f885077c10Š.m. vasario 11 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI Telšių vyskupu augziliaru nominavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministrą br. kun. Genadijų Liną Vodopjanovą, OFM.

Genadijus Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių ordino Šventojo Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyną. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV). 1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius vienuolinius įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico S. Bernardino prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą. 2000 m. liepos 15 d. įšventintas kunigu ir įkardinuotas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. 2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001-2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas. 2003-2004 metais dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004 -2007 metais – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu. 2007-2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 metais išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007-2013 metų kadencijai. 2007-2010 metais ėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio dvasinio asistento pareigas. Nuo 2010 metų ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.