Šv. Pranciškus paniekinęs turtingo žmogaus gyvenimą savo noru pasirinko beturčio dalią. Tačiau nusivilkęs prabangų žemišką apsiaustą, tapo dvasios turtuoliu. Aukštai it paukštis pakilusi Jo Dvasia galėjo prabilti tokius maldos žodžius: „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu, leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta… tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja melas… džiaugsmą, kur viešpatauja liūdesys.

Malonu, kad Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolija vis auga narių skaičiumi ir asmenybių brandumu. Juk mums reikalingi žmonės, kurie kasdien vis labiau lavėtų ir dvasiškai tobulėtų, kurie suvoktų savo atsakomybę ir pareigą rodyti pavyzdį Bažnyčioje, brolijoje, susirinkimuose, namuose, viešose vietose, darbovietėse.

Šiais metais spalio 24 d. 12 val. prasidėjo ši brangi, iškilminga šventė Marijampolės Mažojoje Bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo JE vyskupas Rimantas Norvila su dviem kunigais; tai Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos dvasinis asistentas kun. Paulius Bytautas OFM ir parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Per šv. Mišias penkios pasaulietės pranciškonės davė iškilmingus įžadus. Tai – Ona Eugenija Baziukienė, Stanislava Glaveckienė ir Aldona Vosylienė – amžinuosius, o Irena Butkienė ir Ona Juškevičienė – laikinuosius.

Prieš šv. Mišias ir Mišiose angeliškai giedojo ir skambiai grojo iš Vilniaus atvykęs pranciškoniškas Bernardinų jaunimas. Buvo labai šilta atmosfera: vyskupas Norvila pasakė puikų ir išsamų pamokslą. Jis priminė pranciškonų veikimo tikslus ir patarė ramiai, ištvermingai – žingsnelis po žingsnelio darbuotis bažnyčios gerovei.

Psalmę giedojo svečias iš Vilniaus jaunuolis Paulius.

Atnašas nešė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos viceministras Aurimas Galianovas ir regiono magistrė Aida Kalvaitytė.

Po šv. Mišių buvo daromos nuotraukos su JE vyskupu Norvila. Nuoširdžiai naujas pranciškones pasaulietes, davusias tą dieną įžadus, sveikino svečiai iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, Vilkaviškio, Marijampolės įvairių organizacijų atstovai. Savo atvykimu brolius ir seseris džiugino Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras Aidas Adomaitis OFS, nacionalinis sekretorius Edvardas Macijauskas OFS.

Po šv. Mišių visi žmonės, esantys šventovėje, buvo pakviesti į šv. arkangelo Mykolo parapijos salę, kur vyko konferencija, Dievo šlovinimas ir vaišės.

Pirmoji konferencija buvo kun. Pauliaus Bytauto OFM. Jis sakė, kad po JE vyskupo Norvilos pamokslo jam bus sunku kalbėti, kad jau viskas pasakyta. Kun. Bytautas pabrėžė neturto esmę, kad mes žmonės esame gimę nuogi ir mirdami nieko su savimi neišsinešime. Teisingiausią kelią pasirinko šv. Pranciškus: svarbu turtų nekrauti ir jais nesididžiuoti, o suvokti, jei yra kas viršaus dalintis su kitais ir neskaičiuoti. Svarbiausia nešti džiugią naujieną, visada būti giedros nuotaikos.

Salėje Bernardinų jaunimas nuolat šlovino Viešpatį giesmėmis. Eiles skaitė ir programai išradingai vadovavo regioninis pasauliečių pranciškonų viceministras Aurimas Galianovas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC savo pranešime pasidžiaugė parapijoje uoliai dirbančiomis vyresnio amžiaus moterimis. Sakė, kad jos tyliai moka daryti didelius darbus. Tie žodžiai labai paglostė vyresnio amžiaus ir brolijos pranciškones.

Regioninis ministras br. Ričardas Makūnas kalbėjo apie garsius pasaulio ir Lietuvos pranciškonus pasauliečius. Paminėjo, kad jais buvo ir prelatas Jonas Mačiulis Maironis, kunigas Adomas Jakštas Dambrauskas, kanauninkas Juozas Tumas – Vaižgantas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, Vytauto Didžiojo Universiteto teologijos fakulteto dekanas prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas. Tad turime į ką lygiuoti ir imti pavyzdį.

Svečiai studentai iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios įdomiai paliudijo Jėzaus suradimą savo gyvenimuose. Monika atskleidė Jėzaus atneštą ramybę jos gyvenime, o šito jos aplikkai labai trūko. Jaunuolis Justas, buvęs abejingas Jėzui, priartėjo prie Jo draugo įtakotas.

Kalbėti buvo pakviesta pirmoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos vyresnioji ses. Zita Legotienė. Ji paprašė pasirodyti ses. Onutę Pileckaitę, kuri į pranciškonų broliją įstojusi 1944 m. ir jau 65 – eri metai esanti pasaulietė pranciškonė.

Marijampolės pranciškonų broliją išaugino Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos ministrė ses. Jadvyga Simonaitytė, gyvenanti Alytuje. 1944 m. Kretingoje vyko pasauliečių pranciškonų Kongresas. Į jį buvo pakviesta ses. Zita Legotienė ir tada pasiūlyta Marijampolėje įkurti broliją. Tuokart Marijampolėje buvo tik dvi seserys – tai, dabar jau a.a. ses. Teofilija Žemaitytė ir ses. Onutė Pileckaitė.

Alytaus brolija, vadovaujama Jadvygos Simonaitytės, kelerius metus brandino ir globojo Marijampolės pranciškonus pasauliečius. Kai į broliją įstojo trys seserys Nijolė Puodžiūnienė, Daina Pociūtė ir Zita Legotienė, tada, jau iš penkių narių, buvo įkurta brolija Marijampolėje 2000-06-11. Vyresniąja buvo paskirta Zita Legotienė.

2004 m. išrinkta nauja taryba iš penkių narių. Brolija buvo išaugusi iki 9 asmenų. Vyresniąja išrinkta Nijolė Puodžiūnienė, kuri gražiai atnaujino broliją naujais broliais ir seserimi, kaip Aida Kalvaitytė, Rolandas Radzevičius, Aurimas Galianovas.

Šiuo metu ses. Nijolė Puodžiūnienė laikinai išvykusi, ją vaduoja brolijos viceministrė ses. Aida Kalvaitytė, kuri kukliai, ramiai ir išradingai vadovauja pasauliečių pranciškonų brolijai Marijampolėje. Ses. Aida ir buvo šio didelio ir puikaus renginio didžioji rūpintojėlė. Ačiū jai už tai.

Po konferencijos visi dalyviai, kurių buvo gana gausu, maloniai buvo pakviesti prie vaišių stalo, o jis, kaip ir dera šitokiam garbingas šv. Pranciškaus 800 metų jubiliejui, buvo iškilmingas, gražus ir labai turtingas. Stalo vaišių paruošimui daug pasidarbavo ses. Onutė Juškevičienė, žinoma, visiems pranciškonams padedant. Brolijoje šiuo metu jau yra 20 narių. Ir mums kaip apaštalams ant Taboro kalno per Atsimainymą – „gera mums čia būti“.

Ses. Zita Legotienė, OFS