AndriusSausio 7–11 dienomis Kretingoje vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Joje buvo išrinkta naujoji provincijos vadovybė. Šią savaitė provincijos ministro pareigas tęsiantis br. kun. Astijus Kungys OFM, viceministras – br. kun. Algirdas Malakauskis OFM ir keturi definitoriai: br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, br. kun. Andrius Nenėnas OFM, br. kun. Arūnas Peškaitis OFM ir br. kun. Antanas Blužas OFM kartu su generaliniu vizitatoriumi Wytoslawu Sztyku OFM susirinko Kryžių kalno vienuolyne, kad peržiūrėtų provincijos vienuolijų sudėtį ir perskirstytų brolių tarnystes.

Provincijos sekretoriaus pareigas perleidžiantis definitorius br. kun. Andrius Nenėnas OFM vardija, kad pasikeitė beveik visi vienuolynų gvardijonai ir visų broliams priklausančių parapijų klebonai. „Tačiau jie pakeičiami ne todėl, kad prieš tai blogai atliko savo pareigas. Mūsų brolijoje keitimasis yra įprastas. Kai kurie buvo pakeisti, nes išbuvo tose pareigybėse visą leistiną laikotarpį, kuris mūsų ordino teisėje negali viršyti devynerių metų. Po devynerių metų privalo būti trejų metų pertrauka, ir tada brolis vėl gali eiti provincijos ministro, vienuolyno gvardijono ar parapijos klebono pareigas, – aiškina br. Andrius. – Be to, tai padeda žmogui neįsikibti į tam tikrą vieną gyvenamąją vietą ar darbą, nepradėti galvoti, kad esi nepakeičiamas. Kitas svarbus dalykas – tai padeda suprasti, kad viskas, ką su broliais darome, yra mūsų bendra veikla ir misija, o ne tik asmeniniai projektai.“ Brolis Andrius pasakoja, kad Ordino generolas, Kapitulos proga parašęs kreipimąsi į brolius, atkreipė dėmesį, jog gražiausias pranciškoniškas liudijimas yra bendruomeninis liudijimas, kai broliai liudija savo brolišku gyvenimu ir darbu, neišsibarstydami vien tik į asmeninius projektus. „Natūralu, kad vieni broliai yra stipresnės asmenybės, aktyvesni ir griebiasi tam tikrų konkrečių atsakomybių vieni, bet jeigu kas nors yra kūrybingesnis konkrečioje srityje, vėliau prie jo gali prisijungti ir kiti broliai, – teigia br. Andrius Nenėnas OFM.

Vilniaus vienuolyno gvardijonu išrinktas br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, Kretingos – br. Carlo Bertagninas OFM, Pakutuvėnų – br. kun. Gediminas Numgaudis OFM, Šiaulių Kryžių kalno – br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, Kauno – br. kun. Paulius Bytautas OFM, naujojo Klaipėdoje statomo vienuolyno vyresniuoju paskirtas br. kun. Benediktas Jurčys OFM. Kennebunkporto vienuolyno gvardijonu išrinktas br. kun. Jonas Bacevičius OFM, Toronto – br. kun. Augustinas Simanavičius OFM.

„Parapijų klebonus oficialiai skiria vietos vyskupas, todėl mes negalime sakyti, kad valdyba paskyrė klebonus, – tęsia br. Andrius Nenėnas. – Mes išrinkome žmones, kuriuos pasiūlysime vyskupams mums priskirtose parapijose paskirti tų parapijų vadovais. Tačiau mūsų provincijos atsikūrimo istorijoje dar nebuvo atvejų, kad vyskupai nepasitikėtų pasiūlytais kandidatais ir jų nepatvirtintų.“

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonu pasiūlytas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM, Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu – br. kun. Antanas Blužas OFM, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu – br. kun. Andrius Nenėnas OFM.

Nacionaliniu pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dvasiniu asistentu toliau bus br. kun. Paulius Bytautas OFM, o naujuoju Nacionaliniu pranciškoniškojo jaunimo dvasiniu asistentu – br. kun. Antanas Blužas OFM. Viceministras Algirdas Malakauskis OFM taip pat paskirtas provincijos Šventosios Žemės komisaru. Artimiausius trejus metus jis rūpinsis parama Šventajai Žemei, piligriminių kelionių organizavimu, žmonių supažindinimu su šia Visuotinei Bažnyčiai ir pranciškonų ordinui svarbia vieta.

