c35a48ee0feda1ed7e4aLietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono taryba pratęsė regioniniame ugdymo seminare numatytas vizitacijas, kovo 21 d. aplankydama Klaipėdos Kristaus Karaliaus broliją, o kovo 28 d. – Klaipėdos Šv. Kazimiero broliją.

Telšių regiono taryba susitiko ne tik su brolijų ir jų tarybų nariais, bet ir su Kristaus Karaliaus parapijos klebonu Virgilijum Poškum bei su Šv. Kazimiero parapijoje tarnaujančiu kun. Juozapu Pudžemiu OFM.

Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje kiekvieno mėnesio antrąjį ketvirtadienį, 18 val., yra aukojamos šv. Mišios už visus šv. Pranciškaus mylėtojus. Rugsėjo 11 d. numatyta Klaipėdos Šv. Kazimiero brolijos Rinkimų kapitula, šv. Mišių metu brolijos nariai atnaujins savo OFS įžadus, o po šv. Mišių vyks Pašaukimų diena.

Iki vasaros pradžios Telšių regiono taryba yra numačiusi aplankyti visas 11 Telšių regiono brolijų. Prašome jūsų aukoti maldos devyndienį, meldžiantis šv. Pranciškaus litaniją, kad per jo užtarimą Viešpats uždegtų mūsų brolijas ugninga meile Kristui ir Jo Evangelijai.

 

Telšių regiono tarybos informacija