Š.m. rugsėjo 17 d. Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių seserų kongregacijos vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula. Kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministras br. Nerijus Čapas, OFS.

Kapitula prasidėjo bendra malda, kurią vedė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM ir Šiaulių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Jurdanas Statkus, OFM. Buvo išklausytos darbą baigiančios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybos veiklos ir finansinės ataskaitos.

Toliau sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministre išrinkta ses. Genovaitė Marcinkutė, OFS, viceministre ses. Ona Blėdienė, OFS, sekretore ses. Jovita Kasperavičienė, OFS, ekonomu br. Hendrikas Mieliauskas, OFS, o ugdymo magistre ses. Jadvyga Kiupelienė, OFS.

Atlikus privalomus formalumus, susijusius su regiono brolijos tarybos narių pareigų priėmimu, Kapitulos pirmininkas paskelbė, kad rinkimai vyko nepažeidžiant Bažnyčios ir Ordino teisės normų bei paprašė Nacionalinio dvasinio asistento br. kun. Sauliaus Pauliaus Bytauto, OFM Kapitulą pabaigti malda ir palaiminimu.

Vėliau Kapitulos delegatai ir išrinktoji regiono brolijos taryba dalyvavo Šv. Mišiose, kurias koncelebravo dvasiniai asistentai br. Saulius Paulius Bytautas, OFM ir br. kun. Jurdanas Statkus, OFM. Po homilijos naujieji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybos nariai Kapitulos pirmininko, dvasinių asistentų ir bendruomenės akivaizdoje išpažino tikėjimą ir prisiekė.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybą bei visus regiono brolius ir seseris.