidiumas kas pusę metų renkasi į savaitines sesijas Romoje, tad per trejų metų laikotarpį posėdžiavo šešis kartus. Nuo praėjusios Generalinės kapitulos jie parengė ir išsiuntė 36 laiškus su dokumentais, įvykdė 16 broliškų ir pastoracinių vizitų, pirmininkavo net 78 Nacionalinėse rinkimų kapitulose, kartais pagalbos paprašydami CIOFS narių ar kitų patyrusių asmenų. Jie taip pat pagal galimybes dalyvavo Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos-Okeanijos OFS ir Jaupra kongresuose. Prezidiumo nariai taip pat koordinuoja komunikacijos, JPIC, šeimos, ugdymo, juridinės, ekonominės ir Pranciškoniškojo jaunimo komisijų darbus, būdami šių komisijų pirmininkais. Visa tai jie daro savanoriškai tarnaudami, lygiai taip pat kaip ir visų kitų lygių tarybų nariai, aukodami ordinui savo atostogas ir laisvalaikį. Jų atsidavimas, pastangos ir pasiaukojimas buvo matyti ir Generalinėje kapituloje Romoje.

Afrikos, Kinijos ir Arabijos pasaulio projektai

Prezidiumo nariai, atsakingi už skirtingus regionus, pristatė specialius ordino projektus Afrikoje, Kinijoje ir Arabijos pusiasalyje. Afrikos koordinatorė Jennifer Harrington OFS papasakojo, kad nuo praėjusios Generalinės kapitulos 2014 m. buvo suorganizuoti trys tarptautiniai ugdymo seminarai anglakalbėms ir prancūzakalbėms nacionalinėms brolijoms. 2016 m. gegužę Zambijoje vykusiame seminare dalyvavo 77 dalyviai iš 11 anglakalbių valstybių (Zambijos, Zimbabvės, Malavio, Pietų Afrikos, Namibijos, Kenijos, Ugandos, Nigerijos, Tanzanijos, Mozambiko ir Angolos), o 2017 m. birželį Dramblio Kaulo Krante vykusiame seminare dalyvavo 49 dalyviai iš 4 prancūziškai kalbančių šalių. Trečiasis seminaras vyko Čade 2017 m. rugpjūtį, į kurį atvyko 45 dalyviai, kai kurie iš jų turėję įveikti net 1500 km atstumą. Pasidžiaugta, kad OFS ir Jaupra sparčiai kuriasi Etiopijoje, kur jau yra 6 besikuriančios vietinės brolijos, 49 laikinuosius įžadus davusių nariai ir 70 Jaupra narių.

Pasidžiaugta, kad toliau sėkmingai vykdomas Kinijos projektas ir pasauliečių pranciškonų gretos ten sparčiai gausėja. Deja, OFS nariai ten turi veikti pogrindyje ir Generalinėje kapituloje nebuvo leidžiama niekaip fiksuoti prezentacijos, kad patekusi į internetinę erdvę ši informacija nesukeltų pavojaus broliams ir seserims Kinijoje.

Prancūziškai kalbančio regiono koordinatorius Prezidiume Michel Janian OFS iš Libano yra atsakingas už projektą Arabijos pusiasalio šalyse, ir padeda įsikurti OFS brolijai Dubajuje, Švč. Mergelės Marijos parapijoje. Po keleto vizitų ir ugdymo laikotarpio 35 žmonės buvo priimti į ordiną naujokais. Prezidiumas taip pat gavo kreipimąsi iš keleto žmonių Kuveite, kurie nori kurti broliją, bet neturi dvasinio asistento ir ugdytojo. Filipinų OFS brolija buvo paprašyta pagelbėti Kuveitui ir parūpinti jiems ugdymo vadovėlį.

