Kovo 16 d. Kretingoje Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino rinkimų kapituloje išrinkta nauja ordino vyresnioji. Daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvuojančiam ordinui pirmą kartą vadovaus lietuvė – sesuo Klara Daiva Milašiūtė. Ligi šiol nuo klarisių įsikūrimo Kretingoje 1998 m. vienuolyno vyresniąja tris kadencijas buvo italė sesuo Margherita Pellizzari OSC.

Bendruomenę šiuo metu sudaro 9 narės: 7 amžinųjų įžadų ir 2 novicijos seserys.

Naujoji klarisių vyresnioji optimistiškai žvelgia į ateitį: „Kiekvieni rinkimai atneša kai ką naujo. Tai svarbus įvykis visai bendruomenei, nes paragina įsiklausyti į Dievo balsą.“

Sesuo Klara Daiva Milašiūtė gimė 1974 gruodžio 31 d. Pakapės kaime, Šiaulių raj. Baigė vidurinę mokyklą Šiauliuose. Anksti pajautė Viešpaties kvietimą būti Jo artumoje. Kartu su kitomis lietuvaitėmis 1994 metais išvyko į Mantujoje (Italija), esantį Šventosios Klaros Neturtėlių seserų ordino vienuolyną, kur 1996 m. vasario 11 d. pradėjo noviciatą. 1998 metais vasario 2 d. davė pirmuosius įžadus Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordine ir netrukus sugrįžo į Lietuvą.  2001 m. vasario 2 d. davė amžinuosius įžadus Šv. Klaros seserų vienuolyne Kretingoje.

Nuo 2003 m. kovo 25 d. (vienuolyno kanoniško įteisinimo) tris kadencijas ėjo ekonomės pareigas.  2009 metais išrinkta vikarės tanystei , o nuo 2010 metų vykdė Noviciato magistrės tarnystę.

2012 m. kovo 16 d. išrinkta bendruomenės motinėle. Ji pakeičia tris kadencijas (2003 – 2006 m., 2006 – 2009 m., 2009 – 2012 m.) motinėlės tarnystę ėjusią mot. Margherita Pellizzari OSC.

Šv. Klaros idealas: vienybė ir neturtas

Kokių naujovių tikisi motina Klara? „Pagrindas yra bendruomeninis gyvenimas, – atsako nedvejodama. – Man asmeniškai klausiant, ko Viešpats nori, pirmiausia kyla mintis apie popiežiaus Benedikto XVI Gavėnios laišką, kuriame jis ragina atsigręžti į kitą. Mūsų klarietiškas dvasingumas ragina mus gyventi šventoje vienybėje ir didžiausiame neturte. Tad svarbu atnaujinti santykius, kad būtų daugiau dialogo, pasitikėjimo, kad tikrai būtume bendruomenė, viena širdis ir viena siela“.

Koks yra kontempliatyvaus gyvenimo bendruomenių pašaukimas pasaulyje? „Būti su Dievu, – aiškina motina Klara, – bet ir dėl brolių bei seserų. Paliudyti, kas išties vertinga ir tikra.“

„Atsiribojome nuo pasaulio ne iš baimės, o iš meilės, – patikslina ji, – kad visi atrastų tikrąsias vertybes. Mūsų buvimas čia – pagalba visiems pasaulyje atrasti tikrąjį kelią. Šv. Klara norėjo, kad seserys būtų Mistinio Kristaus kūno palaikytojos.“

2011 m. Verbų sekmadieniu prasidėjo ordino pradininkės šv. Klaros jubiliejiniai metai. Minima Klaros Asyžietės pasišventimo Dievui 800 metų sukaktis, prisimenant dieną, kai aštuoniolikmetė mergina slapta pabėgo iš tėvų namų ir Porciunkulėje, dalyvaujant šv. Pranciškui, pasišventė Dievui. Jubiliejiniai metai tęsis iki 2012 m. rugpjūčio 11 d. – šv. Klaros liturginės šventės.

Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline klarisių ordino pradžia. Šv. Klaros ordino įkūrimo istorija įvairiaspalvė. 1215 m. Laterano IV susirinkimas uždraudė naujų regulų kūrimą, tad Klarai dėl teisinių dalykų teko priimti benediktinių regulą. Laimė, ji gavo neturto privilegiją, per kurią buvo išgelbėta pranciškoniška – klarietiška dvasia. Paskutinėmis Klaros gyvenimo akimirkomis – 1253 m. rugpjūčio 9 d. – popiežius Inocentas IV patvirtino pirmą kartą Bažnyčios istorijoje moters parašytą regulą.

Klarisės yra antrasis šv. Pranciškaus įkurtas ordinas.  Lietuvoje, prieš įsikuriant klarisėms, gyvavo pirmasis (Mažesnieji broliai pranciškonai (OFM)), ir trečiasis (Pranciškonai pasauliečiai (OFS)) ordinai, tačiau charizmatinei šeimos pilnatvei trūko antrojo – Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino.

1997 m. iš Romos buvo gautas leidimas vienuolyno fundacijai Lietuvoje, tad netrukus pirmosios seserys lietuvaitės kartu su jas lydinčia seserimi itale atvyko į Kretingą, kur netrukus prasidėjo  vienuolyno statyba.

Italijos, Vokietijos ir Austrijos geradarių dėka 2000 m. vienuolynas iškilmingai pašventintas. 2003 m. kovo 25 d. Kretingos Šv. Klaros vienuolynas gavo kanonišką įteisinimą.

Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas ir nuoširdus pamaldumas. Klarisės gyvena iš savo darbo ir Dievo malonės – geradarių paramos.

Bernardinai.lt