e979c22c72Emanuela_pequenaŠ.m. lapkričio 10 dienos vakare Sesė Mirtis į Tėvo namus išsivedė buvusią Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinę ministrę ses. Emanuelą de Nunzio, OFS.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sesės Emanuelos artimiesiems bei visiems Pasauliečių pranciškonų ordino broliams ir seserims visame pasaulyje bei meldžiame amžinojo atilsio mirusiajai.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino broliai ir seserys

Trumpa ses. Emanuelos de Nunzio, OFS biografija

Ses. Emanuela de Nunzio, OFS gimė 1929 metais Rodi Garganiko miestelyje Apulijos regione, pietryčių Italijoje. Į Pasauliečių pranciškonų ordiną įstojo 1949 metais Rodi Garganiko Šv. Kristoforo vietinėje brolijoje. 1959 metais išrinkta Rodi Garganiko Šv. Kristoforo vietinės brolijos sekretore. 1974 metais išrinkta tuo metu dar nesuvienyto Italijos pasauliečių pranciškonų ordino konventuališkosios atšakos Nacionaline sekretore, 1977 metais – Nacionaline viceministre, o nuo 1980 metų, tris kadencijas iš eilės, Nacionaline ministre. 1990 metais Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo buvo pakviesta į darbo grupę rengusią Pasauliečių pranciškonų ordino Generalines Konstitucijas. 1990 metais Fatimoje (Portugalija) vykusioje Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinėje Kapituloje išrinkta Pasauliečių pranciškonų ordino Generaline ministre, o 1996 metais Romoje (Italija) išrinkta antrai kadencijai. 1996 metais ses. Emanuela de Nunzio, OFS tapo pirmąją Pasauliečių pranciškonų ordino Generaline ministre tapusia pilnateise Pranciškoniškosios šeimos generalinių ministrų konferencijos nare ir „atvėrė duris lygiavertei Generalinių ministrų partnerystei“ bei „drąsiai kovojo, kad Pasauliečių pranciškonų ordinas Pranciškoniškojoje šeimoje būtų pripažintas lygiaverčiu nariu“ (ses. Encarnacion del Pozo, OFS). 2001 metais ses. Emanuela de Nunzio, OFS dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino I Nacionalinėje Kapituloje, kurios metu buvo išrinkta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino I Nacionalinė taryba. 2002 metais Šventasis Tėvas Jonas Paulius II ses. Emanuelą de Nunzio, OFS paskyrė Popiežiškosios pasauliečių tarybos konsultore, o Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumas – Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Teisės komisijos nare ir CIOFS biuletenio redaktore – koordinatore.

Ses. Emanuela de Nunzio, OFS mirė 2011 m. lapkričio 10 d. 18 val. 55 min. Romoje, šalia jos maldoje budint Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinei ministrei ses. Encarnacion del Pozo, OFS, Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo nariui br. Benedetto Lino, OFS ir jo žmonai Gildai Lino.

Ses. Emanuela de Nunzio, OFS, lydint vietinės brolijos, kuriai iki mirties priklausė, nariams, artimiesiems ir keletui draugų, palaidota gimtojo miestelio Rodi Garganiko kapinėse.