2015 m. spalio 23 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų brolijos sesė Marijona Petreikienė OFS.

Sesė Marijona, nepaparasto pareigingumo ir meniškos sielos Bažnyčios dukra, gimė 1942 m. balandžio 13 d., 1984 metais įstojo į Pasauliečių pranciškonų ordiną.

Sesė Marijona palaidota Palangos kapinėse ją lydint gausiam giminių, ordino sesių ir jos gerumą patyrusiųjų būriui.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Marijonai!

Ordino broliai ir seserys