Gruodžio 12-14 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose vyko Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų rekolekcijos. Jose liudijimais dalinosi Dievo Apvaizdos sesuo Daiva Tumasonytė DP. Rekolekcijų tema: Gyventi santykyje su Dievu – klusnume Dievui.
Šiltuose namuose broliai ir sesės vėl buvom atgaivinti tos dvasios, kuri, pažinusi Tėvą ir Sūnų, liudijo mums šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo per maldą, tyloje, pasikalbėjimus, žvilgsnį…
Mums Adventinis laikotarpis – artėjimas link Kalėdinio džiaugsmo, galimybė namuose būti šalia prie vieno stalo. Viename pasidalinime prisiminėme žymią Neturtėlio istoriją, kurioje Šv. Pranciškus keliavo į namus, tačiau liko už durų, nes jo brolis-durininkas neįleido į vidų. Neįleido to brolio, kuris pakvietė ir jį burtis drauge po vienu stogu vardan Žodžio, vardan Bažnyčios atstatymo, vardan Meilės liudijimo. Pranciškus liko išorėje, o visi broliai anapus durų, šilto ir jaukaus būsto. O jis – šiapus. Bet net ir būdamas lauke, ne viduje, iš tikrųjų jis buvo viduje. O broliai būdami viduje – liko išorėje. Nes jie buvo ne Dievo meilėje. Būti namuose – būti Dievo meilėje. Turėti gyvą santykį su Dievu – būti Dievo meilėje. Turėti tikėjimą – būti Dievo meilėje.
Ir jei net per šventes ar kasdienybėje išgirsime: ,,- eik šalin“, nenusiminkim, o išgyvendami tobulą džiaugsmą, pagarbinkime gerąjį Dievą, kuris nurodo patį trumpiausią kelią į savo Namus, šalia savo Širdies.
Su geriausiais linkėjimais ir atviromis durimis, šilto ir džiaugsmingo šv. Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės linki Vilniaus regiono pasauliečiai pranciškonai.

Vilniaus regiono ugdymo magistrė Nastutė