d139cd0c1aba0b7be956
Birželio 20 dieną Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko pasauliečių pranciškonų brolijoje vyko Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS. Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos ministru buvo išrinktas Augustinas Raišutis OFS, viceministre – Irena Šedienė OFS, ugdymo magistre – Daiva Juškevičiūtė OFS, sekretore – Viktorija Jurgutienė OFS, ekonome – Jadvyga Aužbikavičienė OFS. Po šv. Mišių, per kurias brolijos nariai atnaujino savo OFS įžadus, Telšių regiono taryba pristatė parapijai pranciškoniškąjį pašaukimą.

Birželio 21 d., Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės išvakarėse, Kretingos pasauliečių pranciškonų brolijoje vyko Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ugdymo magistrė Aldona Šeduikienė OFS. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos ministru buvo išrinktas Rimantas Radzevičius OFS, viceministre – Virginija Mickutė OFS, ugdymo magistre – Rasa Lapienė OFS, sekretore – Aldona Šlionskienė OFS, ekonome – Liuda Liaudanskaitė OFS. Per šv. Mišias, kurias aukojo Telšių regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM, brolijos nariai atnaujino pasauliečių pranciškonų įžadus ir gavo OFS įžadų atnaujinimo liudijimus.

Nuoširdžiai sveikiname visus tarnystėms išrinktus brolius ir seses, melsdami jiems Šventosios Dvasios vedimo!

Telšių regiono tarybos informacija