c3fcd30f1bŠ.m. gagužės 26 dieną Pranciškonų gimnazijos Šv. Antano rūmuose Kretingoje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Telšių regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula.

Kapitulą malda pradėjo Telšių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM, po kurios į delegatus ir svečius kreipėsi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS ir pristatė Kapitulos pirmininką – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos narį ir atstovą Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje br. Aidą Gintarą Adomaitį, OFS, kuris už nuveiktus darbus padėkojo kadenciją baigiančiai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybai – ministrui br. Antanui Lukauskui, OFS, viceministrui br. Jonui Drungilui, OFS, ekonomei Aurelijai Tėvialienei, OFS, ugdymo magistrei ses. Angelei Kleinauskaitei, OFS ir sekretoriui br. Nerijui Čapui, OFS. Vėliau buvo išklausytos kadenciją baigiančios tarybos finansinės ir veiklos ataskaitos, trumpai aptartos regiono brolijos aktualijos.

Po ataskaitų sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministru išrinktas br. Jonas Drungilas, OFS (Kretinga), viceministre – ses. Aurelija Tėvialienė, OFS (Kretinga), sekretoriumi – br. Nerijus Čapas, OFS (Klaipėda), ekonome – ses. Regina Kašinskienė, OFS (Palanga), o ugdymo magistre – ses. Aldona Elena Šeduikienė, OFS (Palanga). Kapitula nutarė regiono tarybos sudėtį praplėsti vienu nauju nariu – atstovu ryšiams su pranciškoniškuoju jaunimu ir į šias pareigas išrinko ses. Virginiją Mickutę, OFS (Kretinga).

Pasibaigus Kapitulos ataskaitų ir rinkimų sesijoms, Kapitulos delegatai ir svečiai rinkosi Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje, kur iškilmingų Šventųjų Mišių metu, kurias celebravo br. vysk. Linas Vodopjanovas, OFM, meldėsi už pranciškoniškąją šeimą ir naujai išrinktą regiono tarybą. Po Šventųjų Mišių Kapitulos pirmininkas ir delegatai prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus išklausė išrinktosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybos Tikėjimo išpažinimą ir priesaiką bei priėmė iškilmingą br. vysk. Lino Vodopjanovo, OFM teikiamą palaiminimą.

Kapitula pabaigta broliška agape.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos tarybą ir visus regiono brolius ir seseris.