OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tedžiūgauja dangaus angelų minios! Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys, ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai!

Tesilinksmina nušvitusi žemė ir, amžių Valdovo spindesio nušviesta, tepajunta, kad pasaulyje tamsa jau išsisklaidė.

Tesidžiaugia Motina Bažnyčia, tokios šviesos žiburiais pasipuošusi, o nuo galingos tikinčiųjų giesmės skliautai šie tevirpa.

Velykinis šlovinimas „Exsultet“

Mylimieji,

Prisikėlimo žinia tepažadina mus naujam gyvenimui, kad kasdien savo broliuose, Šventajame Rašte, Bažnyčioje ir liturgijoje susitiktume Viešpatį Jėzų Kristų – gyvą ir prisikėlusį.

Sveiki sulaukę šv. Velykų! Pax et Bonum!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba

Virginija Mickutė, Rasa Mačiulionienė, kun. Gintaras Blužas, Mindaugas Taškūnas, Natalija Verbickienė, Rimantas Radzevičius, Monika Midverytė ir br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM

 

Šv. Velykos, 2015