Mieli broliai ir seserys,

Viešpats tedovanoja Jums visiems ramybę!

Mūsų širdys tebedega Šventosios Dvasios džiaugsmu, kurį išgyvenome š.m. gegužės 6-8 d. Vilniuje vykusioje Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Nacionalinėje rinkimų kapituloje kartu su brolijų delegatais ir Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos Prezidiumo nariais – br. Ewald Kreuzer, OFS ir br. kun. Ivan Matič, OFM.

Pagrindine šių metų ugdymo tema Pasauliečių pranciškonų ordinas pasirinko temą: „Būti evangelizuotiems, kad galėtume evangelizuoti“. Tai reiškia, kad Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio (ne tik dvasininkų, bet ir pasauliečių!) misija yra skelbti Evangeliją – Gerąją Naujieną – šių laikų žmonėms. Žinome, kad „kurti broliškesnį ir evangeliškesnį pasaulį“ (Reg 14) yra ir mūsų kaip pasauliečių pranciškonų ypatingas pašaukimas.

Tad šiandien pirmiausia mes patys turime būti evangelizuoti, kad galėtume evangelizuoti kitus. Pradėkime kiekvienas nuo savęs, nuo širdį ir visą gyvenimą keičiančio asmeninio susitikimo su Viešpačiu Jėzumi per Dievo žodį, Eucharistiją, Bažnyčią ir brolius – seseris. Pradėkime nuo savo brolijos evangelizacijos, nuo santykių atkūrimo brolijose. Neapsiribokime vien formaliais susitikimais kartą per mėnesį, bet švęskime brolystę kaip galima dažniau. Asmeniškai ir brolijose šaukimės Šventosios Dvasios, kuri uždega, išmoko liudyti ir įkvepia drąsos. Mūsų brolijos turi atsiverti naujiems nariams, parapijų bendruomenėms, visuomenei, jos turi būti matomos ir aktyviai veikiančios vietinėse Bažnyčiose ir pasaulyje. Mūsų, pasauliečių pranciškonų, rūpestis – padaryti Pranciškaus charizmą matomą pasaulyje. Taigi didžiulį dėmesį privalome skirti ugdymui, kad pažintume Evangeliją ir Pasauliečių pranciškonų ordino Regulą, savo identitetą, pašaukimą ir misiją.

Turime atnaujinti suvokimą, kad priklausome tai pačiai Pranciškoniškajai šeimai kartu su mažesniaisiais broliais, šv. Klaros seserimis, Trečiojo reguliariojo ordino Regulos vienijamomis kongregacijomis, Pranciškoniškuoju jaunimu, – ir parodyti regimus meilės šiai šeimai ženklus. Kartu švęskime pagrindines pranciškoniškas šventes vietinėse bendruomenėse. Ypatingai prašome, kad brolijos dėtų visas pastangas, organizuodamos darbą su jaunimu ir vaikais, kurdamos naujas Pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) ir Pranciškučių grupes. Kaip ne kartą minėjo mūsų Generalinė ministrė sesuo Encarnacion del Pozo, OFS: „Pranciškoniškasis jaunimas yra svarbi dovana Pasauliečių pranciškonų ordinui – tai ne tik mūsų ateitis, bet taip pat ir mūsų dabartis“.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IV Nacionalinė rinkimų kapitula numatė aiškius naujai išrinktos Nacionalinės tarybos prioritetus ateinantiems trejiems metams: Nacionalinio statuto parengimą, Apeigyno ir Dvasinių asistentų statuto vertimą, IX Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresą, mokymų ugdytojams organizavimą, brolijų lankymą, bendradarbiavimą su visa Pranciškoniškąja šeima… Tai nėra vien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos užduotis, Ordinui esame reikalingi visi kartu ir kiekvienas asmeniškai. Esame vienodai svarbūs visi – tiek naujų iniciatyvų ieškančios aktyvios ir jaunos brolijos, tiek ir vyresniosios, iš kurių semiamės išminties ir patirties.

Šiemet sukanka 20 metų nuo pirmojo oficialaus susirinkimo Kretingoje, davusio pradžią Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atsikūrimui. Prieš 10 metų išrinkta pirmoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba ir mūsų Ordinas pripažintas tarptautiniu mastu. Tai tėra maža atkarpėlė, gražus kelias dar laukia priešakyje. Pradėkime nuo to, kas būtina, darykime tai, ką galime, ir Viešpats padarys tai, kas neįmanoma. Drąsos! Tai Kristus. Nebijokime!

Prašome Jūsų užtarimo maldos už Pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir visame pasaulyje, už š.m. spalio mėnesį San Paule (Brazilijoje) vyksiančią Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinę kapitulą, už Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atsinaujinimą ir už naujai išrinktą Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinę tarybą – kad galėtume tarnauti Dvasioje ir Tiesoje.

 

Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinis viceministras br. Edvardas Macijauskas, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė ses. Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinis sekretorius br. Algimantas Andziulis, OFS

Nacionalinė ekonomė ses. Aurelija Tėvialienė, OFS

Nacionalinės tarybos narė – atstovė Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinėje taryboje ses. Margarita Lizdenytė, OFS

Nacionalinės tarybos narys – atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje br. Aidas Gintaras Adomaitis, OFS

Nacionalinės tarybos narė – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė ses. Virginija Mickutė, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM

 

Kaunas, 2011 m. birželio 1 d.