99030c3bcc„Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum“, šiais žodžiais kardinolas protodiakonas Jean-Louis Tauran paskelbė, jog Konklavos Tėvai antrosios dienos vakarą naujuoju Šventojo Petro Įpėdiniu – Romos vyskupu ir Visuotinės Bažnyčios ganytoju išrinko kardinolą Jorge Mario Bergoglio iš Argentinos, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.

Naujasis popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ, gimė Buenos Airės mieste 1936 m. gruodžio 17 d. 1958 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1969 m. jis įšventintas kunigu, o 1992 m. paskirtas Buenos Airės arkivyskupo koadjutoriumi (vyskupu, turinčiu vyskupijos sosto paveldėjimo teisę) ir konsekruotas vyskupu. 2001 m. palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu.

Pirmieji Šventojo Tėvo žodžiai trečiadienio vakarą:

„Broliai ir seserys. Labas vakaras. Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir atrodo, kad mano broliai kardinolai, jį surado kone pasaulio pakrašty. Dėkoju jums už priėmimą. Romos vyskupijos bendruomenė turi savo vyskupą. Ačiū. Ir visų pirma norėčiau, kad pasimelstume už mūsų vyskupą emeritą Benediktą XVI. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų.

(Popiežiui vadovaujant visi sukalbėjo Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui)

Dabar pradedame kelionę, vyskupas ir Dievo tauta, šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri meile vadovauja visoms Bažnyčioms, pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė.

Linkiu jums, kad ši Bažnyčios kelionė, kurią šiandien pradedame, ir kurioje man padės čia esantysis Kardinolas vikaras, būtų vaisinga šio gražaus miesto evangelizavimui.

Dabar norėčiau suteikti palaiminimą, bet pirma prašau jūsų, prieš vyskupo palaiminimą, suteikiamą Dievo Tautai, prašau, kad jūs melstumėte Viešpatį laiminti mane. Prašau Dievo Tautos maldos, kad prašytų palaiminimo jos vyskupui. Tyliai pasimelskite jūs už mane.

(Po tylios Dievo Tautos maldos popiežius Pranciškus I suteikė savo pirmąjį Apaštališkąjį palaiminimą ir dar pridūrė keletą žodžių)

Broliai ir seserys. Atsisveikinu su jumis. Dėkoju už priėmimą. Melskitės už mane ir iki greito pasimatymo. Rytoj eisiu pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei, kad globotų visą Romą. Labos nakties ir gero poilsio.“