Socialinė akcija – šulinys Afrikoje

Kaip žinia, Lietuvos OFS ir Jaupra nacionalinėms brolijoms buvo patikėta organizuoti III Europos OFS ir Jaupra kongresą, kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Lietuvoje. Kadangi kongreso tema yra „Kas tiki mane, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), organizacinė darbo grupė nusprendė inicijuoti aukų rinkimą Europos mastu ir iškasti šulinį Afrikoje, kad šis kongresas turėtų konkretų vaisių. Labiausiai norėjome padėti patiems pasauliečiams pranciškonams ir pranciškoniškajam jaunimui Afrikoje, gyvenantiems kaimo vietovėse ir turintiems kasdien po kelis kilometrus vaikščioti iki vandens šaltinio, kuriuo dalijasi su gyvuliais. Tad spalio mėnesį pateikiau užklausą Afrikos koordinatorei CIOFS Prezidiume Jennifer Harrington OFS, kad ji paklaustų nacionalinių brolijų, pas ką yra didelis geriamojo vandens poreikis. Atsiliepė trys šalys – Malavis, Uganda ir Zimbabvė. Kadangi visų šių šalių atstovai dalyvavo Generalinėje kapituloje Romoje, susėdome kartu aptarti projekto ir padiskutuoti, nuo kur galėtume pradėti. Jie įsipareigojo iki gruodžio 1 d. pateikti konkrečius atsakymus į mūsų klausimus, pagal kuriuos sudarysime prioritetinę eilę. Jie jau dabar labai dėkingi už mūsų iniciatyvą, jų akys kupinos vilties, kad padėsime skurstantiems broliams ir sesėms. Šią iniciatyvą taip pat labai palaiko CIOFS Prezidiumas ir generalinis ministras. Daugiau apie šią akciją sužinosite artimiausiais mėnesiais, todėl labai kviečiu aktyviai įsitraukti.

Finansai ir tarptautinės brolijos palaikymas

Generalinis ministras Tibor Kauser OFS pasidžiaugė, jog atsidavęs trejų metų ekonominės komisijos darbas po truputį duoda vaisių ir vis daugiau nacionalinių brolijų sumoka metines kontribucijas, įgalinančias Prezidiumo narius susitikti, vykdyti ugdymo, Kinijos, Afrikos ir kitus projektus. Lietuvos nacionalinės brolijos indėlis taip pat yra labai svarbus prisidedant prie tarptautinės brolijos išlaikymo ir misijų. Dabar, priėmus reikšmingus ordino valdymo sprendimus, tokius kaip nuolatinio komunikacijos sekretoriato steigimas, reikės dar didesnio mūsų susitelkimo ir geros valios.

Pasinaudodama proga noriu priminti, kam naudojama kasmetinė CIOFS rinkliava, renkama birželio mėnesį. Šiuo metu renkame po 2 Eur, iš kurių dalis sumos eina CIOFS nustatytai kontribucijai sumokėti, o iš likusios sumos dengiamas mūsų nacionalinės brolijos išrinkto CIOFS nario dalyvavimas Generalinėje kapituloje, nacionalinių rinkimų kapitulų bei broliškų ir pastoracinių vizitų išlaidos. Pagal esamą tvarką nacionalinė brolija padengia svečių kelionės išlaidas, nakvynę, maitinimą. Kadangi metinė kontribucija tarptautinei brolijai artimiausių trejų metų laikotarpiu kasmet šiek tiek didės, turėsime truputį padidinti metinę rinkliavą, kad neitume į minusą. Nuoširdžiai prašau jūsų solidarumo, nes savo dosnumu liudijame priklausymo tarptautinei šeimai jausmą. Taip pat brolius ir seses, kurie esate pajėgūs, labai prašau nepasitenkinti šiuo privalomu minimumu, bet paaukoti gausiau, nes taip padėsite nacionalinei ir tarptautinei brolijai vykdyti savo misijas. Kaip sakė generalinis ministras palyginime, „gaminti galime tik iš to, ką randame virtuvėje“.

Siuntimas ir kvietimas švęsti Regulos 40 metų jubiliejų

Kadangi Generalinės kapitulos tema buvo „Kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos siunčiu į pasaulį“, kapitulos uždarymo šv. Mišiose gavome siuntimą grįžti į savo nacionalines brolijas ir įgyvendinti tai, ką pavedė Generalinė kapitula, bei nešti tikėjimą į pasaulį.

Taip pat kitų metų birželio mėnesį pradėsime švęsti 1978 m. birželio 24 d. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos 40 metų sukaktį. Generalinis ministras kreipėsi į kapitulos dalyvius prašydamas, kad nacionalinės brolijos pateiktų siūlymų, kaip būtų galima paminėti šį gražų jubiliejų. Tuo tarpu pats generolas kiekvienam kapitulos dalyviui įteikė po lotynišką Regulos ritinį. Tad ruoškimės švęsti šį gražų jubiliejų atnaujindami savo pasiryžimą eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją.

Monika Midverytė OFS,
Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) narė