Pax et bonum, Mielieji!

Šiandien, spalio 11 dieną, Katalikų Bažnyčia ir pranciškoniškoji šeima mini palaimintąjį pasaulietį pranciškoną ir popiežių Joną XXIII.

2008 metais palaimintasis Jonas XXIII paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškuoju globėju, o spalio 11 diena – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės brolijos švente.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu nuoširdžiai sveikinu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškojo globėjo ir Nacionalinės brolijos šventės proga bei palaimintajam Jonui XXIII užtariant meldžiu gausios gerojo Dievo palaimos Jums ir Jūsų darbams!

Br. Nerijus Čapas, OFS

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras