Š.m. lapkričio 20 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos rinkimų Kapitula. Kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinio ministro br. Algimanto Andziulio, OFS deleguotas Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos narys ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ekonomas br. Nerijus Čapas, OFS.

Kapitula prasidėjo bendra malda, kurią vedė regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Arūnas Peškaitis, OFM. Į susirinkusiuosius kreipėsi Kapituloje, kaip kadenciją baigiančios regiono brolijos tarybos narys – viceministras, dalyvavęs Nacionalinis ministras br. Algimantas Andziulis, OFS. Buvo išklausytos darbą baigiančios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos veiklos ir finansinės ataskaitos.

Toliau sekė naujosios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos rinkimai. Ministru išrinktas br. Leonas Sadauskas, OFS, viceministre ses. Anastazija Kunigėlytė, OFS, sekretore ses. Jūratė Markutėlytė-Širkienė, OFS, ekonome ses. Roma Rasakackienė, OFS, o ugdymo magistru br. Sergejus Lazarenko, OFS. Taip pat Kapitula nutarė tarybą papildyti dar vienu nariu, atsakingų už ryšius su pranciškoniškuoju jaunimu. Kapitulos sprendimu šios pareigos patikėtos ses. Rasuolei Baleišaitei – Sabakonienei, OFS.

Atlikus privalomus formalumus, susijusius su regiono brolijos tarybos narių pareigų priėmimu, Kapitulos pirmininkas paskelbė, kad rinkimai vyko nepažeidžiant Bažnyčios ir Ordino teisės normų bei paprašė regiono brolijos dvasinio asistento br. kun. Marek Adam Dettlaff, OFM Conv. Kapitulą pabaigti malda ir palaiminimu.

Vėliau Kapitulos delegatai, išrinktoji regiono brolijos taryba ir svečiai dalyvavo Šv. Mišiose, kurias koncelebravo regiono brolijos dvasiniai asistentai br. Arūnas Peškaitis, OFM ir br. kun. Marek Adam Dettlaff, OFM Conv. Po homilijos naujieji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos nariai Kapitulos pirmininko, dvasinių asistentų ir bendruomenės akivaizdoje išpažino tikėjimą ir prisiekė. Paskui kiekvienam regiono tarybos nariui buvo įteiktas Tau kryžius ir suteiktas palaiminimas.

Po Šv. Mišių visi sugrįžo į Kapitulos salę, kur Bernardinų pranciškoniškasis jaunimas jau buvo paruošęs vaišes agapei.

Telaimina Dievas naująją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybą bei visus regiono brolius ir seseris.