Kretingoje vykusios Kapitulos tema buvo Tikėjimas misijoje: broliai, pradėkime iš naujo. Joje susirinkę broliai peržiūrėjo savo gyvenimo ir veiklos prioritetus. Naujasis definitorius br. Andrius pasakoja, kad, svarstydami ateinančių metų veiklas, jie atsižvelgė į tarptautinius Mažesniųjų brolių ordino prioritetus. „Ordino prioritetai yra malda ir pamaldumo dvasia, bendruomeninis gyvenimas, misija ir evangelizacija, solidarumas su vargstančiaisiais, Dievo kūrinijos saugojimas ir mūsų pačių edukacija. Peržiūrėjome, kaip mūsų provincijai sekasi gyventi šiais prioritetais“.

„Kartais per daugybę darbų neatrandame laiko reguliariai bendruomeninei maldai ir vienuolyno bendruomenių rekolekcijoms, – pripažįsta br. Andrius Nenėnas, – tad įsipareigojome jau pirmuose namų susirinkimuose metams į priekį nusistatyti namų kapitulų ir mėnesio rekolekcijų datas. Nutarėme naujai įsipareigoti maldos gyvenimui, rekolekcijoms, kad tai būtų mūsų prioritetas ir jokie staiga atsiradę darbai nenustumtų į šoną šio įsipareigojimo.“

Kapitulos metu broliai pranciškonai nusistatė prioritetines provincijos misijas ir veiklos sritis. Tai yra nuolatinis darbas su Pasauliečių pranciškonų ordinu ir pranciškoniškuoju jaunimu, rūpinimasis Kretingos pranciškonų gimnazija, dalyvavimas tokiuose renginiuose kaip Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus, „Žiemos akademija“ jaunimui, taip pat veikla žiniasklaidoje, „Bernardinai.lt“ dienraščio ir televizijos globa ir puoselėjimas, rūpinimasis onkologiniais ligoniais ir „Vilties bėgimo“ organizavimas. Provincijos prioritetu išlieka ir kultūrinė bei karitatyvinė veikla, muzikinis projektas Pax et Bonum. „Mūsų tikslas – skatinti kiekvieną brolį, kad į šias prioritetines sritis žiūrėtų ne kaip į kažkurio vieno ar kelių brolių atsakomybę, bet kaip į visos provincijos rūpestį. Taip pat kiekvienas brolis raginamas kuo aktyviau įsitraukti į šias veiklas, o namų vyresnieji – leisti broliams dalyvauti tose bendrose misijų veiklose“, – teigia br. Andrius.

Paklaustas, ar broliai nesvarstė anksčiau kelto klausimo dėl galimo Kauno ar Kryžių kalno vienuolyno atsisakymo, brolis Andrius patikina, kad viskas lieka kaip buvę: „Nekėlėm klausimo atsisakyti vieno ar kito vienuolyno. Prieš porą metų jis buvo kilęs, bet dabar supratome, kad dar galime tarnauti visose tose vietose. Tuo labiau kad ir Kaunas, ir Kryžių kalnas yra vietos, kur vyksta prasmingas pastoracinis darbas. Kryžių kalnas yra reikalingas kaip maldos ir tylos vieta, o Kaunas su naujaisiais svečių namais atviras grupėms, norinčioms atvažiuoti rekolekcijų.“

Daugelis stovyklų Pakutuvėnuose gerbėjų svarsto, ar bus sugrąžintos praėjusią vasarą nerengtos stovyklos. Brolis atsako, kad Pakutuvėnuose tęsis tai, kas buvo daryta ir anksčiau. „Šie metai buvo pirmieji, kada broliai patys neorganizavo stovyklų Pakutuvėnuose. Tačiau Pakutuvėnai lieka svetinga erdve žmonėms, ten visada atviros durys pasimelsti, atlikti išpažinti, broliai visada pasiruošę dvasiniams pokalbiams.“

Ateities tikslus provincijos definitorius br. kun. Andrius Nenėnas OFM apibendrina taip: „Mūsų brolių tikėjimas yra misija, patarnavimas. Mus Evangelijos žodžiais siunčia pats Kristus, kviesdamas eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones, taip pat ir mus, kadangi esame popiežiškųjų teisių ordinas. Kai mūsų Kapituloje svečiavosi apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi, jis gražiai pasakė, kad popiežius mus laiko savo misijos bendradarbiais. Esame tartum pratęsta popiežiaus ranka, kuri paliečia ten, kur popiežius jau nepasiekia. Esame sąjungininkai jo atliekamoje misijoje statyti tiltus tarp Dievo ir žmonių, tarp žmonių tarpusavyje ir tarp skirtingų kultūrų ir rasių žmonių, atsiliepiant į šaukimą visa suvienyti Kristuje“.

Bendravo Monika Midverytė OFS

www.bernardinai.lt