Su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

St Francis

Prisimink visus savo vaikus, o Tėve,
kurie visokių pavojų slegiami,
tik netobulai, kaip pats matai,
išgali sekti Tavo pėdomis.
Duok mums jėgų atsilaikyti,
apvalyk mus, idant taptume vis tobulesni,
suteik mums džiaugsmo, kad duotume vaisių,
išliek mums bičiulystės ir maldos dvasią,
idant įgytume nuolankumo, kokį turėjai Tu,
laikytumėmės neturto, kuriam buvai ištikimas Tu,
būtume verti meilės,
kuria Tu mylėjai nukryžiuotąjį Kristų,
kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikiname su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinė taryba

2017 m. spalio 3 d.